Astăzi 21-05-2024 sunt: 420 persoane private de libertate

GDPR

INFORMARE

Privind aplicarea cadrului legal privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul Penitenciarului Slobozia

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul UE 2016/679 și art. 13 din Directiva (UE) 2016/680, Administrația Națională a Penitenciarelor informează persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la următoarele aspecte:

  1. Cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal

1.1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD);

1.2. Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

1.3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, care a intrat în vigoare la data de 31 iulie 2018.

1.4. Legea nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale si combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, masurilor educative si de siguranță, precum si privind libera circulație a acestor date

1.5. Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare.

  1. Termeni utilizați în prezenta informare

Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoana vizată” este orice persoană ale cărei date sunt colectate, reținute sau procesate.

Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

III. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Penitenciarul Slobozia este instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul Municipiul Slobozia, Strada Gării nr. 54, județul Ialomița și face parte din categoria instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului. Telefon: 0243 232 606, 0243 232 607, 0744654991 Fax: 0243 232 635, E-mail: pslobozia[at]anp.gov.ro, Web site: https://anp.gov.ro/penitenciarul-slobozia/.

 

Important!

Accesul în incinta Penitenciarului Slobozia este strict limitat, se face numai pe la postul de control special amenajat, în urma legitimării și identificării persoanei vizate și după efectuarea controlului antiterorist și de specialitate.

Camerele de supraveghere video sunt montate în locuri vizibile iar prezența acestora este semnalată prin pictograme cu imagine reprezentativă, aplicate în zona de amplasare a echipamentelor, pentru atenționarea persoanelor vizate.

  1. Responsabil desemnat cu protecția datelor (DPO)

Inspector de penitenciare Ștefan Irinel MUSTĂȚEA

Telefon: 0243 232 606, interior 110

E-mail: gdpr.pslobozia[at]anp.gov.ro

Atribuțiile responsabilului cu protecția datelor sunt prevăzute de 39 din Regulamentul (UE) 2016/679.

 

  1. Scopul prelucrărilor de date cu caracter personal

Având în vedere profilul de activitate al Penitenciarului Slobozia, prelucrările de date cu caracter personal vizează în principal executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în condițiile și cu respectarea principiilor stabilite în Directiva (UE) 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor.

Astfel, Penitenciarul Slobozia prelucrează date cu caracter personal în scopul exercitării următoarelor categorii de atribuții / responsabilități:

5.1. Executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv:

5.1.1. organizarea şi executarea serviciului de pază, escortare, însoţire şi supraveghere a persoanelor private de libertate, respectiv controlul accesului în locul de deținere

5.1.2. legalitatea deținerii și aplicarea normelor legale privitoare la regimul de executare a pedepselor

5.1.3. evidenția nominală și statistică a persoanelor private de libertate

5.1.4. organizarea activităţilor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate

5.1.5. asigurarea asistenței medicale pentru persoanele private de libertate și celelalte drepturi prevăzute de lege

5.1.6. organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a criminalității în mediul penitenciar

 

5.2. Aplicarea normelor privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor la nivelul Penitenciarului Slobozia, respectiv:

5.2.1. Selecţia, numirea, evidenţa, evaluarea, avansarea, pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici cu statut special

5.2.2. Drepturile, obligațiile, interdicțiile și răspunderea funcţionarilor publici cu statut special

  1. Temeiul juridic

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal realizate de Penitenciarul Slobozia este reprezentat de următoarele categorii de acte normative:

6.1. Acte normative care reglementează executarea pedepselor

6.1.1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

6.1.2. Hotărârea de Guvern nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

6.1.3. Ordinul Ministrului Justiției nr. 432/C din 5 februarie 2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv;

6.1.4. Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinului MJ nr. 4800/2018

6.1.5. DECIZIE Nr. 543 din 12 iunie 2012 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară în Administraţia Naţională a Penitenciarelor publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 423 din 26 iunie 2012

6.1.6. Ordinul Ministrului Justiției nr. 429/C-125 din 7 februarie 2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

6.1.7. Ordinul Ministrului Justiției nr. 1322/C/2017 din 25 aprilie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor*)

6.1.8. Ordinul Ministrului Justiției Nr. 4000/C/2016 din 10 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

6.2. Acte normative care reglementează statutul personalului, organizarea și funcționarea sistemului penitenciar

6.2.1. Legea nr. 293/2004 din 28 iunie 2004 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

6.2.2. H.G nr. 756/2016 din 12 octombrie 2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

6.2.3. Ordinul Ministrului Justiției nr. 160/C/2018 din 8 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

6.2.4. Ordinul Ministrului Justiției nr. 3406/C din 11 octombrie 2012 pentru aprobarea Sistemului de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare.

6.2.5. Ordinul Ministrului Justiției nr. 3065/C/2020 din 23 iulie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de poliţist de penitenciare şi a Procedurii privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare.

 

6.3. Acte normative care reglementează regimul unor categorii de documente, respectiv documentele clasificate și documentele de interes public (acestea putând să conțină date cu caracter personal)

6.3.1. Lege nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.

6.3.2. H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

6.3.3. H.G. nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

6.3.4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

6.3.5. H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

6.3.6. Legea nr. 176/2010 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

VII. Categorii de “persoane vizate”

Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, Penitenciarul Slobozia prelucrează date cu caracter personal referitoare la:

7.1. Persoanele private de libertate încarcerate la nivelul unității penitenciare;

7.2. Persoanele fizice care au acces în sediul Penitenciarului Slobozia ca aparținători ai persoanelor private de libertate ori pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu sau activități profesionale în legătură cu acestea;

7.3. Persoanele fizice sau juridice (societăți comerciale, asociații, fundații, etc) aflate în raporturi contractuale ori de colaborare cu Penitenciarul Slobozia;

7.4. Persoane fizice sau juridice care au formulat petiții, sesizări ori alte tipuri de cereri către Penitenciarul Slobozia ori care se află în litigii cu unitatea;

7.5. Funcționari publici cu statut special sau personal civil contractual care sunt angajați ai Penitenciarului Slobozia ori care s-au aflat în misiune în sediu.

VIII. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În funcție de calitatea persoanei vizate, de motivul pentru care aceasta solicită acces în sediu, de prevederile legale aplicabile și de relevanța datelor cu caracter personal necesare pentru analiza și si soluționarea diferitelor situații, Penitenciarul Slobozia prelucrează următoarele categorii de date:

8.1. Date de identificare ale persoanei vizate (ex: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate/legitimatiției, completate după caz cu nume anterior, poreclă, data și locul nașterii, părinții. cetățenia, codul numeric personal, caracteristici fizice / antropometrice, tatuaje, fotografia sau înregistrări audio-video, semnătura, etc.).

8.2. Date de stare civilă

8.3. Date referitoare le domiciliu/ reședință

8.4. Date referitoare la situația socio-profesională

8.5. Date referitoare la situația disciplinară ori la conduita persoanei vizate

8.6. Date referitoare la situația educațională, socială, psihologică, inclusiv confesiunea religioasă

8.7. Date referitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de lege

8.8. Date referitoare la situația juridică (cazierul judiciar, condamnarea și tipul faptei, data de început/ sfârșit a pedepsei, evidența zilelor executate și a celor considerate a fi executate prin muncă ori ca măsură compensatorie pentru executarea pedepsei în condiții necorespunzătoare etc) și alte tipuri de date relevante pentru aplicarea normelor privind executarea pedepsei (regimul de executare, data încarcerării, repartizarea pe secții de deținere / camere, loc de muncă, măsuri de siguranță / gradul de risc ori vulnerabilitate, vizite, pachete, recompense, sancțiuni etc)

8.9. Date referitoare la situația medicală (capacitatea de muncă, regimul alimentar, consultații, diagnostice, tratamente, spitalizări, internări în infirmerie etc)

8.10. Date referitoare la averile și interesele declarate de funcționarii publici cu statut special din cadrul unității.

  1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

În funcție de calitatea persoanelor vizate și de prevederile legale aplicabile, datele cu caracter personal prelucrate pot fi comunicate din oficiu, în temeiul unei obligații legale exprese ce îi revine Penitenciarului Slobozia sau la cererea motivată, către următoarele categorii de destinatari:

9.1. Persoana vizată sau reprezentatul legal al acesteia, în limitele și condițiile strict prevăzute de lege (art. 22 alin. 4 din Legea 293/2004 – accesul la dosarul profesional)

9.2. Organele judiciare (instanțele de judecată, unitățile de parchet sau de poliție)

9.3. Instituții publice, centrale sau locale, cu atribuții de aplicare a legii (alte unități din sistemul administrației penitenciare, serviciile de probațiune, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Integritate, casele județene de asigurări de sănătate, casele județene de pensii etc).

9.4. Terțe persoane care formulează cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001, în măsura în care datele intră în categoria celor de interes public, precum și persoanelor care accesează pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor (în cazul informaţiilor /materialelor care se publică pe site-ul unității în temeiul unei obligaţii legale, cum ar fi declarațiile de avere și de interese ale personalului, rezultatele obținute la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante etc)

  1. Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Durata de stocare a datelor cu caracter personal diferă în funcţie de obiectul documentului în care sunt utilizate datele, acestea fiind grupate pe problematici și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul arhivistic al dosarelor și termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014.

La nivelul Penitenciarului Slobozia sunt instalate camere de supraveghere video conectate la mai multe DVR-uri, cu privire la a căror existență există atenționare prin pictograme în proximitatea camerelor de supraveghere. Durata de stocare este de maximum 30 de zile, acestea fiind șterse în mod automat la expirarea perioadei menționate (în funcție de specificațiile tehnice ale echipamentelor). Imaginile stocate pot fi folosite de către instituție în cadrul efectuării unor cercetări disciplinare sau pot fi transmise către organele de cercetare penală la solicitarea acestora sau din oficiu. Informațiile înregistrate vor fi păstrate în format electronic peste termenul precizat, numai în cazul apariției unui eveniment de încălcare a securității datelor cu caracter personal, a producerii unui eveniment negativ sau de securitate fizică în spațiul supravegheat și monitorizat video sau la solicitarea autorităților abilitate conform legii. Pentru accesarea imaginilor video sau pentru solicitarea informațiilor suplimentare cu privire la procedura internă de prelucrare a imaginilor stocate, puteți să adresați o solicitare scrisă depusă la registratura unității sau prin transmiterea unui e-mail la adresa pslobozia[at]anp.gov.ro, la care veți primi un răspuns în cel mult 60 de zile calendaristice de la primirea cererii scrise.

  1. Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere și datele de contact ale autorității de supraveghere

Dreptul de a depunere o plângere în fața autorității de supraveghere este prevăzut în mod expres prin art. 77 din Regulamentul UE nr. 679/2016, în sensul că, orice persoană vizată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă normele în vigoare.

A.N.S.P.D.C.P. facilitează depunerea plângerilor menţionate prin punerea la dispoziţie a unui formular de depunere a plângerii care să poată fi completat inclusiv în format electronic, fără a exclude alte mijloace de comunicare.

Îndeplinirea sarcinilor autorităţii de supraveghere este gratuită pentru persoana vizată. În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, autoritatea de supraveghere poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuza să le trateze.

Datele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt:

Sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București

Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro

 

XII. Drepturile persoanelor vizate

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al Regulamentului UE nr. 679/2016, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

 dreptul la informare (art. 13, 14, 34)

 dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15)

 dreptul la rectificare (art. 16)

 dreptul la ștergerea datelor – ”dreptul de a fi uitat” (art. 17)

 dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)

 dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art. 19)

 dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)

 dreptul la opoziţie (art. 21)

 dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art. 22)

 dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)

 dreptul de a se adresa justiţiei (art. 79)

XIII. Existența dreptului de a solicita operatorului acces la datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată ori rectificarea sau ștergerea acestor date sau restricționarea prelucrării lor.

Dreptul menționat își are corespondentul în prevederile art. 60 (dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal) din Legea nr. 254/2013 și art. 127 din H.G 157/2016, respectiv art. 22 alin. 4 (accesul la dosarul profesional) din Legea 293/2004.

Important!

Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au obligația de a respecta normele privind confidențialitatea informațiilor și documentelor la care au acces.

Potrivit legislației în vigoare, datele cu caracter personal sunt confidențiale.

***

În acord cu prevederile legale, conducerea Penitenciarului Slobozia este preocupată permanent pentru îmbunătățirea măsurilor tehnice și organizatorice necesare protecției datelor cu caracter personal, sens în care, își manifestă deschiderea pe această cale pentru orice propuneri sau sugestii din partea persoanelor vizate ori pentru remedierea eventualelor neajunsuri existente în această privință.

Eventualele propuneri, sugestii ori sesizări referitoare la protecția datelor cu caracter personal pot fi comunicate Penitenciarului Slobozia la datele de contact menționate mai sus.

Politica de supraveghere video aplicabilă sistemului penitenciar.

Integritatea instituțională

Cu deosebită considerație

Inspector principal de poliție penitenciară Ștefan Irinel MUSTĂȚEA,

Responsabil cu protecția datelor

Penitenciarul Slobozia

Data  23.09.2020

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.