Astăzi 13-06-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE

             Penitenciarul Gherla cu sediul în str. Andrei Mureşanu nr. 4, mun. Gherla, jud. Cluj, telefon: 0264-241683; 241444/ fax: 0264-241332, oferă spre vânzare persoanelor fizice şi juridice interesate, la adresa mai sus menționată, în data de 26.06.2024  ora  10:00, următoarele bunuri scoase din funcţiune, după cum urmează:

Nr.

 

 

 

Denumire bunuri materiale Cod U/M Cant. Data intr.

în funcţiune

 

Starea la care se găseşte Preţ iniţial de vânzare            – lei/buc Val. garanţiei de participare                 (10%)          -lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220131 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3857,00 385,70
2 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220132 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3857,00 385,70
3 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220133 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3857,00 385,70
4 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220134 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3857,00 385,70
5 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220135 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3857,00 385,70

Bunurile materiale care fac obiectul licitaţiei nu sunt în stare de funcţionare.

La preţul de vânzare adjudecat, cumpărătorul va achita şi valoarea T.V.A.(19%).

În caz de neadjudecare, la adresa mai sus menționată, se organizeazǎ o nouǎ licitaţie în data de 03.07.2024 ora 10:00, iar bunurile supuse valorificării vor avea următoarele preţuri (diminuate cu 20% faţă de preţurile iniţiale de vânzare):

Nr.

 

 

 

Denumire bunuri materiale Cod U/M Cant. Data intr.

în funcţiune

 

Starea la care se găseşte Preţ iniţial de vânzare            – lei/buc Val. garanţiei de participare                 (10%)          -lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220131 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3085,60 308,56
2 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220132 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3085,60 308,56
3 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220133 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3085,60 308,56
4 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220134 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3085,60 308,56
5 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220135 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3085,60 308,56

 

La preţul de vânzare adjudecat, cumpărătorul va achita şi valoarea T.V.A.(19%).

În caz de neadjudecare, la adresa mai sus menționată, se organizeazǎ o nouǎ licitaţie în data de 10.07.2024 ora 10:00, iar bunurile supuse valorificării vor avea următoarele preţuri (diminuate cu 40% faţă de preţurile iniţiale):

Nr.

 

 

 

Denumire bunuri materiale Cod U/M Cant. Data intr.

în funcţiune

 

Starea la care se găseşte Preţ iniţial de vânzare            – lei/buc Val. garanţiei de participare                 (10%)          -lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220131 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 2314,20 231,42
2 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220132 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 2314,20 231,42
3 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220133 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 2314,20 231,42
4 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220134 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 2314,20 231,42
5 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220135 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 2314,20 231,42

 

La preţul de vânzare adjudecat, cumpărătorul va achita şi valoarea T.V.A. (19%).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Penitenciarului Gherla, str. Andrei Mureşanu, nr. 4, mun. Gherla, jud. Cluj, contra sumei de 10 lei (inclusiv TVA) achitată la casieria unităţii.

Preţul de pornire şi cuantumul garanţiei de participare sunt arătate în tabel. Valoarea minimă a salturilor de supralicitare va fi de 10 lei.

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică care va prezenta până la data de 20.06.2024, ora  12:00, respectiv 27.06.2024 ora 12:00, în cazul primei repetări, sau 04.07.2024 ora 12:00, în cazul celei de – a doua repetări, următoarele documente:

  • Chitanţa eliberată de casieria unităţii reprezentând achitarea taxei de participare la licitaţie (c-val. Caiet de sarcini), în sumă de 10 lei (inclusiv TVA);
  • Dovada virării în contul unităţii (ordin de plată sau numerar) a garanţiei de participare la licitaţie. Garanția de participare se depune în contul unităţii organizatoare (RO07TREZ2185005XXX000046, deschis la Trezoreria Gherla) a licitaţiei sau se plăteşte la casieria acesteia cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea desfăşurării licitaţiei.

Garanţia de participare se va restitui participanţilor cărora nu li s-au adjudecat bunurile sau care nu s-au prezentat la licitaţie în termen de maximum 15 zile de la data desfăşurării acesteia.

  • Copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului sau, după caz, copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului şi de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, sau copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice.
  1. Unitatea organizatoare a licitaţiei va întocmi şi va pune la dispoziţie persoanelor fizice şi juridice interesate, contra cost, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data desfăşurării licitaţiei următoarele documente:
  2. a) caietul de sarcini;
  3. b) fişele tehnice ale bunurilor scoase la licitaţie, în care se vor face şi precizări referitoare la starea de funcţionare a acestora;
  4. c) modelul contractului de vânzare-cumpărare, conţinând clauzele asiguratorii pe care comisia de licitaţie le consideră necesare pentru a fi incluse;
  5. d) liste, cataloage etc.

Licitatorul are obligaţia să examineze documentele menționare mai sus şi poate solicita în scris lămuriri sau poate propune modificarea acestora. Organizatorul licitaţiei răspunde în scris la toate solicitările primite, înainte de termenul limită de depunere a documentelor de către licitatori.

Modificarea documentelor licitaţiei, efectuată de organizator din proprie iniţiativă sau la solicitarea licitatorilor, va fi notificată în scris tuturor licitatorilor cu cel puţin 5 zile înainte de termenul limită de depunere a documentelor.

← Către pagina principală

SOLICITARE OFERTE PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PENITENCIARUL GHERLA

Având în vedere obligativitatea unităţii noastre de a pune în aplicare Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor , vă rugăm să ne transmiteţi oferta  d-voastră privind preluarea deșeurilor colectate selectiv în instituţia noastră, până la data de 13.02.2024, inclusiv.

În unitatea noastră de selectează următoarele deșeuri  pentru care dorim ofertă:

Nr.crt Denumirea materialului Pret lei/kg
1 Deșeuri fier
2 Deseuri fonta
3 Deșeuri cartoane, hârtie, maculatura
4 Deșeuri mase plastice (peturi)
5 Deșeuri ulei alimentar uzat
6 Deșeuri DEEE
7 Deșeuri cupru
8 Deșeuri acumulatori
9 Deșeuri aluminiu
10 Deșeuri inox
11 Deseuri sticlă

 

Cerinţe:

  1. Preluarea deșeurilor se va efectua de la sediul Penitenciarului Gherla, str. Andrei Mureșanu, nr.4 , loc. Gherla, jud.Cluj.
  2. Furnizorii de servicii trebuie să fie autorizaţi conform normelor în vigoare .

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe  d-na Ana-Maria ANDREICA , telefon 0264-241683,0264-241444, fax:0264-241332, e-mail: ana.andreica@anp.gov.ro.

← Către pagina principală

ANUNȚ PUBLICITAR

ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA

Servicii de consultanță și reprezentare juridică a unui avocat

 

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) și alin. (7), art. 29 al Legii nr. 98/2016 precum și art. 45 alin. (3) din HG 395/2016, Penitenciarul Gherla doreşte să achiziţioneze următoarele:

 

Nr. crt. Denumire serviciu Cerinţele minimale şi obligatorii

În cazul în care caracteristicile minime obligatorii nu sunt îndeplinite de ofertă, aceasta se descalifică.

Exemple cauze de reprezentare în instanţӑ şi consultanţӑ
1 Servicii de consultanță și reprezentare juridică a unui avocat Prestarea serviciilor de cӑtre un avocat definitiv, vechime de minim 5 ani, pentru reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecatӑ: Judecӑtorie,  Tribunal şi Curte de Apel.

Prestatorul se obligă:

– să întocmească documentele solicitate de instanță în termenele impuse,

– să ofere consultanță eventualilor martori,

– să răspundă solicitărilor de orice natură referitoare la speța dedusă judecății ale autorității contractante în termenul solicitat de aceasta,

– să ofere consultanță, obținere și furnizare informații, asistență și/sau reprezentare juridică în fața persoanelor fizice și/sau juridice, publice și/sau private, instituții și autorități, redactare și/sau certificare acte privind contractele de achiziții

Beneficiile pe  care Autoritatea contractantă intenționează să le obțină după furnizarea acestor servicii sunt legate de asigurarea calităţii asistenţei juridice eficiente în speță, evitarea sau cel puțin minimizarea potențialelor consecințe pe care le poate avea soluția din cauză asupra unității noastre.

Ofertanții declarați câștigători  vor prezenta conducerii autorității contractante documentele întocmite pentru a fi depuse la instanța de judecată, certificate conform prevederilor Legii nr. 98/ 2016.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a aviza orice documente întocmite de contractant în vederea asigurării apărărilor necesare în cauză.

–  Proceduri judiciare demarate anterior pentru recuperarea debitelor restante;

–  Litigii privind funcționarii publici statuari;

–  Nulitate act administrativ;

–  Pretenții- persoane private de libertate;

–  Formulare de puncte de vedere referitoare la modul de interpretare şi aplicare a unor prevederi legale.

Oferta va fi exprimată în lei, fără T.V.A. şi va cuprinde valoarea pe cauze şi faze procesuale astfel:

1. tarif pentru etapa judecării în prima instanţă;

2. tarif pentru etapa judecării în apel;

3. tarif pentru etapa judecării în recurs;

4. tarif pentru etapa judecării căilor extraordinare de atac;

5. tarif pentru consultanţӑ/ emitere puncte de vedere.

 

NOTĂ:

·         Oferta financiară va acoperi toate cheltuielile făcute de avocat în interesul procesual al clientului său. Rugăm a se ţine cont de posibilele deplasări la Judecӑtoria Gherla, Curtea de Apel Cluj, sau orice alte instanțe competente a soluționa cauza.

·         Oferta de preţ nu va putea cuprinde onorariul orar şi nici onorariul de succes.

·         Nu se acceptă subcontractarea serviciilor.

·         Nu se vor acorda avansuri de plată.

Documentele pe care Ofertantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul Contractului sunt:

a. Are calitatea de avocat definitiv, membru al unui barou, înscris în Tabloul Anual al Avocaţilor cu drept de exercitare profesie de avocat (se va prezenta un document din care să rezulte că este înscris ca membru activ în Tabloul Anual al Avocaţilor, în copie conform cu originalul);

b. Vechimea în profesie, neîntreruptă – cel puţin 5 ani de la definitivare (se va prezenta un document din care să rezulte vechimea neîntreruptă în profesie, în copie conform cu originalul);

c. Nu se află în vreo situaţie de incompatibilitate sau de nedemnitate, astfel cum sunt prevăzute în  Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată cu modificările şi completările ulterioare  (declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate sau de nedemnitate, în original);

 

Ofertele se transmit în plic închis la sediul penitenciarului Gherla până la data de 04.01.2024 ora 14:00

Pentru informații suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe d-na Roxana Vințan, responsabil achiziții, telefon 0264241683, int.178, adresă de e-mail achizitii.gherla@anp.gov.ro.

În vederea unei eventuale colaborări, vă mulțumim.

 

← Către pagina principală

ANUNȚ – achiziție servicii de asistență tehnică – diriginte de șantier

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5), alin. 7 lit. c al Legii nr. 98/2016 şi art. 45 din H.G. nr. 395/2016, Penitenciarul Gherla doreşte să achiziţioneze servicii de asistență tehnică  dirigenție de santier pentru lucrarile de construcţii şi instalaţii prestate la obiectivul de intervenții la imobile de natura  investițiilor: “Transformare atelier tâmplărie în bloc alimentar – Penitenciar Gherla, situat în municipiul Gherla, str. A. Mureșanu, amplasat în zona de protecție a monumentului istoric cuprins în lMI la poziția. 11714 cod CJ-II-M-B-07658.”

Termenul de depunere a ofertelor este 21.08.2023 inclusiv.

Ofertele se depun în plic închis la sediul Penitenciarului Gherla, respectiv Loc. Gherla, Jud. Cluj, Str. A.Mureşanu, nr.4 în conformitate cu caietul de sarcini atașat prezentului anunț. Oferta va fi exprimată în lei, fără T.V.A.

 

Valoarea estimată este de 45.800 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

CAIET DE SARCINI

Pentru informații suplimentare datele de contact sunt următoarele:

Telefon: 0264-241683; 241444/ Fax: 0264-241332, int. 178, 183

E-mail: pgherla@anp.gov.ro, achizitii.pgherla@anp.gov.ro

← Către pagina principală

ANUNȚ EXECUTARE LUCRĂRI

Penitenciarul Gherla organizează o procedură de achiziție directă în vederea executării lucrărilor de construcție la obiectivele:

-Pavilion nr.1 – Penitenciar Gherla – amenajare 71 de locuri de cazare prin schimbare de destinație-Săli pentru servirea mesei în camere de deținere

-Amenajare 60 de locuri de cazare Centrul Terapeutic Lotus – etaj 2 – Penitenciar Gherla prin schimbare de destinație – Săli activități ocupaționale în camere de deținere.

Cei interesați pot depune oferte în plic închis, până în data de 06.06.2023 ora 10:00 la sediul penitenciarului Gherla, str. Poet Andrei Mureșanu, nr.4, mun. Gherla, jud. Cluj, conform caietelor de sarcini atașate.

Caiet sarcini centru Lotus

Caiet sarcini Pav I

← Către pagina principală

ANUNT – Completare chestionare elaborate de MNP

Având în vedere faptul că instituția Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție, îndeplinește atribuțiile specifice de Mecanism național de prevenire a torturii în locurile de detenție (MNP), inclusiv aceea de monitorizare continuă a tratamentului aplicat persoanelor aflate în locuri de detenție, dar ținând cont de contextul generat de situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, vă informăm că există posibilitatea completării unor chestionare elaborate de MNP, atât de către persoanele private de libertate, cât și de către conducerea unităților penitenciare, cu mențiunea de a se asigura, persoanelor private de libertate, confidențialitatea completării acestora.

Menționăm că aceste chestionare vor fi date spre completare și cu ocazia vizitelor ce urmează a fi efectuate, însă, vor putea fi completate și online, pe site-ul instituției Avocatului Poporului.

← Către pagina principală

ANUNȚ de interes public

         Începând cu data de 12 martie 2020, în contextul epidemiologic actual, toate petițiile, sesizările, solicitările de informații și cererile de audiență NU se mai depun personal la sediul Penitenciarului Gherla. Acestea vor fi trimise EXCLUSIV prin poșta civilă/curierat (Str. Andrei Mureșanu, nr.4, Gherla, jud. Cluj, cod poștal 405300) sau prin  e- mail (pgherla@anp.gov.ro). 

         De asemenea, începând cu aceeași dată, se suspendă și acordarea audiențelor la sediul Penitenciarului Gherla., urmând ca problematica necesar a fi supusă atenției să se comunice via e-mail/curierat/poștă civilă.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.