Astăzi 25-07-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

Comunicări on-line

Reguli obligatorii acordării  dreptului la comunicări on-line

Reguli obligatorii a fi respectate de către persoanele private de libertate și persoanele interlocutoare cu ocazia  acordării  dreptului la comunicări on- line:

 

Reguli de  conduită pe care trebuie să le respecte persoana privată de libertate cu ocazia acordării dreptului la comunicări on –line:

 1. Să poarte o ţinută decentă, pe toată perioada convorbirii on–line. Ţinuta inacceptabilă cuprinde: îmbrăcăminte indicând afilierea la o bandă sau alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive; Nu vor fi permise articole de îmbrăcăminte provocatoare sau purtate provocator și nici gesturi/fapte obscene/conotații sexuale;
 2. Să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de persoana/persoanele cu care se acordă convorbirea;
 3.  Să nu folosească cuvinte jignitoare, blasfemii, înjurături, cuvinte obscene;
 4.  Să poarte discuţiile pe un ton civilizat;
 5. Să nu deterioreze sau manipuleze tehnica de calcul instalată în cabinele destinate acordării convorbirilor on–line;
 6. Cu ocazia desfășurării convorbirii on­line este strict interzis ca persoana privată de libertate să comunice cu alte persoane decât cu persoanele care au efectuat programarea comunicării on­line;
 7. Să se conformeze dispoziţiilor date de către personalul unităţii.

 

Reguli de  conduită pe care trebuie să le respecte persoanele interlocutoare pe parcursul desfășurării comunicării on-line:

 1. Să poarte o ținută decentă pe toată durata convorbirii on-line.Ţinuta inacceptabilă cuprinde: îmbrăcăminte indicând afilierea la o bandă sau alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive; Nu vor fi permise articole de îmbrăcăminte provocatoare sau purtate provocator și nici gesturi/fapte obscene/conotații sexuale;
 2. Să poarte discuții într-un mod civilizat;
 3. Să nu folosească gesturi obscene sau de natură sexuală;
 4. Să se conformeze indicațiilor primite din partea personalului unității de detenție;
 5. Să nu înregistreze, să nu transmită live si să nu disemineze comunicările on-line în spațiul public, având in vedere că este interzisă filmarea în interiorul unui loc de deținere, în alte condiții decât cele reglementate de legislația in vigoare, existând, de asemenea posibilitatea încalcării dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal;
 6. Este interzisă realizarea de către membrul de familie sau apartinătorul cu care se efectueaza convorbirea on­line a unei conferințe, prin intermediul căreia persoana privată de libertate să comunice cu mai multe persoane in același timp;
 7. Să respecte scopul pentru care a fost acordat dreptul la comunicări on-line prevăzut de normele legale, orice alte activitați fiind interzise.

Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va conduce la intreruperea sau, dupa caz, neacordarea comunicarii on-line, aceasta consemnându­se în documentele operative şi în aplicaţia informatică ca fiind acordată.

Nerespectarea prevederilor stipulate mai sus va atrage răspunderea disciplinară în conformitate cu prevederile art. 81 lit.l) din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care între persoanele private de libertate şi interlocutori are loc un comportament necorespunzător care periclitează starea de ordine şi disciplină, când nu este respectat numărul sau identitatea interlocutorilor, supraveghetorul întrerupe comunicarea on-line şi transmite situaţia creată ofiţerului desemnat să coordoneze activitatea sectorului sau şefului de tură, consemnând motivul întreruperii comunicării online în registrul specific.

În cazul existenţei unor deficienţe de natură tehnică (pene de curent, conexiune internet slabă) ce nu permit reluarea convorbirii on–line în maxim 30 de minute, convorbirea on–line va fi replanificată prin grija agentului supraveghetor vizită, la o dată ulterioară, cu avizul Şefului serviciului aplicare regim.

Este necesar ca persoana cu care se acordă comunicarea on–line să fie activă pe Skype cu cel puţin 10 minute înainte de acordarea comunicării on–line, ocazie cu care va face dovada identitatii cu cartea de identitate / cartea de identitate provizorie sau pasaportul. În cazul în care persoana din exterior nu se conectează cu cel târziu 10 minute după ora stabilită, comunicarea on–line nu se mai acordă, făcându­se menţiune şi în Registrul de planificare prevăzut. Convorbirea se va reprograma la o dată ulterioară.

Solicitantului i se va aduce la cunoştinţă faptul că acordarea dreptului la comunicări on–line se va face doar în vederea îndeplinirii scopului prevăzut de normele legale, orice alte activităţi ce se abat de la acestea fiind interzise. De asemenea, agentul supraveghetor vizită va comunica solicitantului adresa de Skype de forma indicativul unităţii  _ online _ nr. staţiei.

Solicitarea programării se va face prim e-mail,la adresa de e-mail comunicare.online.pgalati@anp.gov.ro  în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a dreptului la pachet şi vizită, sau în afara acestuia, cu menţiunea vor fi preluate şi prelucrate tor în timpul programului de lucru.

Solicitarea va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:

 • Numele, prenumele, data naşterii, părinţii deţinutului;
 • Luna şi data la care se realizează programarea. Se va face programare pentru fiecare dinte comunicările on-line la care deţinutul are dreptul;
 • Numele, prenumele, data naşteri, părinţii, gradul de rudenie al persoanelor solicitantecu care există aprobare de comunicări on-line;
 • În cazul majorilor se vor anexa în fotocopie unul dintre actele de identitate cu poză, care să fie în perioada de valabilitate, iar în cazul minorilor sub 14 ani, fotocopii ale certificatelor de naştere;
 • Adresa de Skype de pe care se va loga persoana pentru a comunica on-line.

Comunicarea răspunsului la solicitarea de programare prin e­mail se realizează în cel mult 48 ore de la primirea acesteia.

Persoanelor interlocutoare care urmează să intre în legătură cu persoanele private de libertate li se vor aduce la cunoștință regulile pe care trebuie să le respecte pe parcursul desfășurării comunicării on-line, atât cu ocazia realizării conexiuni, cât și cu ocazia transmiterii e-mailului de confirmare a programării on-line.

Înscrierea solicitărilor în registrul de programări pentru comunicări on–line se va face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de personae private de libertate care pot comunica on–line, într­un interval orar stabilit, în funcţie de măsurile de siguranţă specifice.

Persoanele solicitante sunt anunţate atunci când intervin modificări în situaţia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea dreptului la data planificată.

Adresa de e­mail la care se va face programarea şi regulile de acordarea a comunicărilor on–line sunt aduse la cunoştinţa persoanelor private de libertate şi aparţinătorilor prin afişare în locuri accesibile acestora şi pe pagina web a unităţii.

 

Recomandăm ca adresa de Skype de pe care se va loga persoana pentru a comunica on–line să aibă o denumire cât mai simplă, fără cuvinte vulgare și fără diacritice sau alte semne specifice

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.