Astăzi 21-05-2024 sunt: 420 persoane private de libertate

Angajare din sursă externă, fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, a unui post vacant de medic primar (medicină generală/de familie) – personal civil contractual

Penitenciarul Slobozia cu sediul în municipiul Slobozia, strada Gării, nr. 54, angajează din sursă externă, fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, un post vacant de medic primar (medicină generală/de familie) – personal civil contractual, la Cabinetul medical al unității.

Selecția se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 1560/C/23.04.2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 9  din anexa nr. 1 la decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

La selecție pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a postului.

 Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la angajare;
 7. nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile (cerinţele) specifice:

 1. Studii universitare/postuniversitare în domeniul medical, specializarea medicină generală/de familie, cu diplomă de licență;
 2. Drept de liberă practică obținut în specializarea medicină generală/de familie, vizat la zi.

 Dosarul de înscriere va conține următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere, conform modelului atașat prezentului anunț (Anexa 1);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
 4. curriculum vitae – model european;
 5. copia livretului militar, unde este cazul – pentru posturile de poliţist de penitenciare;
 6. copia diplomei de studii şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflată în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 7. copiile certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 8. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz – pentru posturile de funcţionari publici;
 9. copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 10. cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituţional nu permite eliberarea acestuia, candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni,conform modelului atașat prezentului anunț (Anexa 2) ;
 11. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată ulterior demarării procesului de recrutare, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 12. declaraţie pe propria răspundere că nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii, conform modelului atașat la prezentul anunț (Anexa 3);
 13. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 14. alte documente relevante pentru angajare.

 

Documentele din dosarul de înscriere se transmit prin orice mijloc de comunicare la distanță pe adresa pslobozia@anp.gov.ro sau la nr. de fax 0243/232635, ori se depun la sediul Penitenciarului Slobozia, str. Gării , nr. 54, în termen de 2 zile lucrătoare (08.05 – 11.05.2020, ultima zi de depunere a dosarelor 11.05.2020 ora 15.00).

Documentele prevăzute a fi depuse în copie se verifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane la data prezentării candidatului la unitate cu ocazia participării la interviu, dată la care acesta este obligat să prezinte și documentele în original, sub sancțiunea respingerii cererii de angajare.

Persoană de contact a fost desemnată dl. comisar de poliție penitenciară Lucian DAN – ofițer resurse umane, telefon 0243/232606/232607, int.125.

 

                                     CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR

– Perioada, data limită şi intervalul orar de depunere a dosarelor de angajare 08.05.2020, ora 08.15 –

11.05.2020, ora 15.00

– Selecţia dosarelor de angajare;

– afișarea rezultatul selecției dosarelor

11.05.2020 , interval orar 15.00-17.00

11.05.2020, ora 18.00

– Interviul și afișarea rezultatului interviului  12.05.2020
– Data prezentării la post şi a prezentării documentelor în original  (pentru toate documentele depuse în copie în dosarul de angajare) 14.05.2020, ora 08:00 la Biroul Resurse umane.

 

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.