Astăzi 19-07-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

ANUNȚ PUBLICITAR

ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA

Servicii de consultanță și reprezentare juridică a unui avocat

 

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) și alin. (7), art. 29 al Legii nr. 98/2016 precum și art. 45 alin. (3) din HG 395/2016, Penitenciarul Gherla doreşte să achiziţioneze următoarele:

 

Nr. crt. Denumire serviciu Cerinţele minimale şi obligatorii

În cazul în care caracteristicile minime obligatorii nu sunt îndeplinite de ofertă, aceasta se descalifică.

Exemple cauze de reprezentare în instanţӑ şi consultanţӑ
1 Servicii de consultanță și reprezentare juridică a unui avocat Prestarea serviciilor de cӑtre un avocat definitiv, vechime de minim 5 ani, pentru reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecatӑ: Judecӑtorie,  Tribunal şi Curte de Apel.

Prestatorul se obligă:

– să întocmească documentele solicitate de instanță în termenele impuse,

– să ofere consultanță eventualilor martori,

– să răspundă solicitărilor de orice natură referitoare la speța dedusă judecății ale autorității contractante în termenul solicitat de aceasta,

– să ofere consultanță, obținere și furnizare informații, asistență și/sau reprezentare juridică în fața persoanelor fizice și/sau juridice, publice și/sau private, instituții și autorități, redactare și/sau certificare acte privind contractele de achiziții

Beneficiile pe  care Autoritatea contractantă intenționează să le obțină după furnizarea acestor servicii sunt legate de asigurarea calităţii asistenţei juridice eficiente în speță, evitarea sau cel puțin minimizarea potențialelor consecințe pe care le poate avea soluția din cauză asupra unității noastre.

Ofertanții declarați câștigători  vor prezenta conducerii autorității contractante documentele întocmite pentru a fi depuse la instanța de judecată, certificate conform prevederilor Legii nr. 98/ 2016.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a aviza orice documente întocmite de contractant în vederea asigurării apărărilor necesare în cauză.

–  Proceduri judiciare demarate anterior pentru recuperarea debitelor restante;

–  Litigii privind funcționarii publici statuari;

–  Nulitate act administrativ;

–  Pretenții- persoane private de libertate;

–  Formulare de puncte de vedere referitoare la modul de interpretare şi aplicare a unor prevederi legale.

Oferta va fi exprimată în lei, fără T.V.A. şi va cuprinde valoarea pe cauze şi faze procesuale astfel:

1. tarif pentru etapa judecării în prima instanţă;

2. tarif pentru etapa judecării în apel;

3. tarif pentru etapa judecării în recurs;

4. tarif pentru etapa judecării căilor extraordinare de atac;

5. tarif pentru consultanţӑ/ emitere puncte de vedere.

 

NOTĂ:

·         Oferta financiară va acoperi toate cheltuielile făcute de avocat în interesul procesual al clientului său. Rugăm a se ţine cont de posibilele deplasări la Judecӑtoria Gherla, Curtea de Apel Cluj, sau orice alte instanțe competente a soluționa cauza.

·         Oferta de preţ nu va putea cuprinde onorariul orar şi nici onorariul de succes.

·         Nu se acceptă subcontractarea serviciilor.

·         Nu se vor acorda avansuri de plată.

Documentele pe care Ofertantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul Contractului sunt:

a. Are calitatea de avocat definitiv, membru al unui barou, înscris în Tabloul Anual al Avocaţilor cu drept de exercitare profesie de avocat (se va prezenta un document din care să rezulte că este înscris ca membru activ în Tabloul Anual al Avocaţilor, în copie conform cu originalul);

b. Vechimea în profesie, neîntreruptă – cel puţin 5 ani de la definitivare (se va prezenta un document din care să rezulte vechimea neîntreruptă în profesie, în copie conform cu originalul);

c. Nu se află în vreo situaţie de incompatibilitate sau de nedemnitate, astfel cum sunt prevăzute în  Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată cu modificările şi completările ulterioare  (declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate sau de nedemnitate, în original);

 

Ofertele se transmit în plic închis la sediul penitenciarului Gherla până la data de 04.01.2024 ora 14:00

Pentru informații suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe d-na Roxana Vințan, responsabil achiziții, telefon 0264241683, int.178, adresă de e-mail achizitii.gherla@anp.gov.ro.

În vederea unei eventuale colaborări, vă mulțumim.

 

← Către lista de anunturi
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.