Astăzi 23-06-2024 sunt: 75 persoane private de libertate

Cf. Legii 544

Acte normative care reglementează activitatea, organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 1. Legea 145 din 2018 privind statutul polițistului de penitenciare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1849 din 2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1848 din 2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1946 din 2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare;
 5. Hotărârea Guvernului nr.1997 din 2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1996 din 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
 7. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2854/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificare şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare;
 8. Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2790/C din 2004 privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate;
 9. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2793/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemului administraţiei penitenciare;
 10. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2855/C din 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizare şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare;
 11. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2792/C din 2004 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a magistraţilor detaşaţi în sistemul penitenciar;
 12. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2856/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate;
 13. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2794/C  din  2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare;
 14. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2791/C  din 2004  privind stabilirea condiţiilor pentru dobândirea calităţii de funcţionar public în sistemul administraţiei penitenciare de către salariaţii civili preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor;

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de Penitenciarul Spital Dej 

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice, proiecte de acte normative elaborate și supuse dezbaterii publice, ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale directorului general al ANP și al Penitenciarului Spital Dej, reglementări interne;
 2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor;
 3. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 4. Programele și strategiile proprii, planuri, rapoarte de activitate ale Penitenciarului Spital Dej;
 5. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 6. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 7. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 8. Protocoale de colaborare cu alte instituții și organizații;
 9. Studii și cercetări privind sistemul penitenciar;
 10. Corespondenţă cu organizaţii guvernamentale/neguvernamentale, autorități/ instituţii publice, structuri ANP, Ministerul Justiţiei, alte autorități și instituții;
 11. Comunicate de presă, informări, precizări, broșuri, materiale de prezentare a sistemului penitenciar și de promovare a polițistului de penitenciare;
 12. Documente privind persoanele private de libertate custodiate care vizează capacitatea de cazare, dinamica și structura efectivelor persoanelor custodiate, analiza modului în care a fost pusă în aplicare instituția liberării condiționate, infracțiunile, incidentele și permisiunile de ieșire din penitenciar;
 13. Note interne privind evenimentele negative;
 14. Documente privind evidența cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, aflați în întreruperea executării pedepsei privative de libertate;
 15. Documente și analize privind aplicarea regimurilor și exercitarea drepturilor persoanelor custodiate.
 16. Documente referitoare la organizarea și susţinerea de evenimente, conferinţe, simpozioane, seminarii şi alte manifestări ştiinţifice;
 17. Documente privind proiectele și programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, demersurile de reintegrare socială derulate;
 18. Documente privind pregătirea profesională a personalului;
 19. Documente de evidență a orelor lucrate, planificări în serviciu, răspândiri, misiuni, concedii ale polițiștilor de penitenciare;
 20. Fișe post, obiective individuale, fișe de evaluare;
 21. Statistici și situații generice privind activitatea de resurse umane desfășurată la nivelul unității;
 22. Documente de evidenţă a polițiștilor de penitenciare, precum şi a personalului contractual din unitate, dosarele profesionale;
 23. Documente privind acordarea, la termen, a drepturilor băneşti cuvenite personalului;
 24. Documentaţia referitoare la acordarea majorării de 50% pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor și unitățile subordinate;
 25. Documente privind avansarea în gradul profesional următor şi conferirea de ordine şi medalii, încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special ori încetarea contractului de muncă al personalului contractual;
 26. Dcumente privind întocmirea dosarelor de pensionare, adeverinţe şi alte acte de atestare a anumitor situaţii ce rezultă din evidenţele deţinute;
 27. Documente privind încadrarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare;
 28. Documente privind evaluarea performanțelor profesionale.
 29. Documente necesare privind activitatea de pregătire profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare;
 30. Documente privind pregătirea fizică şi instrucţia tragerii pentru personal;
 31. Documente necesare recrutării şi selecţionării candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare și pentru prezentarea acestora la concursurile de admitere
 32. Documente privind organizarea ședințelor, consiliilor de conducere, a grupurilor de lucru, întâlnirilor de lucru interne și externe;
 33. Documente privind deplasările în străinătate;
 34. Documente privind vizitele unor persoane străine în sistemul penitenciar românesc;
 35. Situații ale proiectelor finalizate/aflate în implementare sau în contractare;
 36. Lucrări de traducere a corespondenţei sau a unor materiale specifice, lucrări de sinteză, de iniţiere a programelor de parteneriat cu alte administraţii penitenciare din străinătate, protocoale/acorduri;
 37. Documente privind sistemul de control intern managerial;
 38. Documente privind Strategia Națională Anticorupție:
 39. Documente privind auditarea unității de către SAPI sau alte structuri de audit;
 40. Planuri specifice de acțiune în situații deosebite;
 41. Documente de organizare a examenelor și concursurilor pentru posturi, activitatea de pregătire profesională, programe de învățământ, planuri de pregătire, planuri tematice și planuri de practică;
 42. Documente privind recompensarea și sancționarea personalului;
 43. Documente privind activitatea arhivistică;
 44. Declarații de avere și de interese;
 45. Raportul de activitate anuală și rapoartele de monitorizare privind implementarea recomandărilor formulate în misiunile de audit intern de asigurare şi consiliere;
 46. Acte normative privind reglementarea activităţii medico-sanitare;
 47. Documente privind asigurarea materială necesară funcționării unităților sanitare arondate;
 48. Norme tehnice cu privire la măsurile curativo-profilactice care trebuie aplicate, în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare şi instrucţiunile elaborate de Ministerul Sănătăţii;
 49. Raportări privind programele de sănătate desfășurate;
 50. Situații privind asistența medicală acordată persoanelor custodiate;
 51. Documente referitoare la declararea şi evidenţa bolilor infecto-contagioase;
 52. Documente referitoare la activitatea igienico-sanitară şi autorizaţiile sanitare de funcţionare;
 53. Documente privind situația medicală a polițiștilor de penitenciare;
 54. Fişe de instruire individuală şi colectivă a lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 55. Rapoarte de diagnoză organizaţională/analiză de climat organizaţional;
 56. Dosare de cercetare a accidentelor de muncă, instrucțiuni proprii în domeniul securității și sănătății în muncă, programe de instruire-testare;
 57. Documente privind Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă;
 58. Certificate de constatare privind autorizarea unității penitenciare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă;
 59. Dosare accident mediu, planuri de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor, fișe de mediu;
 60. Evaluări de risc profesional (fișe de evaluare, plan prevenire și protecție);
 61. Planuri de acțiune în caz de pericol grav și iminent;
 62. Documente privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
 63. Documente privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă;
 64. Dosare de cercetare incendiu, planuri de evacuare a persoanelor/bunurilor în caz de incendiu, organizarea apărării împotriva incendiilor, planuri de intervenție la incendiu;
 65. Instrucțiuni privind desfășurarea activităților de apărare împotriva incendiilor, planuri de instruire, alte documente specifice;
 66. Proiecte privind reorganizarea structurală şi funcţională a instituţiei prin reanalizarea întregii structuri şi optimizarea ei;
 67. Tabelele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă, informări şi dări de seamă;
 68. Statele de organizare și organigrama;
 69. Documente privind evidenţa la zi a lucrărilor de mobilizare la locul de muncă a personalului civil, cu obligaţii militare;
 70. Dosare de rezervist pentru funcţionarii publici cu statut special din unitate cărora le-au încetat raporturile de serviciu;
 71. Raportări lunare, trimestriale și anuale pe linie financiar — contabilă, construcții, investiții și asigurare tehnico – materială;
 72. Documente întocmite și gestionate privind activitatea economico-administrativă (financiar-contabile, buget-salarizare, asigurare tehnico – materială, construcții – investiții) clasificate sau neclasificate;
 73. Documente privind înzestrarea și starea de operativitate a mijloacelor de asigurare a mobilizării, clasificate sau neclasificate;
 74. Note raport pentru aprobare documentației de scoatere din funcțiune/declasare, calamități;
 75. Contracte de achiziții publice;
 76. Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice, conform legislației în vigoare;
 77. Date privind dotarea unității cu anumite categorii de mijloace tehnice, cu excepția produselor de resortul armamentului, muniții și materiale periculoase;
 78. Lista cu drepturile salariale, precum și alte drepturi în bani și/sau în natură pentru funcțiile publice din cadrul Penitenciarului Spital Dej;
 79. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, Anexa 11;
 80. Procese verbale de cercetare administrativă aprobate de directorul Penitenciarului Spital Dej și deciziile de imputare emise în baza acestora;
 81. Situații privind plățile efectuate.

 

Lista cuprinzând documentele de interes public

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice și proiecte de acte normative elaborate și supuse dezbaterii publice;
 2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al instituției publice;
 3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale instituției publice: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 6. Programele și strategiile proprii, planuri, rapoarte de activitate ale ANP;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 9. Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
 10. Date statistice referitoare la persoanele custodiate în unitate privind: capacitatea de cazare, dinamica și structura efectivelor persoanelor custodiate, analiza modului în care a fost pusă în aplicare instituția liberării condiționate, infracțiunile, transferurile, incidentele și permisiunile de ieșire din penitenciar;
 11. Informații despre proiectele cu finanțare din fonduri europene;
 12. Fișe post cadru;
 13. Sinteze și rapoarte neclasificate rezultate în urma participării la conferințe, simpozioane, seminarii;
 14. Date statistice privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 15. Ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale directorului general al ANP, instrucţiuni, dispoziţii, regulamente, publicate în Monitorul Oficial al României;
 16. Studii şi cercetări privind activitatea de intervenţie psihosocială;
 17. Materiale de suport utilizate în cadrul proiectelor/ campaniilor de prevenire a criminalităţii, derulate în parteneriat (spoturi audio/video, prezentări PowerPoint, broşuri, afişe, pliante);
 18. Informări, broșuri, pliante din cadrul programelor de creștere a gradului de conștientizare a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului;
 19. Studii neclasificate în domeniul prevenirii criminalității, criminalității organizate, corupției și terorismului;
 20. Activităţi punctuale / campanii / proiecte care pot constitui „Bune practici” pentru alte structuri/ instituţii;
 21. Comunicate de presă, informări, precizări, broșuri, materiale de prezentare a sistemului penitenciar și de promovare a polițistului de penitenciare;
 22. Situații statistice privind proiectele finalizate/aflate în implementare sau în contractare la nivelul ANP și unităților subordonate;
 23. Protocoale de colaborare neclasificate, cu avizul instituțiilor semnatare;
 24. Situații statistice privind orele lucrate de personalul sistemului penitenciar;
 25. Declarații de avere și de interese;
 26. Sinteze ale datelor și informațiilor înscrise în rapoartele de audit public intern, fără a favoriza sau ascunde încălcarea legii;
 27. Norme tehnice cu privire la măsurile curativo – profilactice ce trebuie aplicate, în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare şi instrucţiunile elaborate de Ministerul Sănătăţii;
 28. Statistici privind Programele de sănătate desfășurate în unitățile penitenciare și analize privind asistența medicală acordată persoanelor custodiate;
 29. Statistica deceselor persoanelor custodiate, survenite în sistemul penitenciar;
 30. Statistici privind activitatea igienico-sanitară şi a autorizațiilor sanitare de funcționare din unități;
 31. Planuri de acțiune în caz de pericol grav și iminent;
 32. Sinteze privind supravegherea sănătății lucrătorilor și acordarea sporurilor pentru condiții de muncă;
 33. Statistici și situații generice privind activitatea de resurse umane desfășurată la nivelul sistemului penitenciar;
 34. Date statistice privind recrutarea şi selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare;
 35. Statistici specifice activității economico-administrative;
 36. Valorile financiare ale normelor de hrană pentru persoanele private de libertate;
 37. Analize comparative privind consumurile;
 38. Contracte de achiziții publice, cu excepția celor clasificate;
 39. Informații privind organizarea procedurilor de achiziţii publice, conform legislaţiei în vigoare, cu excepția celor referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate;
 40. Date statistice privind dotarea unităților penitenciare cu anumite categorii de mijloace tehnice, cu excepția produselor de resortul armamentului, muniții și materiale periculoase;
 41. Lista cu drepturi salariale, precum și alte drepturi în bani și / sau în natură pentru toate funcțiile publice din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;
 42. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului;
 43. Situația lunară a plăților efectuate de Administrația Națională a Penitenciarelor;
 44. Situații privind parcul de tehnică de calcul din sistemul penitenciar;
 45. Situații privind aplicațiile aflate în administrare.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.