Astăzi 15-07-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

Drepturile si obligatiile pacientilor

       DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR
Drepturile şi obligaţiile pacienţilor conform Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Definiţii:
1. Pacient – persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate.
2. Discriminare – distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei,sexului,vârstei,apartenenţă etnică, origine naţională sau socială, religie,opţiune politică sau antipatie personală.
3. Îngrijiri de sănătate – servicii medicale ,servicii comunitare şi servicii conexe actului medical.
4. Intervenţie medicală – orice examinare ,tratament sau alt act medical în scop de diagnostic
preventiv,terapeutic sau reabilitare.
5. Îngrijiri terminale – îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile ,atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţire prognozei fatale a stării de boală , precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.
Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 şi Normele de aplicare prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.386/2004:
Drepturile pacientului la informarea medicală
· are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;
· are dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune în conformitate cu resursele umane,financiare şi materiale ale unităţii;
· are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile precum şi la modul de a le utiliza;
· are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
· pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
· pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării de sănătate , a intervenţiilor medicale propuse,a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, precum şi cu privire la diagnostic şi pronostic;
· pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă;
· informaţiile se aduc pacientului într-un limbaj respectuos, clar,cu minimalizarea terminologiei de specialitate ( în cazul în care nu cunoaşte limba română informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba pe care o cunoaşte sau după caz se va căuta altă formă de comunicare);
· pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
· rudele,prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor ,diagnostic şi tratament cu acordul bolnavului;
· pacientul are dreptul de acere şi de a obţine şi altă opinie medicală;
· pacientul are dreptul să solicite şi să primească la externare un rezumat scris al investigaţiilor,diagnosticului,tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală
· pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa ( consecinţele refuzului sau ale opririi medicale trebuie explicate bolnavului);
· când pacientul nu-şi poate exprima voinţa dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă , personalul medical are dreptul să dedică acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia;
· în cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă ,consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
· în cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere,
· în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului ,iar reprezentantul legal refuză să-şi dea consimţământul ,decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi 2 medici pentru pacienţii din ambulatoriu.
· consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea,păstrarea,folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului şi a tratamentului cu care acesta e de acord;
· consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale la învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică, nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu-s capabile să-şi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului,
· pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în car imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
Toate informaţiile privind starea pacientului ,rezultatele investigaţiilor , diagnosticul,prognosticul,tratamentul,datele personale sunt confidenţiale şi după decesul acestuia.
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi,implicaţi în tratamentul pacientului,acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Orice amestec în viaţa privată,familială a pacientului este interzis cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul,tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
· în cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care-s disponibile în număr limitat ,selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale;
· criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului;
· intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai în cazurile în care există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat;
· se exceptează de la prevederile de mai sus cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme pacientul are dreptul la îngrijiri medicale pentru a putea muri în demnitate;
· pacientul poate beneficia de sprijinul familiei , al prietenilor,de suport spiritual, material şi sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale;
· personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective;
· pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii cu respectarea legii;
· pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare;
· continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborare şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice,specialişti şi ambulatorii ,de specialitate sau medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau alt personal calificat;
· pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă, de servicii farmaceutice în program continuu.
REGULILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR INTERNAŢI
Obligaţiile şi regulile pacientului ÎN CONFORMITATE CU LEGEA 95/2006 sunt: să respecte programul de activitate( deşteptare,vizionare ,TV, plimbare, etc.) al spitalului;
1. să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului, asistentului, a personalului auxiliar;
2. să aibă o conduită civilizată faţă de personalul spitalului;
3. este interzis să aibă asupra lor anumite substanţe toxice, stupefiante, instrumente ce pot pune în pericol viţa, integritatea corporală, sănătatea personalului, a pacienţilor ori patrimoniul unităţii;
4. nu au voie cu aparat de filmat, fotografiat, celulare sau aparate de înregistrare;
5. au obligaţia să se supună măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile;
6. au obligaţia să respecte normele de igienă şi sănătate publică.
INFORMAŢIILE CU CARACTER CONFIDENŢIAL
· informaţiile cu caracter confidenţial sunt gestionate de către spital prin proceduri interne specifice care asigură accesul exclusiv al celor direct interesaţi şi numai în scopuri profesionale ,cu respectarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi cu respectarea celorlalte drepturi legiferate;
· este interzisă şi considerată ilegală utilizarea informaţiilor cu caracter confidenţial în negocierea directă sau indirectă în cadrul diferitelor tranzacţii/licitaţii/contracte,
· este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu caracter confidenţial către alţi angajaţi/către o terţă parte, a informaţiilor confidenţiale ale spitalului;
· păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la peroane este obligatorie pentru toţi salariaţii care prin activitatea pe care o desfăşoară au acces la acestea în mod direct sau indirect în conformitate cu Legea 46/2003 drepturile pacientului şi a Ordinului M.S. nr.386/2004şi Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date privind datele cu caracter personal.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.