Astăzi 12-04-2024 sunt: 420 persoane private de libertate

29.11.2019 – Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat (ospătar), la Penitenciarul Slobozia – Centrul de Formare Profesională Amara

Concurs finalizat la 07.01.2020

 

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs pentru încadrare un post de muncitor calificat (ospătar) – personal contractual, pe durată nedeterminată, la Centrul de Formare Profesională Amara.

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a postului.

 Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile (cerinţele) specifice: 

 1. studii generale/liceale;
 2. certificat/diplomă/atestat de calificare profesională (ospătar);
 3. vechime în specialitate: minim 6 luni.

Dosarul de concurs cuprinde:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie ;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 7. curriculum vitae – model european;

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul unităţii la care este scos postul la concurs.

Dosarele de înscriere se pot depune la biroul resurse umane din cadrul Penitenciarului Slobozia, strada Gării, nr. 54, județul Ialomița, până la data de 13.12.2019, orele 16,00.

În cazul în care în perioada de înscriere, anumite zile vor fi declarate zile libere, calendarul estimativ se va decala corespunzător.

Toate probele vor fi susținute la sediul Penitenciarului Slobozia, după cum urmează:

 • proba scrisă se va susţine în data de 23.12.2019, ora 12,00;
 • interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, potrivit Calendarului de concurs.

Persoană de contact comisar de poliție penitenciară Lucian DAN – secretarul comisiei de concurs, telefon 0243/232606/232607, int.125.

Informații referitoare la organizarea, desfășurarea concursului, actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere, bibliografia și tematica sunt cuprinse în anunțul afișat la sediul Penitenciarului Slobozia și pe site-ul Penitenciarului Slobozia (secțiunea Concursuri sursă externă).

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 Bibliografie propusă:

 1. Constantin Florea, Marian Bugan – Ghidul Profesionistului În Restauraţie – Teste Pentru Evaluarea Cunoştinţelor Profesionale, Editura Gemma Print, Bucureşti, 2002;
 2. Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor, Editura INTER REBS București;
 3. Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
 4. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
 5. G. nr. 924/2005 – privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

Tematica propusă:

 1. Constantin Florea, Marian Bugan – Ghidul Profesionistului În Restauraţie – Teste Pentru Evaluarea Cunoştinţelor Profesionale, Editura Gemma Print, Bucureşti, 2002 – 11-141; 297-340.
 2. Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor:

Pregătirea serviciilor : activitatea de curățenie și întreținere; mise-en- place;

           – Servirea clienților :  comportamentul și gestica profesională; reguli și tehnici privind efectuarea serviciilor;

 1.    Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată:

–    Titlul II, capitolul II –   Executarea contractului individual de muncă.

 1. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă:

– Obligațiile angajatorului; Obligațiile lucrătorilor.

 1. H.G. nr. 924/2005 – privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena   produselor alimentare:

Igiena personalului; Prevederi aplicabile produselor alimentare; Deșeuri alimentare; Cerințe pentru echipamente.

ANUNȚ CONCURS

CALENDAR CONCURS

FISA POSTULUI

HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Proces-verbal rezultate selectie dosare

Rezultate finale selectare dosare – concurs ospătar

Grila proba scrisa – concurs muncitor calificat ospatar

Proces-verbal rezultate proba scrisa – concurs muncitor calificat ospătar

Planificare interviu – concurs muncitor calificat ospătar

Rezultate finale proba scrisa – concurs muncitor calificat ospătar

Proces-verbal rezultate interviu – concurs muncitor calificat ospătar

Rezulate finale proba interviu – concurs muncitor calificat ospătar

Proces-verbal rezultate finale – concurs muncitor calificat ospătar

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.