Astăzi 23-05-2024 sunt: 531 persoane private de libertate

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 1. Proiecte de acte normative : legi, hotărâri de guvern, ordonanţe de urgenţă, ordine M.J., decizii ale directorului general al A.N.P.;
 2. Tematici şi teme pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului de penitenciare la diferite niveluri;
 3. Programe şi strategii;
 4. Propuneri de dotări şi modernizări ale unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 5. Situaţii statistice privind structura şi dinamica efectivelor de deţinuţi;
 6. Soluţionarea cererilor de transfer ale deţinuţilor de cetăţenie străină în statul lor de origine, pentru  continuarea executării pedepsei;
 7. Situaţii statistice privind folosirea deţinuţilor la activităţi productive şi veniturile obţinute din aceste activităţi;
 8. Criterii privind selecţionarea şi folosirea deţinuţilor la activităţi productive.
 9. Modele de contracte cadru, pentru prestări de muncă ale forţei de muncă speciale cu terţe persoane.
 10. Documente legislative şi ordine care reglementează activităţile de reintegrare socială a persoanelor aflate în custodia sistemului penitenciar;
 11. Documente metodice care reglementează asistenţa socio-educaţională acordată persoanelor aflate în detenţie;
 12. Documente de colaborare cu instituţii, organizaţii neguvernamentale, organisme internaţionale privind reforma şi modernizarea sistemelor execuţional penale;
 13. Documente de concepţie, analiză, sinteză şi informare, specifice activităţilor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate;
 14. Documente utile încadrării, promovării precum şi evaluării anuale de specialitate;
 15. Documente prin care se asigură corespondenţa atât cu persoanele private de libertate cât şi cu alte persoane interesate din societatea civilă;
 16. Documente legislative privind funcţionarea sistemului execuţional penal, organizarea activităţilor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate şi managementul sistemului penitenciar;
 17. Reglementări de aplicare a documentelor legislative;
 18. Ordine interne care asigură modalităţi de optimizare a activităţilor de recuperare socială a persoanelor private de libertate;
 19. Strategii ale activităţilor de reintegrare socială pe termen scurt, mediu şi lung;
 20. Programe socio-educaţionale adaptate cerinţelor persoanelor încarcerate şi ale celor care execută măsura internării într-un centru de reeducare;
 21. Programe specifice pentru diverse categorii: minori, adulţi, femei, tineri;
 22. Documente care cuprind planuri de recuperare individualizată a persoanelor private de libertate (în special minori);
 23. Materiale care asigură modernizarea sistemului execuţional penal şi a activităţilor de reintegrare socială, realizate în colaborare cu organismele internaţionale;
 24. Materiale de concepţie sau sinteză integrate în programa de învăţământ universitar, pentru grupa de penitenciare din cadrul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” şi a instituţiilor de învăţământ superior;
 25. Programe de îmbunătăţire a activităţilor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate realizate în parteneriat cu institute de cercetare sau cu organizaţii neguvernamentale;
 26. Programe de perfecţionare în pregătirea de specialitate a personalului din serviciile de reintegrare socială, realizate în colaborare cu organisme internaţionale şi cu organizaţii neguvernamentale;
 27. Instrumente de lucru (chestionare, interviuri, teste) realizate în colaborare cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale şi organisme internaţionale care evaluează condiţiile de detenţie şi modalităţile de recuperare socială a persoanelor private de libertate;
 28. Documente internaţionale traduse şi adaptate – Regulile Penitenciare Europene 2006 – textul consolidat;
 29. Studii şi cercetări care surprind temele de actualitate pentru activitatea de reintegrare, realizate individual de către specialiştii din sistemul penitenciar sau în colaborare cu parteneri din societatea civilă;
 30. Materiale de concepţie, de analiză sau sinteză utile specialiştilor din diferite domenii de activitate ce pot fi difuzate sub diverse forme: articole, broşuri, pagină web, anuar statistic dar şi prezentări în cadrul unor seminarii, conferinţe, congrese etc.;
 31. Materiale educaţionale elaborate pe diverse teme, destinate persoanelor private de libertate (şcolarizare, calificare etc.);
 32. Materiale de informare ce se adresează deţinuţilor înainte de liberare;
 33. Protocoale de colaborare realizate cu diverse instituţii de specialitate şi organizaţii;
 34. Materiale destinate perfecţionării personalului – broşuri, ghiduri, manuale educaţionale etc.;
 35. Planuri tematice şi bibliografii de documentare pentru pregătirea de specialitate a personalului din Direcţia de Reintegrare Socială;
 36. Materiale periodice – săptămânale, lunare – privind progresele realizate conformStrategiei de reformă a sistemului judiciar ;
 37. Bibliografii necesare persoanelor care doresc încadrarea în domeniul reintegrării sociale sau a celor deja angajate care promovează în diverse funcţii;
 38. Materiale ce răspund solicitărilor formulate de către persoanele aflate în custodie sau familiile acestora;
 39. Materiale ce răspund solicitărilor formulate pe diverse teme, de către persoanele interesate din societatea civilă (studenţi, membri ai organizaţiilor neguvernamentale) şi reprezentanţii unor instituţii;
 40. Documente privind evidenţa fondului de carte şi documentar;
 41. Documente de inventariere şi casare a materialelor din fondul de carte şi documentar.

 

DIRECŢIA RESURSE UMANE

 1. Registrul de intrare – ieşire a corespondenţei (toate lucrările – pe computer);
 2. Evidenţa concediilor de odihnă, de studii, recuperări şi ore suplimentare;
 3. Cereri pentru concedii de odihnă, învoiri, recuperări (copii xerox);
 4. Condica de predare – primire a corespondenţei;
 5. Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei şi direcţiile de specialitate din cadrul acestuia;
 6. Corespondenţa cu celelalte direcţii şi servicii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
 7. Corespondenţa cu petiţionarii şi răspunsul la memoriile transmise direcţiei (lucrări soluţionate pe servicii);
 8. Situaţii statistice privind structura de personal din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate şi dinamica acestora;
 9. Dosarele profesionale ale personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 10. Dosarele profesionale ale ofiţerilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;
 11. Fişele de evidenţă ale întregului personal din sistemul administraţiei penitenciare;
 12. Ordine de numire precum şi de încetare a raporturilor de serviciu, emise de ministrul justiţiei, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare din competenţa sa;
 13. Decizii de încadrare şi de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul care, potrivit legii, este numit prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 14. Decizii de încadrare, de detaşare, de delegare şi încetare a raporturilor de serviciu pentru personalul din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 15. Ordine de transformări de posturi;
 16. Ordine emise de ministrul justiţiei pentru sistemul Administraţiei Naţionale a  Penitenciarelor;
 17. Documentele privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
 18. Răspunsuri la cererile, memoriile, alte petiţii înaintate acestei direcţii (pe servicii);
 19. Registrele privind evidenţa declaraţiilor de avere ale personalului din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit legii;
 20. Registrele privind evidenţa declaraţiilor de interese ale personalului din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit legii;
 21. Registrul de evidenţă pentru personalul contractual din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 22. Dosarele de pensionare pentru personalul din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 23. Situaţii, informări, note, referate, documente, alte materiale privind perfecţionarea pregătirii profesionale pentru personalul din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;
 24. Deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a personalului din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi cursurile de specializare sau perfecţionare din unităţile proprii de învăţământ;
 25. Corespondenţa referitoare la salariile de merit, avansarea în grad profesional sau funcţie, acordarea de gradaţii şi alte forme de premiere;
 26. Registrul de evidenţă a legitimaţiilor pentru personalul din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 27. Evidenţa comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;
 28. Evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate;
 29. Rapoarte de analiză a activităţii, planuri şi programe de activitate;
 30. Reglementări privind domeniul propriu de activitate (legi, hotărâri de guvern, ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor);
 31. Note privind rezultatele controalelor efectuate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pe linia activităţilor din domeniul asigurării resurselor umane şi pregătirii acestora;
 32. Condica de prezenţă;

 

DIRECŢIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVĂ

 

 1. Fişele de evidenţă personală, pe linie de drepturi băneşti, ale personalului;
 2. Planurile tematice de control a activităţilor financiare, logistice şi de construcţii-investiţii şi procesele verbale de control întocmite de cadrele Direcţiei Economico – Administrativă;
 3. Caietele de pregătire profesională şi juridică;
 4. Registrul de evidenţă a documentelor secrete (intrare – ieşire);
 5. Deciziile Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 6. Registrul proiectelor deciziilor de zi pe unitate; notele prin care se aprobă recompense personalului unităţii;
 7. Proiecte de acte normative (legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului României), ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, instrucţiuni, norme tehnice, regulamente şi normative care reglementează activităţi financiare, logistice, de construcţii-investiţii şi notele de fundamentare aferente acestora;
 8. Biletele cu subiectele de examen pentru concursurile de încadrare a cadrelor de resort financiar, logistic şi construcţii-investiţii;
 9. Statele de plată a salariilor;
 10. Certificatele de scoatere şi alocare la drepturi;
 11. Monitorizarea cheltuielilor de personal;
 12. Corespondenţa purtată cu unităţile teritoriale pe linie de salarizare;
 13. Deschiderile de credite bugetare;
 14. Situaţii privind repartizările de credite bugetare către unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 15. Registru evidenţă decizii şi instrucţiuni;
 16. Rapoartele şi procesele verbale întocmite de Auditul Intern şi Curtea de Conturi;
 17. Planificarea concediilor de odihnă şi prezenţa personalului;
 18. Planurile de alarmare şi adresele cadrelor din Direcţia Economico -Administrativă;
 19. Situaţiile privind aprecierile personalului;
 20. Fişele posturilor;
 21. Documentele justificative care stau la baza elaborării notelor contabile;
 22. Documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor;
 23. Documentele contabile de gestiune;
 24. Listele de inventariere anuală;
 25. Registrul de casă;
 26. Registrul operaţiunilor supuse C.F.P.;
 27. Declaraţii anuale contribuabili;
 28. Fişele fiscale personale;
 29. Adeverinţe salarii pentru bănci şi pentru casele de pensii;
 30. Adeverinţe anexe la dosarele de pensionare;
 31. Situaţiile prezenţelor la serviciu;
 32. Adeverinţe personalului plecat în misiune privind sporurile de care beneficiază;
 33. Declaraţii bugetul de şomaj, CAS;
 34. Declaraţii buget consolidat;
 35. Evidenţa persoanelor asigurate şi coasigurate la CASAOPSNAJ;
 36. Ordine M.J. şi decizii A.N.P. de încadrare, promovare şi trecere în rezervă a personalului;
 37. Documente privind raportarea şi cercetarea accidentelor de muncă;
 38. Corespondenţa cu unităţile sistemului penitenciar privind accidentele de muncă suferite de deţinuţi sau de către personal;
 39. Corespondenţa cu unităţile sistemului penitenciar privind avizarea buletinelor de măsurare a noxelor sau buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, în vederea acordării sporurilor salariale sau de concediu;
 40. Corespondenţa cu unităţile de penitenciare pentru rezolvarea şi reglementarea problemelor ivite pe linie financiară, logistică şi de construcţii-investiţii;
 41. Ordine de distribuţie a bunurilor materiale de la o unitate la alta sau de la BAGR către unităţile de penitenciare;
 42. Propuneri de repartizare a fondurilor de reparaţii capitale şi investiţii;
 43. Decizii ale directorului general al A.N.P. cu privire la organizarea şi desfăşurarea unor convocări cu cadrele de resort;
 44. Ordine al ministrului justiţiei şi decizii ale directorului general al A.N.P cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor noi de reparaţii capitale şi investiţii, respectiv notele de fundamentare ale acestora;
 45. Determinarea necesarului de aprovizionat cu produse agroalimentare pentru perioada sezonului rece şi a fondurilor aferente;
 46. Programele anuale ale achiziţiilor publice la nivel local, centralizat şi BAGR;
 47. Buletinul informativ al achiziţiilor publice;
 48. Avizarea compensării obligaţiilor de plată reciproce dintre unităţile de penitenciar şi alte persoane juridice;
 49. Situaţia debitelor beneficiarilor forţei de muncă specială;
 50. întocmirea raportărilor specifice de achiziţii, solicitate de M.J. şi M.F.P.;
 51. Note de recepţie şi constatare diferenţe;
 52. Contracte de furnizare produse şi servicii pentru buna desfăşurare a activităţii A.N.P.;
 53. Documente specifice necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii, utilizând fonduri bugetare şi fonduri Phare;
 54. Planuri tematice de control al activităţilor de P.S.I. şi transmisiuni;
 55. Documente privind raportarea şi cercetarea cauzelor de incendiu;
 56. Corespondenţa cu unităţile privind autorizarea personalului şi aparaturii de control bagaje pe linia CNCAN.

 

DIRECŢIA MEDICALĂ

 

 1. Documente privind organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de acordare a asistenţei medicale în penitenciare;
 2. Documente de analiză periodică a stării de sănătate a efectivelor şi a factorilor care o influenţează;
 3. Acte normative privind reglementarea activităţii medico-sanitare în unităţile subordonate;
 4. Documente privind asigurarea materială pentru funcţionarea unităţilor sanitare din subordine;
 5. Norme tehnice cu privire la măsurile curativo-profilactice ce trebuie aplicate, în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare şi instrucţiunile elaborate de Ministerul Sănătăţii;
 6. Programe de sănătate;
 7. Documente privind organizarea pregătirii profesionale şi de specialitate a personalului medico-sanitar;
 8. Rapoarte anuale, lunare, săptămânale din unităţi;
 9. Documente referitoare la declararea şi evidenţa bolilor infecto-contagioase de grupă A, B, tuberculoză;
 10. Documente referitoare la activitatea igienico-sanitară şi autorizaţiile sanitare de funcţionare din unităţi;
 11. Cereri, reclamaţii şi sesizări ale deţinuţilor, împreună cu corespondenţa de rezolvare a acestora;
 12. Registrul de evidenţă a ordinelor, instrucţiunilor, dispoziţiilor, regulamentelor şi a altor acte normative;
 13. Fişele posturilor;
 14. Corespondenţă cu alte direcţii şi servicii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

DIRECŢIA DE EXPLOATARE A TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

 

 1. Situaţii privind necesarul de echipamente de tehnică de calcul şi materiale consumabile proprii DETI;
 2. Note de fundamentare privind achiziţionarea de echipamente şi servicii informatice;
 3. Rapoarte referitoare la stadiul procesului de informatizare;
 4. Instrucţiuni tehnice referitoare la instalarea, exploatarea şi administrarea echipamentelor, reţelelor LAN, aplicaţiilor etc;
 5. Strategii de informatizare: up-datări, completări şi modificări ale acestora;
 6. Planuri de implementare a securităţii sistemelor informatice;
 7. Procese verbale de recepţie a unor servicii;
 8. Specificaţii tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini pentru achiziţiile de tehnică şi servicii IT;
 9. Răspunsuri la clarificările solicitate la firmele participante la achiziţiile de servicii şi tehnică IT;
 10. Răspunsuri la diverse solicitări primite de la alte direcţii si servicii din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
 11. Procesele verbale şi hotărârile Comisiei de monitorizare a implementării strategiei de informatizare;
 12. Bibliografia şi tematica pentru concursurile de ocupare a unor posturi de informaticieni;
 13. Subiectele pentru concursurile de ocupare posturilor vacante de informaticieni din instanţe şi minister;
 14. Avize pentru participarea unor candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor vacante de informaticieni;
 15. Hotărâri ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate în instanţe în vederea ocupării posturilor vacante de informaticieni;
 16. Propuneri de modificare a legislaţiei în domeniu IT;
 17. Proiecte de acte normative din domeniul IT;
 18. Documente de fundamentare a proiectelor de buget destinat IT;
 19. Raportări privind progresele înregistrate în îndeplinirea diferitelor sarcini cu specific IT, prevăzute în planurile de măsuri pentru reformă.

 

SERVICIUL CABINET
 1. Acte şi lucrări întocmite de cabinet (note, răspunsuri la cererile unor autorităţi centrale şi locale);
 2. Decizii ale directorului general;
 3. Ordinea de zi pentru şedinţele Consiliului de conducere;
 4. Bilanţul activităţii anuale;
 5. Corespondenţa cu instituţii de stat: Preşedinţie, Parlament, Guvern, ministere, parchete şi alte autorităţi, întocmită la nivelul serviciului Cabinet;
 6. Corespondenţa cu organizaţii neguvernamentale şi guvernamentale;
 7. Corespondenţa cu mass-media;
 8. Corespondenţa cu direcţiile şi serviciile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, întocmită la nivelul Serviciului Cabinet;
 9. Condică de predare – primire a corespondenţei cu Ministerul Justiţiei;
 10. Condică de corespondenţă cu Serviciul Arhivă şi Registratură Generală;
 11. Registru pentru audienţe;
 12. Condica de prezenţă;
 13. Evidenta concediilor de odihna si medicale, invoirilor;
 14. Situatia prezentei.

 

SERVICIUL ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ GENERALĂ

 

 1. Lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul petenţilor;
 2. Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiţiei;
 3. Inventarele documentelor de arhivă: inventarele permanente după selecţionare şi inventarele documentelor predate cu procese verbale Arhivelor Naţionale;
 4. Lucrări referitoare la activitatea de arhivă (procese verbale de predare-primire la arhivă şi cele privind activitatea de selecţionare, precum şi corespondenţa cu Arhivele Naţionale);
 5. Registrul de intrare-ieşire, evidenţă şi circulaţie a lucrărilor (datele sunt stocate pe server);
 6. Bilanţul activităţii anuale;
 7. Lista de distribuire a corespondenţei de către C.N. Poşta Română SA;
 8. Corespondenţă cu unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii, întocmită la nivelul Serviciului Arhivă şi Registratură Generală;
 9. Evidenţa ordinelor şi  instrucţiunilor ministrului justiţiei şi ale directorului general, a ştampilelor şi a sigiliilor precum şi a altor documente clasificate;
 10. Condicile registraturii unice de predare a lucrărilor către direcţiile/serviciile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 11. Borderouri de expediere a corespondenţei Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 12. Condici de evidenţă a lucrărilor repartizate spre soluţionare personalului Serviciului;
 13. Registru de  intrare-ieşire a documentelor clasificate;
 14. Condica de prezenţă.

 

SERVICIUL COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ŞI PROGRAME

 

1. Documente folosite la elaborarea strategiilor de reformă a sistemului judiciar:
 • Note interne către alte direcţii/servicii, pentru solicitare de informaţii,
 • variante de lucru,
 • planuri de implementare;
2. Documente folosite la elaborarea rapoartelor de progrese transmise la UE:
 • Note interne către direcţii pentru solicitare de informaţii,
 • variante de lucru;
3. Programe în colaborare cu U.E:
 • Note interne/externe,
 • Fişe de proiect,
 • Specificaţii tehnice,
 • Termeni de referinţă,
 • Rapoarte, broşuri, manuale, documentaţie specifică managementului de proiect (rapoarte lunare, semestriale, liste de verificare, documente financiare),
 • Corespondenţă cu instituţiile implicate în derularea proiectelor;
4. Programe în colaborare cu alte organizaţii, instituţii,  fundaţii din străinătate:
 • Note interne/externe,
 • Corespondenţă,
 • Protocoale de colaborare,
 • Fişe de proiect,
 • Rapoarte întocmite de experţi,
 • Manuale, broşuri, materiale informative;
5. Corespondenţă cu instituţii româneşti şi străine, pe teme privind obiectul de activitate al Serviciului, prin care se solicită/transmit informaţii;
6. Corespondenţă internă prin care se solicită/transmit informaţii legate de domeniul de activitate al Serviciului;
7. Participarea la reuniuni/comitete naţionale pe teme privind obiectul de activitate al Serviciului:
 • Agendele reuniunilor,
 • Invitaţii de participare,
 • Materiale întocmite/prezentate;
8. Corespondenţă cu administraţiile penitenciare din alte state, în vederea stabilirii legăturilor de cooperare, organizării schimburilor de experienţă şi date, semnării de Acorduri sau Protocoale bilaterale, iniţierii şi derulării în comun a proiectelor;
9. Documente în vederea organizării deplasărilor delegaţiilor române în străinătate:
 • Note  de Fundamentare,
 • Proiecte  de Ordin al Ministrului Justiţiei,
 • Adrese către Ministerul Afacerilor Externe pentru emiterea, prelungirea şi eliberarea paşapoartelor de serviciu,
 • Adrese  pentru rezervarea şi achiziţionarea biletelor de tren/avion,
 • Adrese pentru efectuarea de rezervări la hotel,
 • Adrese către Ambasade, în vederea obţinerii vizelor de şedere sau tranzit,
 • Rapoarte în vederea avansării sumelor de bani pentru plata asigurărilor medicale, a biletelor de avion, vizelor etc,
 • Rapoarte la întoarcerea din misiuni, cu privire la principalele concluzii rezultate,
10. Note referitoare la organizarea vizitelor delegaţiilor străine în România (cheltuieli de protocol, programul delegaţiei, rapoarte după finalizarea acţiunilor  etc);
11. Lucrări de traducere a corespondenţei sau a materialelor relevante, broşuri, reviste, Recomandări ale U.E,  în/şi din limbile engleză, spaniolă si franceză;
12. Lucrări de sinteză după diverse materiale interne sau primite de la alte instituţii;
13. Lucrări de iniţiere a programelor de parteneriat cu alte administraţii penitenciare din străinătate;
14. Elaborarea conţinutului Protocoalelor/Acordurilor; Rapoarte ca urmare a participării la semnarea acestor înţelegeri bilaterale internaţionale;
15. Documente în vederea organizării de conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale;
16. Raportări  periodice către diverse direcţii din M.J  cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor prevăzute în Strategia de reformă a sistemului judiciar;
17. Planuri de muncă trimestriale ale serviciului;
18. Cereri concedii de odihnă, concedii fără plată etc;
19. Condica de predare – primire a corespondenţei;
20. Condica de prezenţă.

 

SERVICIUL JURIDIC

 

 1. Situaţiile statistice privind activitatea de avizare, sinteze, alte lucrări solicitate de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 2. Note şi informări privind opinii exprimate în probleme de drept solicitate de către compartimente din A.N.P. şi unităţile subordonate;
 3. Colecţia de legi, hotărâri şi alte acte normative;
 4. Inventarele documentelor şi proceselor verbale care se predau la arhivă;
 5. Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor este parte;
 6. Note, avizări, răspunsuri date cererilor unor autorităţi publice centrale şi locale;
 7. Registrul  de intrare –ieşire a corespondenţei (computerizat);
 8. Registrul de evidenţă a cauzelor pe rol la instanţele judecătoreşti;
 9. Ordine de deplasare, informări referitoare la cele în interes de serviciu, aprobări de cheltuieli curente, alte lucrări;
 10. Lucrări referitoare la răspunsurile date cererilor, sesizărilor, altor petiţii primite de la persoane juridice şi fizice;
 11. Lista de evidenţă a termenelor de judecată;
 12. Condici de predare-primire a corespondenţei;
 13. Concedii de odihnă, concedii fără plată etc.
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.