Astăzi 16-07-2024 sunt: 584 persoane private de libertate

Atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor

Atribuţiile serviciilor/compartimentelor

 

Directorul penitenciarului are, în principal, următoarele atribuţii:

Ø  realizează conducerea de ansamblu a sectoarelor, birourilor şi compartimentelor de muncă din penitenciar, luând măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, şi asigură aplicarea prevederilor legale în domeniul de activitate al penitenciarului;

Ø  aplică prevederile documentelor internaţionale semnate de România cu privire la respectarea drepturilor omului în penitenciare;

Ø  aprobă regulamentul de ordine interioară al unităţii;

Ø  stabileşte programul zilnic de lucru al personalului unităţii şi urmăreşte modul în care acesta este respectat;

Ø  organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine;

Ø  numeşte, eliberează, destituie, suspendă din funcţie, dispune punerea la dispoziţie şi repunerea în drepturile anterioare, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici cu funcţii de execuţie şi a personalului contractual din unitate;

Ø  coordonează activitatea consiliului de conducere al unităţii;

Ø  întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din competenţă şi aprobă fişele de evaluare întocmite de aceştia;

Ø  aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, funcţionarilor publici cu statut special din unitate, conform competenţelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii, şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, personalului contractual din unitate;

Ø  încadrează agenţii şi personalul contractual în unitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, şi numeşte îndrumători pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi;

Ø  dispune încetarea raporturilor de serviciu ale agenţilor şi a raporturilor de muncă pentru personalul contractual din unitate, în condiţiile legii;

Ø  asigură delegarea personalului din competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată;

Ø  dispune detaşarea personalului din competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, după obţinerea avizului direcţiei sau al serviciului de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

Ø  transpune în practică, la nivelul unităţii, strategia de aplicare a regimului penitenciar;

Ø  aduce la cunoştinţa persoanelor private de libertate nou-depuse în penitenciar regulile de comportare, drepturile şi obligaţiile pe care le au, sancţiunile disciplinare care li se pot aplica;

Ø  asigură acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare persoanelor private de libertate;

Ø  ia măsurile necesare pentru respectarea de către persoanele private de libertate a obligaţiilor ce le revin pe timpul executării pedepsei, pentru întărirea ordinii şi disciplinei în rândul acestora;

Ø  sesizează organele judiciare în cazul în care o persoană privată de libertate săvârşeşte o infracţiune în timpul executării pedepsei, verifică împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente negative, precum şi sesizările primite din partea persoanelor private de libertate şi a familiilor acestora;

Ø  coordonează activităţile de punere în libertate a persoanelor private de libertate la termenul hotărât de instanţele de judecată şi prezintă propuneri concrete privind învoirea din penitenciar a persoanelor private de libertate;

Ø  propune directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor transferarea la alte penitenciare a unor persoane private de libertate;

Ø  aprobă întâlnirile între persoanele private de libertate şi reprezentanţii mass-media;

Ø  stabileşte programul zilnic al persoanelor private de libertate;

Ø  ia măsurile pentru menţinerea în bună stare de funcţionare a armamentului, tehnicii de luptă, a clădirilor şi celorlalte dotări materiale ale penitenciarului;

Ø  utilizează creditele bugetare repartizate, în calitate de ordonator terţiar de credite, numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale;

Ø  organizează evidenţa programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;

Ø  organizează, îndrumă şi coordonează activităţile de menţinere a capacităţii de intervenţie şi acţiune a unităţii, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unităţii de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război;

Ø  asigură protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii de punere în aplicare a programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, precum şi colaborarea cu personalul autorităţii desemnate de securitate (Serviciul Român de Informaţii) pe probleme de competenţe specifice;

Ø  organizează activităţile de relaţii publice, îndrumare şi coordonare a activităţilor de primire, evidenţă şi soluţionare a petiţiilor;

Ø  ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;

Ø  ia măsurile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø  este preşedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;

 

În activitatea de conducere a Penitenciarului Codlea directorul este ajutat de trei directori  adjuncţi numiţi, potrivit legii, prin ordin al ministrului justiţiei, după cum urmează:

•           Director adjunct (siguranţă şi regim penitenciar);

•           Director adjunct (educaţie şi asistenţă psihosocială);

•           Director adjunct (economico-administrativ).

 

Atribuţiile directorului adjunct pentru siguranţă şi regim penitenciar sunt:

Ø  organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, pronunţate de instanţele judecătoreşti;

Ø  organizează şi execută paza, escortarea, însoţirea şi supravegherea persoanelor private de libertate aflate în custodia penitenciarului, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;

Ø  aplică regimul legal de deţinere, ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate care execută pedepsele privative de libertate, potrivit legii;

Ø  ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, transferul acestora la organele de urmărire penală sau la alte locuri de deţinere;

Ø  organizează şi conduce nemijlocit activitatea de pregătire a alarmelor de exerciţiu aprobate de directorul penitenciarului;

Ø  întocmeşte şi supune spre aprobare directorului unităţii mapa cu documentele operative ale şefului de tură;

Ø  execută instruirea personalului pentru serviciul de zi şi din plutonul de escorte şi verifică modul în care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile;

Ø  urmăreşte zilnic repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate şi aplicarea regimului de deţinere, conform prevederilor legale;

Ø  organizează şi conduce personal percheziţiile generale care se execută în penitenciar şi verifică modul în care se execută percheziţiile individuale asupra persoanelor private de libertate;

Ø  ţine evidenţa şi raportează evenimentele negative produse în unitate şi ia măsuri de executare a măsurilor propuse după fiecare eveniment;

Ø  este preşedintele următoarelor comisii înfiinţate în cadrul unităţii: comisia de stabilire a locurilor şi momentelor vulnerabile din unitate; comisia de clasificare a persoanelor private de libertate în categoria celor cu grad sporit de periculozitate; comisia de disciplină; comisia de repartizare la muncă a persoanelor private de libertate;

Ø  activează ca membru în următoarele comisii înfiinţate în cadrul unităţii: comisia de liberare condiţionată; comisia de acordare a recompenselor; comisia de analiză şi stabilire a priorităţilor lucrărilor de reparaţii capitale; comisia de negociere a tarifelor practicate la încheierea contractelor de prestări de servicii cu diverşi beneficiari; comisia de analizare a oportunităţii contestării încheierilor judecătorului delegat;

Ø  verifică săptămânal sau ori de câte ori este nevoie funcţionarea şi întreţinerea armamentului şi muniţiei din dotarea personalului din subordine, precum şi a mijloacelor ajutătoare de pază şi transmisiuni;

Ø  elaborează şi prezintă pentru aprobare documentele Planului de mobilizare a unităţii, asigură reactualizarea acestuia;

Ø  întocmeşte şi ţine evidenţa la zi a lucrărilor de mobilizare la locul de muncă a personalului contractual cu obligaţii militare din unitate;

Ø  realizează tabelele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă necesare pe timp de pace, precum şi la mobilizare;

Ø  întocmeşte şi prezintă informări şi dări de seamă privind stadiul pregătirii de mobilizare;

Ø  la ordin, întocmeşte cererile de produse necesare într-un an de război.

 

Directorul adjunct reintegrare socială îndeplineşte următoarele atribuţii:

 

Ø  planifică, coordonează şi controlează punerea în aplicare a directivelor de acţiune în domeniul educaţiei şi asistenţei psihosociale stabilite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

Ø  organizează, coordonează şi evaluează activităţile desfăşurate în cadrul serviciilor de educaţie şi asistenţă psihosocială;

Ø  elaborează documentele de planificare a activităţilor sectorului reintegrare socială, conform reglementărilor legislative şi procedurilor în vigoare;

Ø  planifică şi distribuie sarcinile de serviciu pentru personalul compartimentului, stabileşte obiectivele individuale anuale ale activităţii şi realizează evaluarea activităţilor personalului din subordine;

Ø  întocmeşte fişele posturilor pentru şef serviciu educaţie şi şef serviciu asistenţă psihosocială şi avizează fişele posturilor pentru psiholog, asistent social, educator, preot, agent tehnic, monitor sportiv, agent pentru supraveghere, în concordanţă cu metodologiile specifice;

Ø  coordonează şi monitorizează aplicarea procedurilor de lucru care reglementează activităţile fiecărui specialist, în funcţie de particularităţile condiţiilor existente pe plan local şi de categoriile persoanelor private de libertate;

Ø  monitorizează completarea Dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială, după caz, a Dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială a minorului, în vederea avizării informaţiilor consemnate referitoare la persoanele private de libertate, cu rol în individualizarea traseului carceral şi asigurarea regimului progresiv de executare a pedepsei;

Ø  avizează şi verifică punerea în aplicare a recomandărilor din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, din Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială sau, după caz, din Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială a minorului, întocmit pentru fiecare persoană privată de libertate;

Ø  verifică modul de gestionare şi arhivare a Dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială, după caz, a Dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială a minorului, întocmit pentru fiecare persoană privată de libertate;

Ø  monitorizează derularea programelor şi a activităţilor de educaţie şi asistenţă psihosocială, precum şi participarea persoanelor private de libertate la acestea;

Ø  verifică şi avizează documentele elaborate de personalul din subordine, conform reglementărilor legislative şi procedurilor în vigoare;

Ø  participă la lucrările Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate şi la lucrările celorlalte comisii stabilite la nivelul unităţii, conform Regulamentului privind aplicarea legii executării pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

Ø  desemnează specialiştii care vor participa la lucrările comisiilor sau echipelor multidisciplinare în cadrul compartimentului sau la nivelul unităţii;

Ø  se informează constant cu privire la problemele persoanelor private de libertate în cadrul programului de audienţe stabilit, în vederea cunoaşterii acestora, precum şi a soluţionării problemelor pe care le întâmpină;

Ø  coordonează activitatea de rezolvare a solicitărilor persoanelor private de libertate cu privire la problemele sectorului reintegrare socială şi avizează cererile acestora care vizează domeniul său de competenţă;

Ø  elaborează materiale centralizatoare, situaţiile statistice, documente de analiză sau informare, realizate periodic sau la solicitarea conducerii instituţiei, a administraţiei centrale sau a altor instituţii;

Ø  asigură legătura dintre personalul din subordine şi celelalte compartimente ale unităţii;

Ø  organizează, coordonează şi evaluează pregătirea profesională continuă a subordonaţilor;

Ø  coordonează colaborările cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale în vederea stabilirii de noi posibilităţi pentru ieşirile în comunitate ale persoanelor private de libertate, precum şi a asigurării coerenţei şi continuităţii intervenţiei recuperative a persoanelor private de libertate;

Ø  iniţiază şi avizează protocoale de colaborare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;

Ø  atrage şi stabileşte noi parteneriate cu instituţii penitenciare omoloage din străinătate;

Ø  planifică activităţile de practică şi documentare desfăşurate în penitenciar de către studenţii şi absolvenţii facultăţilor de profil;

Ø  participă la realizarea unor studii şi cercetări privind fenomenul criminalităţii şi evoluţia sistemului penitenciar;

Ø  participă la simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, seminare, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate;

Ø  realizează alte sarcini primite din partea directorului unităţii, potrivit domeniului de competenţă.

 

 

Directorul adjunct economic-administrativ coordonează activitatea personalului logistic, tehnic, financiar-contabil, producţie interioară, îndrumă, analizează şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii administrativ-gospodăreşti, exploatarea, păstrarea, repararea şi evidenţa materialelor şi mijloacelor tehnice din dotare şi are următoarele atribuţii principale:

Ø  organizează şi coordonează întocmirea proiectelor planurilor de aprovizionare tehnico-materială de către personalul de specialitate din subordine, pe care le înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi urmăreşte realizarea planului de aprovizionare;

Ø  răspunde de întocmirea documentelor şi materialelor de planificare, organizare, analiză şi control al muncii de penitenciar;

Ø  răspunde de elaborarea planului de pregătire de specialitate, la locul de muncă, pentru personalul din subordine;

Ø  coordonează şi îndrumă activitatea de elaborare a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;

Ø  răspunde de întrebuinţarea judicioasă a fondurilor publice puse la dispoziţie;

Ø  stabileşte creditele necesare îndeplinirii planului de aprovizionare, a planului de venituri şi cheltuieli;

Ø  urmăreşte respectarea circuitului documentelor, verifică respectarea legalităţii pe care trebuie să o îndeplinească documentele;

Ø  analizează periodic, împreună cu contabilul-şef, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi propune măsuri corespunzătoare privind îmbunătăţirea activităţii;

Ø  organizează şi coordonează întocmirea proiectelor planurilor de aprovizionare tehnico-materială de către cadrele de specialitate din subordine, precum şi întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;

Ø  urmăreşte realizarea planului de aprovizionare tehnico-materială aprobat;

Ø  organizează şi îndrumă activitatea de cazare, echipare şi hrănire a efectivelor de cadre şi deţinuţi, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

Ø  conduce activitatea gospodăriei agrozootehnice, precum şi atelierele de reparaţii şi întreţinere care funcţionează în unitate;

Ø  urmăreşte modul de valorificare a produselor realizate în gospodăria agrozootehnică;

Ø  conduce operaţiunile privind inventarierile periodice şi anuale şi operaţiunile de evaluare a patrimoniului unităţii pentru toate materialele şi mijloacele din dotare;

Ø  conduce operaţiunile privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale şi a mijloacelor din dotare, care îndeplinesc condiţiile legale;

Ø  organizează şi coordonează activităţile de predare-primire a gestiunilor, atunci când situaţia o impune;

Ø  organizează şi îndrumă activitatea întregului personal din subordine, întocmeşte programul de lucru şi grafice de lucrări, stabileşte fişele posturilor pentru fiecare persoană din subordine;

Ø  participă la toate şedinţele consiliului de conducere;

Ø  răspunde de organizarea procedurilor privind achiziţiile publice;

Ø  coordonează activitatea serviciilor: logistică, financiar-contabilitate şi producţie venituri proprii;

Ø  prin decizie, poate fi numit preşedinte al următoarelor comisii înfiinţate în cadrul unităţii: comisia de cercetare administrativă; comisia de analiză, avizare, privind scoaterea din evidenţă, declasare şi casare a bunurilor; comisia de evaluare a mijloacelor fixe aprobate pentru scoaterea din funcţiune; comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor; comisia pentru organizarea licitaţiilor; comisia de selecţie a ofertelor pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii; comisia de recepţie a serviciilor prestate pentru unitate; comisia de recepţie la terminarea lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii; comisia pentru recepţia lucrărilor de reparaţii curente; comisia de constatare tehnică auto; comisia pentru testarea conducătorilor auto; comisia de cercetare a accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor; comisia pentru stabilirea unui program optim de funcţionare a centralei termice şi instalaţiilor de iluminat – adaptarea la condiţiile de anotimp sau după specificul unităţii; comisia pentru stabilirea volumului şi a destinaţiei fiecărei încăperi din unitate pentru alocarea la drepturi de combustibil şi justificarea acestuia; comisia pentru respectarea legalităţii în caz de sponsorizări şi donaţii; comisia pentru stabilirea locurilor de muncă din unitate prevăzute cu sporuri şi a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase şi a sporului la care acestea au dreptul;

Ø  execută orice alte dispoziţii primite de la şefii ierarhici;

 

Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar are următoarea componenţă:

Ø  serviciul/biroul siguranţa deţinerii;

Ø  serviciul/biroul regim penitenciar;

Ø  serviciul/biroul evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii.

 

Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar este componenta specializată a penitenciarului, care:

Ø  organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, pronunţate de instanţele judecătoreşti;

Ø  coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;

Ø  transpune în practică strategia de aplicare a regimului penitenciar, ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi urmăreşte folosirea lor la activităţi gospodăreşti în interesul locului de deţinere, potrivit legii;

Ø  ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, la organele de urmărire penală sau la spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii, transferul acestora la alte locuri de deţinere.

 

Serviciul/Biroul siguranţa deţinerii îndeplineşte următoarele atribuţii:

Ø  asigură, coordonează, îndrumă şi controlează paza şi escortarea condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor din penitenciar astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;

Ø  asigură, controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată sau la spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii;

Ø  urmăreşte respectarea prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei şi escortării persoanelor aflate în custodie;

Ø  asigură şi controlează modul de păstrare, folosire şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi mijloacelor tehnice auxiliare de pază şi transmisiuni din dotarea unităţii;

Ø  elaborează, asigură, controlează modul în care se aplică măsurile pentru prevenirea evenimentelor negative;

Ø  asigură desfăşurarea şedinţelor de antrenare şi instruire a personalului din unitate în vederea creşterii capacităţii de acţiune în situaţii speciale, analizând periodic modul de executare a alarmelor;

Ø  organizează şi coordonează activitatea personalului care execută paza şi escortarea persoanelor private de libertate transferate cu mijloacele auto din dotare, întocmeşte şi prezintă pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum şi documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace;

Ø  organizează în mod judicios cadrele pe posturi şi misiuni la nivelul unităţii;

Ø  urmăreşte transpunerea în practică a prevederilor Planului de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor, încheiat între penitenciarele şi unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi, de la caz la caz, face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi;

Ø  elaborează periodic informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative în domeniul de activitate al structurii şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei misiunilor de pază şi escortare a persoanelor încarcerate;

Ø  organizează paza şi controlul accesului în penitenciar;

Ø  asigură siguranţa locului de deţinere şi a misiunilor de executat şi face propuneri pentru dotarea acestora cu mijloace de intervenţie, legătură, transport, alarmare şi semnalizare;

Ø  urmăreşte actualizarea şi completarea documentelor de pază, apărare şi alarmare a unităţii, precum şi ale protocoalelor de cooperare cu alte organe;

Ø  întocmeşte documentele pentru organizarea şi desfăşurarea de aplicaţii vizând verificarea capacităţii de acţiune a personalului penitenciarului;

Ø  studiază şi propune măsuri de modernizare a sistemelor de supraveghere, a postului de control şi a spaţiilor de cazare, analizează posibilităţile de dotare a unităţilor cu armament modern şi eficace şi verifică situaţiile în care s-a efectuat uz de armă.

 

Serviciul/Biroul regim penitenciar are următoarele atribuţii:

Ø  asigură, organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de aplicare a regimurilor diferenţiate de deţinere a persoanelor private de libertate;

Ø  asigură, îndrumă, coordonează şi controlează modul de îndeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane private de libertate;

Ø  asigură, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizită, corespondenţă, petiţionare, telefon, şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege;

Ø  asigură, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile referitoare la plimbarea zilnică, vizita intimă, cumpărături;

Ø  analizează respectarea prevederilor legale privind acordarea recompenselor şi a sancţiunilor disciplinare;

Ø  controlează respectarea asigurării condiţiilor legale de detenţie, a igienei, alimentaţiei şi ţinutei persoanelor private de libertate;

Ø  asigură repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate;

Ø  organizează ţinerea raportului cu persoanele private de libertate;

Ø  aplică dispoziţiile actelor normative cu implicaţii asupra regimului penitenciar;

Ø  verifică împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente generate de încălcări ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, de abuzuri ale membrilor personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de deţinere, precum şi sesizările primite din partea persoanelor private de libertate şi a familiilor acestora;

Ø  întocmeşte periodic, pentru a fi prezentate conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative şi măsuri pentru îmbunătăţirea aplicării regimului penitenciar;

Ø  coordonează activitatea de rezolvare a corespondenţei primite de la persoane private de libertate şi membri de familie ai acestora, analizează modul în care se aplică procedurile legale pe această linie şi prezintă informări periodice conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  transmite conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor evenimentele negative, altercaţiile între persoanele private de libertate, autoagresiunile soldate cu decese ori vătămări corporale.

 

Grupa operativă

 

Grupa de intervenţie este structura profesională operativă specializată în executarea misiunilor destinate combaterii actelor de violenţă ale persoanelor private de libertate din penitenciar, restabilirii climatului de ordine şi normalitate, apărării aşezământului de deţinere, urmăririi şi capturării persoanelor private de libertate evadate precum şi în alte situaţii prevăzute în planurile interne de acţiune.

Personalul din cadrul grupei de intervenţie îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

Ø  desfăşoară cu operativitate şi eficienţă sarcinile specifice de serviciu în vederea prevenirii şi combaterii actelor de violenţă a persoanelor private de libertate;

Ø  participă ca forţă descurajatoare în momentele şi locurile stabilite de conducerea unităţii prin planurile interne;

Ø  foloseşte armamentul şi mijloacele de imobilizare din dotare în condiţiile legii;

Ø  desfăşoară activităţi specifice în colaborare cu alte structuri specializate în baza protocoalelor întocmite în acest sens în limitele competenţei stabilite prin actele normative în vigoare;

Ø  se pregăteşte permanent pentru desfăşurarea de activităţi specifice anumitor situaţii de criză;

Ø  poate desfăşura activităţi specifice şi în alte unităţi de penitenciare în baza dispoziţiei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

 

Serviciul/Biroul evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii îndeplineşte următoarele atribuţii:

Ø  urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti;

Ø  primeşte persoanele private de libertate de la alte penitenciare sau de la poliţie;

Ø  întocmeşte planul tematic şi documentele necesare organizării şi desfăşurării activităţii;

Ø  urmăreşte legalitatea primirii persoanelor private de libertate şi a minorilor în locul de deţinere, calculul pedepselor, aducerea la cunoştinţă a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea condiţionată etc.;

Ø  urmăreşte şi aplică instituţia liberării condiţionate, în conformitate cu dispoziţiile legii;

Ø  ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi a minorilor;

Ø  întocmeşte situaţii nominale şi statistice privind structura şi dinamica efectivelor de persoane private de libertate şi minori;

Ø  rezolvă corespondenţa primită de la persoane private de libertate referitoare la situaţia juridică şi transfer;

Ø  rezolvă corespondenţa primită de la instanţele de judecată, organele de urmărire penală, poliţie, organizaţii interne şi internaţionale, referitoare la situaţia juridică a persoanelor private de libertate;

Ø  efectuează apelul general al persoanelor private de libertate şi al minorilor;

Ø  realizează transferurile dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate la termenele fixate la organele judiciare, precum şi retransferarea la penitenciarul de origine, informând de îndată despre apariţia oricăror disfuncţionalităţi;

Ø  trimestrial, prezintă spre informare situaţii cu privire la activitatea desfăşurată, făcând propuneri de îmbunătăţire a muncii;

Ø  ţine evidenţa dispoziţiilor de transfer primite;

Ø  soluţionează, clasează şi arhivează lucrările care îi sunt date spre soluţionare.

Ø  introduce în aplicaţia informatizată datele cu privire la situaţia juridică a persoanelor private de libertate şi a minorilor, transferul şi prezentarea acestora în faţa organelor judiciare etc.;

Ø  întocmeşte şi listează note şi alte documente privind evoluţia şi structura efectivelor de persoane private de libertate, capacitatea de cazare etc.;

Ø  prezintă spre informare situaţii statistice referitoare la persoanele private de libertate;

Ø  informează judecătorul delegat în cazul declarării refuzului de hrană de către persoanele private de libertate;

Ø  întocmeşte săptămânal tabele cu persoanele private de libertate foste consumatoare de droguri, dificile şi cu grad sporit de risc;

Ø  ţine evidenţa individuală a muncii în interesul locului de deţinere desfăşurate de persoanele private de libertate;

Ø  calculează şi acordă zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate persoanelor private de libertate;

Ø  structura de organizare a muncii îndeplineşte şi celelalte atribuţii stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

 

Structura educaţie şi asistenţă psihosocială îndeplineşte, prin membrii săi, următoarele atribuţii specifice:

Ø  organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie şi asistenţă psihologică şi socială, în conformitate cu metodologiile specifice şi cu atribuţiile prevăzute în fişele posturilor;

Ø  asigură accesul tuturor persoanelor private de libertate la activităţile şi programele de educaţie şi asistenţă psihologică şi socială, în funcţie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică;

Ø  acordă sprijin calificat în vederea îmbunătăţirii nivelului educaţional al persoanelor private de libertate şi a asistării acestora în soluţionarea problemelor cu care se confruntă pe perioada detenţiei;

Ø  acordă sprijin calificat în vederea ameliorării/soluţionării problemelor psihosociale cu care se confruntă persoanele private de libertate din penitenciare, prin implicarea, după caz, a familiei şi a reprezentanţilor comunităţii în procesul de recuperare şi pregătirea pentru reintegrarea socială după punerea în libertate;

Ø  contribuie la conservarea şi îmbunătăţirea statutului psihosocial al persoanelor private de libertate pe parcursul traseului execuţional;

Ø  desfăşoară activităţi de evaluare, consiliere şi intervenţie în criză;

Ø  realizează programele cuprinse în manualele de programe educative, de asistenţă psihologică specifică, de asistenţă psihologică generală şi de asistenţă socială, elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  elaborează programe pe care le aplică în cadrul activităţii sale, avizate de către directorul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  asigură contactul cu comunitatea în vederea informării acesteia cu privire la misiunea sa din penitenciare şi pentru crearea unei reţele de suport social;

Ø  colaborează cu reprezentanţii organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în vederea desfăşurării de programe sau activităţi în cadrul penitenciarului ori în comunitate;

Ø  participă la desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului;

Ø  participă la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementează domeniul de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  participă la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială, formulate de către persoanele private de libertate, de către terţi ori, după caz, de direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  evaluează periodic şi raportează semestrial/anual sau, după caz, la solicitarea direcţiei de specialitate situaţia activităţilor şi programelor educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate în cadrul penitenciarului;

Ø  constituie fondul documentar propriu;

Ø  realizează alte sarcini primite din partea directorului unităţii, potrivit domeniului de competenţă.

 

Serviciul/Biroul educaţie este o componentă specializată a structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului, care, prin membrii săi:

Ø  organizează şi desfăşoară activităţi şi programe specifice domeniului educaţiei, în conformitate cu metodologiile specifice şi cu atribuţiile prevăzute în fişele posturilor;

Ø  asigură accesul tuturor persoanelor private de libertate la activităţile şi programele specifice domeniului educaţiei, în funcţie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică;

Ø  acordă sprijin calificat în vederea îmbunătăţirii nivelului educaţional al persoanelor private de libertate şi a asistării acestora în soluţionarea problemelor cu care se confruntă pe perioada detenţiei;

Ø  desfăşoară activităţi de evaluare a nevoilor educaţionale ale persoanelor private de libertate;

Ø  realizează programele cuprinse în manualele de programe educative, elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  elaborează programe pe care le aplică în cadrul activităţii sale, avizate de către directorul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  acordă sprijin calificat în vederea ameliorării/soluţionării problemelor cu care se confruntă persoanele private de libertate din penitenciar, conform domeniului de competenţă;

Ø  asigură contactul cu comunitatea în vederea informării acesteia cu privire la misiunea structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului şi întreprinde demersuri pentru crearea unei reţele de suport social, conform domeniului de competenţă;

Ø  colaborează cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale în vederea desfăşurării de programe sau activităţi educaţionale în cadrul penitenciarului ori în comunitate;

Ø  participă la desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului;

Ø  participă la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementează domeniul de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  participă la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului educaţiei, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de educaţie, formulate de către persoanele private de libertate, de către terţi ori, după caz, de direcţia de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

Ø  evaluează periodic şi raportează semestrial/anual sau, după caz, la solicitarea direcţiei de specialitate situaţia activităţilor şi programelor specifice domeniului educaţiei desfăşurate în cadrul penitenciarului;

Ø  colaborează cu servicii/birouri omoloage din celelalte unităţi ale sistemului penitenciar şi de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  colaborează cu serviciul/biroul de asistenţă psihosocială de la nivelul structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului pentru concretizarea activităţilor comune;

Ø  constituie fondul documentar propriu;

Ø  realizează alte sarcini primite din partea directorului structurii educaţie şi asistenţă psihosocială, potrivit domeniului de competenţă.

 

Serviciul/Biroul asistenţă psihosocială este componenta specializată a structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului, care, prin membrii săi:

Ø  organizează şi desfăşoară activităţi de asistenţă psihologică şi socială, în conformitate cu metodologiile specifice şi atribuţiile prevăzute în fişele posturilor;

Ø  asigură accesul tuturor persoanelor private de libertate la activităţile şi programele de asistenţă psihologică şi socială, în funcţie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică;

Ø  acordă sprijin calificat în vederea ameliorării/soluţionării problemelor psihosociale cu care se confruntă persoanele private de libertate din penitenciar, prin implicarea, după caz, a familiei şi a reprezentaţilor comunităţii în procesul de recuperare şi pregătirea pentru reintegrare socială după punerea în libertate;

Ø  contribuie la conservarea şi îmbunătăţirea statutului psihosocial al persoanelor private de libertate pe parcursul traseului execuţional;

Ø  desfăşoară activităţi de evaluare, consiliere şi intervenţie în criză;

Ø  realizează programele cuprinse în manualele de programe de asistenţă psihologică şi socială, elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi, după caz, şedinţele/modulele din manualele de programe educative, care îi revin spre implementare, conform domeniului de competenţă;

Ø  elaborează programe pe care le aplică în cadrul activităţii sale, avizate de către directorul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  asigură contactul cu comunitatea în vederea informării acesteia cu privire la misiunea structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului şi întreprinde demersuri pentru crearea unei reţele de suport social;

Ø  colaborează cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale în vederea desfăşurării de programe sau activităţi specifice domeniului asistenţei psihosociale în cadrul penitenciarului sau în comunitate;

Ø  participă la desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului;

Ø  participă la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementează domeniul de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  participă la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului asistenţei psihologice şi asistenţei sociale, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de asistenţă psihologică şi socială, formulate de către persoanele private de libertate, de către terţi ori, după caz, de direcţia de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

Ø  evaluează periodic şi raportează semestrial/anual situaţia activităţilor şi programelor de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate în cadrul penitenciarului;

Ø  colaborează cu servicii/birouri omoloage din celelalte unităţi ale sistemului penitenciar şi de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  colaborează cu serviciul/biroul educaţie de la nivelul structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului pentru concretizarea activităţilor comune;

Ø  constituie fondul documentar propriu;

Ø  realizează alte sarcini primite din partea directorului structurii educaţie şi asistenţă psihosocială, potrivit domeniului de competenţă.

 

Structura economico-administrativă şi logistică este formată din serviciul/biroul logistică şi serviciul/biroul financiar-contabil.

 

Serviciul/Biroul logistica are următoarele atribuții:

Ø  tine evidenta bunurilor materiale, mijloacelor tehnice și auto din dotare și evidența cadastrală a imobilelor și terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința unității;

Ø  asigura gestionarea bunurilor materiale, întocmirea documentelor justificative privind evidenta intrării, păstrării si ieșirii bunurilor în gestiune;

Ø  întocmește Planul de aprovizionare tehnico-materiala în baza fundamentărilor scrise ale responsabililor de structuri;

Ø  fundamentează si înaintează propunerile pentru buget la titlul II – Bunuri si servicii;

Ø  asigura scoaterea din funcțiune, declasarea si casarea bunurilor materiale;

Ø  desfășoară activitățile de hrănire, echipare si cazare a persoanelor private de libertate;

Ø  asigura materialele de întreținere si igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate conform reglementarilor prevăzute în acest sens;

Ø  desfășoară activitatea de reparații si întreținere a construcțiilor întocmind documente legale la terminarea lucrărilor de întreținere si reparații curente ale construcțiilor;

Ø  desfășoară activitatea de achiziții publice în conformitate cu legislația în vigoare;

Ø  elaborează si definitivează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesitaților si priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul unității si în funcție de fondurile alocate.

 

Compartimentul cazarmare are următoarele atribuții:

Ø  centralizează, fundamentează si propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;

Ø  tine evidenta si asigura actualizarea dosarelor de cadastru;

Ø  întocmește sau, după caz, centralizează documentele cu caracter tehnico-administrativ referitoare la schimbări de structura sau de destinație a imobilelor;

Ø  întocmește situațiile cu imobilele unității, care aparțin domeniului public sau privat al statului, aflate în administrare;

Ø  tine evidenta statistica a principalilor indicatori privind obiectele de inventar si activele fixe de natura cazarmarii.

 

 

 

Compartimentul construcții are atribuții atât pe linia reparațiilor capitale si investițiilor, cât si pe linia reparațiilor curente, după cum urmează:

 

Ø  întocmește fisele de proiect împreuna cu anexele aferente pentru elaborarea Planului multianual si bugetarea investițiilor si reparațiilor capitale, justificând din punct de vedere tehnic si legal necesitatea realizării obiectivelor propuse;

Ø  participa la întocmirea temelor de proiectare, a fisei de date si a caietului de sarcini pentru lucrările de reparații capitale si investiții;

Ø  asigura verificarea tehnica a tuturor documentațiilor ce fac obiectul lucrărilor de reparații capitale si investiții si răspunde de executarea lucrărilor, în conformitate cu documentațiile tehnico-economice, prescripțiile tehnice, prevederile legii privind calitatea în construcții si a contractelor de execuție, fiind direct răspunzător de calitatea, cantitatea si valoarea lucrărilor decontate;

Ø  avizează situațiile de lucrări aferente lucrărilor de reparații capitale si investiții executate în antrepriza;

Ø  întocmește devizele estimative pentru reparații curente;

Ø  verifica stadiul de execuție a reparațiilor curente si întocmește situațiile de lucrări lunare, precum si recepția acestora.

 

Compartimentul hrănire îndeplinește si următoarele atribuții:

Ø   întocmește documentele tehnic-operative (referat de necesitate, baza de calcul etc.);

Ø  întocmește documente contabile justificative în legătura cu predarea, transferul, restituirea si consumul bunurilor materiale (bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de mișcare a mijloacelor fixe etc.);

întocmește periodic rapoarte de activitate

 

Compartimentul echipament are următoarele atribuții:

Ø  asigurarea, depozitarea si distribuirea de echipament atât pentru funcționarii publici cu statut special, cât si pentru persoanele private de libertate;

Ø  asigurarea, depozitarea si distribuirea rechizitelor de birou, imprimatelor pentru funcționarii publici cu statut special, precum si pentru persoanele private de libertate;

Ø  asigurarea, depozitarea si distribuirea produselor si materialelor pentru igiena si curățenie pentru funcționarii publici cu statut special, precum si pentru persoanele private de libertate;

Ø  întocmește documentele tehnic-operative (referat de necesitate, baza de calcul etc.);

întocmește documente contabile justificative în legătura cu predarea, transferul, restituirea si consumul bunurilor materiale (bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de mișcare a mijloacelor fixe etc.).

 

Compartimentul armament, geniu, chimic, foto are ca principale atribuții asigurarea,

depozitarea si distribuirea armamentului si muniției necesare desfășurării în condiții optime a misiunilor operative.

Compartimentul auto răspunde de asigurarea tehnica de autovehicule, care cuprinde

ansamblul masurilor si activităților care se planifica, se organizează si se executa într-o concepție unitara, în scopul menținerii autovehiculelor în permanenta stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor în care sunt utilizate.

 

Compartimentul achiziții publice asigura cheltuirea eficienta a fondurilor publice în condiții de transparenta si mediu concurențial optim si are următoarele atribuții:

Ø  elaborează si definitivează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților si priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul unității si în funcție de fondurile alocate;

Ø  elaborează metodologii privind organizarea procedurilor de achiziție publica la nivelul unității;

Ø  coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

Ø  propune componenta comisiilor de licitații, comisiilor de evaluare si de întocmire a documentației de atribuire;

Ø  propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii si lucrări, întocmește documentații de atribuire împreuna cu specialiștii din cadrul unității, participa la aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, urmărește constituirea si păstrarea dosarului achiziției publice;

Ø  întocmește proceduri operaționale sau propune modificarea lor, după caz.

 

Compartimentul transmisiuni răspunde de asigurarea, depozitarea si distribuirea mijloacelor de comunicație necesare desfășurării în condiții optime atât a misiunilor operative, cât si a activității întregii unități.

 

 Compartimentul gospodărie agrozootehnica asigura valorificarea bazei tehnico-materiale cu specific agrozootehnic, în scopul calificării persoanelor private de libertate, îmbunătățirii hranei, realizării de venituri, si are următoarele atribuții:

Ø  planifica, organizează si coordonează activitățile specifice din cadrul gospodăriei agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar si economic, având la baza normele tehnice în vigoare;

Ø  centralizează si raportează lunar si anual rezultatele tehnico-economice ale gospodăriei agrozootehnice, le analizează si propune masuri de eficientizare;

Ø  întocmește si înaintează Administrației Naționale a Penitenciarelor planul anual de activitate al gospodăriei agrozootehnice si propune conducerii Direcției economico-administrative eventualele modificări ale acestuia, în situații deosebite;

Ø  analizează si propune spre aprobare documentele privind calamitarea culturilor si casarea bunurilor materiale;

Ø  centralizează si raportează lunar situațiile privind excedentul si deficitul de produse agroalimentare;

Ø  organizează, coordonează, conduce, verifica si evaluează acțiunile desfășurate pe linia aplicării normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor animaliere si de origine animala si la protecția mediului;

Ø  centralizează, fundamentează si propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;

Ø  tine evidenta statistica a principalilor indicatori economici ai activității desfășurate în cadrul gospodăriei agrozootehnice;

Ø  asigura baza normativa specifica compartimentului;

Ø  întocmește proceduri operaționale sau propune modificarea lor, după caz;

Ø  întocmește periodic rapoarte de activitate.

 

Prin compartimentul producție bugetara se pot desfășura unele activități lucrative, în interiorul sau în exteriorul așezămintelor de detenție în scopul obținerii de venituri proprii, care se pot folosi la îmbunătățirea condițiilor de detenție, precum si pentru susținerea acțiunilor de resocializare a persoanelor private de libertate si are următoarele atribuții:

Ø  răspunde de desfășurarea procesului de producție care presupune parcurgerea următoarelor etape: primirea si acceptarea comenzii, pregătirea si lansarea în execuție a comenzii, execuția propriu-zisa a comenzii si certificarea calității produselor, efectuarea postcalculației de preț si predarea la magazia de produse finite, livrarea si facturarea produselor/serviciilor către beneficiar;

Ø  realizează legătura cu diferite instituții, societăți comerciale, interesate în folosirea la munca a persoanelor private de libertate;

Ø  răspunde de folosirea judicioasa a capacităților de producție, de încadrarea în consumurile de materii prime, materiale, energie, de calitatea produselor si de respectarea termenelor de livrare;

Ø  se preocupa de obținerea, în funcție de tipul activităților desfășurate, a autorizațiilor sau a avizelor legale din punct de vedere sanitar, al normelor de securitate si sănătate în munca, mediu, paza si stingere a incendiilor;

Ø  întocmește documente contabile justificative în legătura cu intrările de materiale (factura fiscala, avizul de însoțire a mărfii, nota de recepție si constatare diferențe), cu ieșirile de materiale (factura, avizul de însoțire a mărfii, bonul de consum, bonul de consum colectiv, pentru eliberările de materiale din gestiune destinate consumului unității).

 

 

Serviciul/Biroul financiar-contabilitate îndeplinește următoarele atribuții:

 

Ø  efectuează calculul drepturilor salariale lunare;

Ø  răspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de încasare a veniturilor, de recuperare a pagubelor si a creanțelor de orice fel;

Ø  răspunde de efectuarea tuturor plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe baza de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, si numai după ce acestea au fost lichidate si ordonanțate, în condițiile legii;

Ø  exercita control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce conțin operațiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control;

Ø  întocmește situații statistice, centralizatoare si raportări în legătura cu plățile executate, potrivit prevederilor legale, si urmărește depunerea în termen a acestora;

Ø  tine evidenta contabila în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale si bugetare;

Ø  tine evidenta de gestiune a bunurilor intrate sau ieșite în/din patrimoniul propriu;

Ø  confrunta soldurile evidentei contabile analitice cu cele din evidenta sintetica;

Ø  întocmește balanțele lunare de verificare;

Ø  răspunde de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare;

Ø  întocmește proiectul de buget pentru anul de referința N, în baza instrucțiunilor însoțite de machete privind fundamentarea acesteia, transmise de către Administrația Naționala a Penitenciarelor – Direcția economico-administrativa – structura planificare si execuție bugetara;

Ø  efectuează virări de credite între subdiviziunile clasificației bugetare, însoțite de nota de fundamentare;

Ø  întocmește nota de fundamentare pentru solicitări de suplimentare de fonduri cu ocazia rectificării bugetare;

Ø  înaintează Administrației Naționale a Penitenciarelor – Direcția economico-administrativa – structura planificare si execuție bugetara propuneri privind repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate;

Ø  întocmește fisa de proiect însoțita de fila de buget detaliata pe titluri de cheltuieli, articole si alineate bugetare aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Ø  întocmește lunar situațiile financiare privind execuția veniturilor si plaților din fonduri externe nerambursabile.

 

Activitatea structurii medicale se desfăşoară la nivelul:

    a)        cabinetului medical – asistenţă medicală persoane private de libertate;

   b)        cabinetului medical – asistenţă medicală personal;

    c)        cabinetului de medicină dentară;

   d)        infirmerie;

 

Atribuţiile personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical – asistenţă medicală persoane private de libertate sunt următoarele:

Ø  acordă asistenţă medicală de urgenţă în caz de boală sau de accident;

Ø  acordă asistenţă medicală generală, profilactică şi curativă;

Ø  asigură controlul medical la primire, transfer şi liberare din penitenciar;

Ø  asigură controlul medical periodic conform legislaţiei în vigoare;

Ø  urmăreşte evoluţia stării de sănătate a persoanelor private de libertate şi aplică măsurile terapeutice necesare;

Ø  aplică măsuri de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile conform legislaţiei sanitare în vigoare;

Ø  acordă îngrijiri medicale în infirmerie cazurilor de îmbolnăvire care necesită supraveghere medicală permanentă şi care nu impun internarea în spital;

Ø  recomandă internarea în unităţi spitaliceşti în situaţia în care nu are posibilităţi de diagnostic şi tratament, precum şi în caz de boli transmisibile pentru care internarea este obligatorie;

Ø  stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale;

Ø  urmăreşte respectarea strictă a normelor de igienă în toate sectoarele unităţii şi la locurile de muncă, înştiinţând conducătorul unităţii penitenciare privind eventualele disfuncţionalităţi;

Ø  desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea însuşirii de către persoanele private de libertate a cunoştinţelor necesare cu privire la igiena individuală şi colectivă, igiena mediului, prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru formarea deprinderilor igienice;

Ø  întocmeşte documentaţia medicală necesară prezentării persoanelor private de libertate la comisia de expertiză a capacităţii de muncă sau pentru revizuirea unei decizii a acestei comisii;

Ø  întocmeşte documentaţia medicală necesară prezentării la comisia de evaluare a persoanelor cu handicap în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap sau a reevaluării gradului de handicap;

Ø  întocmeşte referatele medicale, la solicitarea organelor abilitate sau în urma cererii formulate de persoanele private de libertate;

Ø  raportează de urgenţă Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, după caz, medicilor epidemiologi coordonatori zonali următoarele date:

– decesele survenite în rândul deţinuţilor;

– bolile transmisibile cu raportare nominală (menţionate pe fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă);

– apariţia unei epidemii în unitate;

– cazuri de accidente şi agresiuni care pun în pericol viaţa deţinuţilor;

Ø  raportează lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate;

Ø  raportează la sfârşitul semestrului I Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date:

– activitatea medicală prin Raportul de activitate medicală;

Ø  raportează anual, până la data de 10 ianuarie, Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date:

– activitatea medicală prin Raportul de activitate medicală;

Ø  respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii.

Ø

Atribuţiile personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical – asistenţă medicală personal sunt următoarele:

Ø  acordă asistenţă medicală de urgenţă la locul de muncă pentru personalul unităţii;

Ø  acordă asistenţă medicală primară în situaţiile în care există condiţiile necesare privind accesul şi furnizarea acesteia;

Ø  stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale;

Ø  raportează lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate;

Ø  raportează la sfârşitul semestrului I Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea medicală prin Raportul de activitate medicală;

Ø  raportează anual, până la data de 10 ianuarie, Direcţiei Medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea medicală prin Raportul de activitate medicală;

Ø  respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii.

 

Atribuţiile personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical de specialitate sunt următoarele:

Ø  acordă asistenţă medicală de specialitate persoanelor private de libertate;

Ø  urmăreşte evoluţia stării de sănătate a persoanelor private de libertate şi aplică măsurile terapeutice necesare;

Ø  raportează lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate;

Ø  stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale;

Ø  respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii.

 

Atribuţiile personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de medicină dentară sunt următoarele:

Ø  acordă asistenţă medicală dentară persoanelor private de libertate;

Ø  asigură asistenţă medicală dentară şi stabileşte formula dentară pentru persoanele private de libertate nou-depuse în unitate;

Ø  acordă asistenţă medicală dentară de urgenţă pentru personalul unităţii;

Ø  raportează lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate;

Ø  raportează la sfârşitul semestrului I Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date:

– activitatea de medicină dentară prin Foaia de evidenţă a activităţii de medicină dentară;

– activitatea laboratorului de tehnică dentară;

Ø  raportează anual, până la data de 10 ianuarie, Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date:

– activitatea de medicină dentară prin Foaia de evidenţă a activităţii de medicină dentară;

– activitatea laboratorului de tehnică dentară;

Ø  respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii.

 

Atribuţiile oficinei locale de distribuţie sunt următoarele:

Ø  asigurarea asistenţei medicale cu produse farmaceutice pentru persoanele private de libertate;

Ø  eliberarea produselor farmaceutice către cabinetul medical, conform condicilor de medicamente contrasemnate de medicul-şef;

Ø  păstrarea şi distribuirea de medicamente potrivit prevederilor Farmacopeei Române în vigoare, precum şi a altor produse medicamentoase, necesare persoanelor private de libertate;

Ø  asigurarea aprovizionării cu produse farmaceutice, prin colaborarea permanentă cu penitenciarul-spital şi compartimentul achiziţii din cadrul unităţii penitenciare;

colaborarea cu farmaciile cu circuit deschis, în vederea asigurării cu medicamente.

 

În domeniul de competenţă biroul resurse umane şi formare profesională are următoarele atribuţii:

Ø  asigură implementarea politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea şi valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu şi lung, stabilite de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  analizează structura personalului pe sectoare de activitate, evaluează şi stabileşte necesarul resurselor umane şi prezintă propuneri pentru reorganizarea structurală şi funcţională a unităţii, transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi;

Ø  operează în statul de organizare modificările intervenite cu privire la structura organizatorică a unităţii;

Ø  asigură încadrarea statului de organizare al unităţii cu personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalităţile şi în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare;

Ø  realizează periodic analize, rapoarte, sinteze şi situaţii cu privire la structura personalului încadrat şi necesarul de personal;

Ø  elaborează proiecte de regulamente, metodologii, instrucţiuni, proceduri şi decizii cu caracter normativ, aplicabile la nivelul unităţii sau al sistemului penitenciar;

Ø  aplică procedurile din aria de competenţă privind concursurile de încadrare a posturilor vacante: prin avansarea în funcţii a personalului, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, din sursă externă;

Ø  întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor ce privesc încadrările din sursă externă, prin concurs, transferuri sau repartizarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar;

Ø  întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul contractual, actele adiţionale, asigură procedura de informare;

Ø  întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de numire a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi din competenţă ca funcţionari publici cu statut special definitivi;

Ø  întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de modificare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă: mutare, împuternicire, avansare în funcţie, schimbare din funcţie, punere la dispoziţie, suspendare din funcţie, detaşare, delegare, trecere temporară în altă funcţie, repunerea în drepturile anterioare;

Ø  întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor privind acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi;

Ø  întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de încetare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă;

Ø  asigură recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personalul necesar sistemului administraţiei penitenciare şi întocmeşte dosarele de concurs ale acestora;

Ø  planifică şi ţine evidenţa personalului unităţii pentru evaluarea psihologică periodică;

Ø  soluţionează petiţiile repartizate de conducerea unităţii, în termenul prevăzut de lege; urmăreşte respectarea disciplinei de stat de către structurile unităţii şi întocmeşte, la propunerea acestora, proiectele deciziilor zilnice pe unitate, cu privire la mişcarea temporară a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane în sectoarele deficitare;

Ø  verifică şi actualizează în statul de organizare al unităţii mişcările de personal şi modificările intervenite în cariera profesională;

Ø  întocmeşte şi păstrează în bune condiţii documentele de evidenţă nominală ale personalului unităţii, registrul general de evidenţă a salariaţilor contractuali şi actualizează permanent datele cu caracter personal şi profesional de la încadrare până la încetarea raporturilor de serviciu/muncă;

Ø  eliberează, retrage, distruge şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu, a adeverinţelor provizorii, iar în funcţie de situaţie, a ecusoanelor de identificare şi a cartelelor de acces, pentru personalul unităţii, şi efectuează periodic controlul asupra existenţei şi stării acestora;

Ø  gestionează activitatea referitoare la declaraţiile de avere şi interese de către personalul unităţii şi asigură realizarea procedurilor de contact şi corespondenţă cu Agenţia Naţională de Integritate;

Ø  întocmeşte şi înaintează la Administraţia Naţională a Penitenciarelor dosarele de pensie pentru funcţionarii publici cu statut special şi urmaşii acestora;

Ø  întocmeşte şi eliberează dosarele de pensie pentru personalul contractual şi urmaşii acestora, în vederea depunerii la casele de pensii teritoriale;

Ø  întocmeşte dosarele de rezervist pentru funcţionarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi asigură trimiterea acestora către centrele militare de domiciliu;

Ø  întocmeşte pentru personalul unităţii documentaţia necesară soluţionării lucrărilor ce privesc acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare şi asigură evidenţa acestora;

Ø  completează, actualizează şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă modificările intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor, prin intermediul aplicaţiei informatice;

Ø  organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cu statut special, asigură centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluării anuale;

Ø  organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, asigură centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluării anuale, stabileşte nivelul salariilor individuale ale personalului contractual;

Ø  întocmeşte la termenele stabilite, precum şi la cerere documentele de evidenţă statistică privind gestiunea resurselor umane;

Ø  asigură securitatea şi protecţia datelor de personal gestionate împotriva accesului neautorizat şi păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal;

Ø  organizează, coordonează şi verifică activitatea de pregătire profesională a personalului; elaborează proiectele deciziilor directorului unităţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a personalului;

Ø  elaborează diagnoza nevoilor de formare în baza rezultatelor profesionale ale personalului şi a perspectivelor de dezvoltare instituţională;

Ø  identifică nevoile de pregătire profesională a personalului, pe baza analizei informaţiilor din diagnoza nevoilor de formare, şi face solicitările şi propunerile de alocare a resurselor financiare;

Ø  coordonează şi asigură desfăşurarea stagiilor de practică în unitate de către elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ care formează personal pentru sistemul administraţiei penitenciare;

Ø  planifică, coordonează şi monitorizează desfăşurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi, inclusiv procesul de evaluare la încheierea stagiului;

Ø  stabileşte planurile tematice pentru pregătirea prin discipline de sprijin;

Ø  avizează şi centralizează programele privind pregătirea de specialitate şi prin discipline de sprijin, întocmite de către şefii ierarhici;

Ø  întocmeşte planurile tematice pentru pregătirea fizică şi pentru executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, întocmeşte documentele necesare realizării activităţilor, organizează şi coordonează desfăşurarea acestora;

Ø  organizează şi coordonează desfăşurarea evaluărilor anuale ale pregătirii continue la nivelul unităţii;

Ø  întocmeşte, monitorizează şi actualizează în aplicaţia informatică şi în documentele de evidenţă nominală situaţia participării personalului la diferite forme de pregătire profesională organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de formatori externi, precum şi documentele privind pregătirea autoplanificată, respectiv aplicarea regimului drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acestea;

Ø  ţine permanent legătura cu organizaţiile profesionale în vederea participării personalului de specialitate la formele de pregătire stabilite prin legislaţia specifică unor profesii;

Ø  întocmeşte, împreună cu şefii structurilor, programe de integrare profesională la încadrarea personalului contractual şi a funcţionarilor publici cu statut special definitivi, precum şi la schimbarea profilului de activitate;

Ø  coordonează din punct de vedere educaţional activitatea pe platformele e-learning;

Ø  colaborează cu instituţii acreditate de formare profesională.

 

 

 

Structura prevenirea criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

Ø  desfăşoară activităţi de identificare, cunoaştere şi prevenire, în limitele competenţelor sale, a acţiunilor specifice criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa deţinerii, precum şi a oricăror situaţii ori împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole şi colaborează cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora;

Ø  asigură identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul unităţii a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, precum şi a actelor de corupţie ori a altor fapte ce constituie încălcări ale legii;

Ø  desfăşoară activităţi de identificare a persoanelor aflate în detenţie care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului penitenciarului, a judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau a altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află, în diverse împrejurări, în mediul penitenciar;

Ø  identifică persoanele aflate în detenţie şi membrii personalului care au avut ori continuă să aibă legături cu organizaţii sau grupări teroriste ori de criminalitate organizată şi informează factorii abilitaţi despre cele constatate;

Ø  asigură informarea promptă şi completă a conducerii profesionale când sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către personalul din penitenciar sau de infracţiuni de către persoanele aflate în detenţie; directorul general va fi informat prompt şi complet de către conducerea profesională în cazul în care sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către directorul sau directorii adjuncţi ai penitenciarului ori, atunci când se impune, şi de către celelalte persoane din sistemul penitenciar;

Ø  colaborează cu organele de urmărire penală şi instanţele de judecată în scopul prevenirii criminalităţii, criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului;

Ø  colaborează cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a persoanelor incluse în programul de protecţie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate;

Ø  identifică fapte, situaţii, împrejurări privind nerespectarea normelor legale de protecţie a informaţiilor naţionale clasificate în cadrul unităţii penitenciare, înştiinţând despre aceasta factorii abilitaţi;

Ø  analizează situaţiile şi fenomenele apărute în domeniul specific de activitate, verifică împrejurările şi cauzele producerii de evenimente negative în mediul penitenciar;

Ø  întreprinde activităţi de verificare şi documentare a unor sesizări privind personalul unităţii, referitoare la domeniul de competenţă al structurii, cu sprijinul conducerii profesionale;

Ø  rezolvă cererile, sesizările şi memoriile ce îi sunt repartizate spre competentă soluţionare;

Ø  întocmeşte sinteza activităţii lunare desfăşurate în vederea transmiterii acesteia conducerii profesionale;

Ø  întocmeşte note interne şi note de informare, în baza rezoluţiilor conducerii profesionale;

Ø  asigură circuitul lucrărilor, conform repartizării stabilite de conducerea profesională;

Ø  păstrează evidenţa lucrărilor înregistrate de secretariatul unităţii repartizate structurii, având în vedere respectarea termenelor de soluţionare;

Ø  păstrează documentele elaborate la nivelul structurii.

 

Structura informatică se ocupă de gestiunea software, analiză şi programare, administrare şi securitate tehnică de calcul şi comunicaţii şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

Ø  asigură continuitatea serviciilor informatice în unitate;

Ø  execută analiza de sistem şi realizează proiectul pentru componente ale sistemului informatic la nivel de unitate, propune bugetul pentru investiţiile în IT sau consiliază directorul unităţii la stabilirea acestuia;

Ø  cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dezvoltă programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicaţiilor integrate;

Ø  asigură implementarea şi exploatarea corespunzătoare a programelor în unitate;

Ø  participă la sesiunile de instruire a personalului unităţii cu ocazia dării în funcţiune a aplicaţiilor informatice;

Ø  întreţine şi modifică componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, ori de câte ori consideră că este necesar, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Ø  întreţine reţeaua de calculatoare din unitate, stabileşte şi impune regulamentul general de funcţionare a reţelei;

Ø  supraveghează sistemul şi menţine parametrii de securitate şi confidenţialitate a datelor;

Ø  aplică politicile de securitate impuse de către structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în sistemul informatic al unităţii;

Ø  intervine, în limitele competenţelor şi posibilităţilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte şi îmbunătăţirea performanţelor acestora;

Ø  modernizează tehnica de calcul din unitate, menţine relaţia cu furnizorii de service şi consumabile, precum şi cu furnizorii serviciilor de mentenanţă pentru aplicaţii;

Ø  colaborează, prin furnizarea specificaţiilor tehnice, la pregătirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activităţii structurii şi participă, prin intermediul specialiştilor din comisiile desemnate în acest sens, la evaluarea ofertelor;

Ø  participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, a elementelor de reţea sau comunicaţii IT;

Ø  răspunde de amenajarea conform standardelor a locaţiilor destinate tehnicii de calcul;

Ø  asigură buna funcţionare a tuturor aplicaţiilor ce se derulează pe calculatoarele unităţii, indiferent de provenienţa acestora (programe realizate local, primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, achiziţionate);

Ø  asigură transmiterea la termen a datelor şi informaţiilor solicitate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

Ø  acordă sprijin în activitatea de întreţinere a paginii web proprie unităţii;

Ø  efectuează copii de siguranţă pe CD-uri şi serverul central pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori în locuri predefinite în reţea (pe server);

Ø  păstrează şi arhivează software-ul, documentaţiile tehnice, CD-urile cu drivere etc.

 

Structura managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii:

Ø  controlează şi îndrumă activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă în unitate;

Ø  formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare dotării unităţii cu maşini, instalaţii, utilaje, echipament de protecţie şi substanţe chimice, precum şi pentru realizarea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

Ø  informează, anual şi ori de câte ori este cazul, conducerea unităţii şi Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în legătură cu modul de îndeplinire a obligaţiilor legale ce îi revin în activitatea legată de prevenirea situaţiilor de urgenţă;

Ø  propune temele referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă, ce sunt incluse în programele de pregătire a personalului unităţii;

Ø  împreună cu organele abilitate, participă la cercetarea cauzelor generate de situaţiile de urgenţă din unitate;

Ø  urmăreşte respectarea normelor privind situaţiile de urgenţă în proiectele pentru noile obiective de investiţii, modernizări şi extinderi;

Ø  colaborează cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile.

A.   Structura managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii incendiilor:

Ø  elaborează şi actualizează documente în domeniul apărării împotriva incendiilor;

Ø  asigură instruirea personalului din unitate, precum şi a persoanelor private de libertate care desfăşoară activităţi productive sau de deservire în cadrul unităţii;

Ø  întocmeşte la începutul fiecărui an temele de pregătire referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, care se postează pe platforma de e-learning a fiecărei unităţi penitenciare;

Ø  asigură arhivarea documentelor specifice;

Ø  prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor de intervenţie la incendiu, a echipamentelor de protecţie la incendiu, verificarea maşinilor şi instalaţiilor din punctul de vedere al protecţiei împotriva incendiilor;

Ø  prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

Ø  analizează situaţia statistică a incendiilor sau a altor evenimente urmate de incendii, produse în unitate, trăgând concluzii şi învăţăminte din acestea, şi informează Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă prin înaintarea dosarului de cercetare a evenimentului produs;

Ø  colaborează cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al eliminării potenţialelor cauze ce pot genera incendii;

Ø  controlează şi îndrumă activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;

Ø  analizează modul de desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, eficienţa acesteia şi folosirea mijloacelor specifice din dotare, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

Ø  cu ocazia verificărilor şi a controalelor executate conform planificării lunare, întocmeşte o notă de control tehnic de specialitate, pe care o supune atenţiei conducerii unităţii;

Ø  elaborează şi verifică măsurile specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă pentru perioada sezonului secetos şi pentru perioada sezonului rece;

Ø  elaborează programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;

Ø  elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă;

Ø  întocmeşte trimestrial şi anual sinteza activităţilor desfăşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, sinteză pe care o prezintă, după aprobarea directorului unităţii, în şedinţa consiliului de conducere;

Ø  până la data de 5 a lunii următoare înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă sinteza activităţilor trimestriale şi anuale desfăşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă;

Ø  elaborează procedurile specifice activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii.

 

B.   Structura managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii în domeniul protecţiei civile:

Ø  asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă;

Ø  întocmeşte şi actualizează documentele referitoare la protecţia civilă;

Ø  identifică şi gestionează tipurile de riscuri de pe teritoriul fiecărei unităţi penitenciare;

Ø  organizează modul de înştiinţare şi de alarmare a personalului;

Ø  asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planul de evacuare;

Ø  realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă, pază şi ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.;

Ø  instruieşte personalul cu privire la modul de acţiune în cazul producerii dezastrelor şi în privinţa prevenirii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă;

Ø  planifică şi conduce exerciţiile şi aplicaţiile de protecţie civilă;

Ø  prevede anual, prin planul de buget, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de protecţie civilă;

Ø  întocmeşte cererile cu mijloace de transport, carburanţi-lubrifianţi, imobile, alimente şi produse de primă necesitate, spaţii pentru depozitarea bunurilor, cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor;

Ø  asigură, gestionează şi păstrează informaţiile clasificate conform prevederilor legale specifice;

Ø  elaborează procedurile specifice activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii.

 

Structura de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii, sănătăţii în muncă şi protecţia mediului îşi desfăşoară activitatea pe două planuri, după cum urmează:

  1. în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are următoarele atribuţii:

Ø  identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitate;

Ø  elaborează, monitorizează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;

Ø  elaborează instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţilor desfăşurate în unitate şi le difuzează;

Ø  efectuează instruirea introductiv-generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor nou-angajaţi;

Ø  întocmeşte un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø  elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică însuşirea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite;

Ø  asigură arhivarea documentelor specifice activităţii de securitate şi sănătate în muncă;

Ø  elaborează programul de instruire-testare la nivelul unităţii;

Ø  întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi se asigură ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;

Ø  ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute în cazul pericolului grav şi iminent de accidentare (centrală termică, magazie/depozit de armament şi muniţie, poligon de tragere, depozit de substanţe periculoase/explozive şi erbicide, tuburi de oxigen, zonele în care salariaţii vin în contact cu persoane private de libertate);

Ø  stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabileşte tipul de semnalizare necesar şi amplasarea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

Ø  ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară autorizarea/calificarea exercitării (electrician, fochist, operator RSVTI, bucătar, tâmplar, sudor, utilizator al aparaturii cu raze X, conducător auto pentru transport de marfă/persoane);

Ø  ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare (conducători auto, bucătari, personal medical, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare);

Ø  ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic (personal de pază, conducători auto, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, cu modificările şi completările ulterioare);

Ø  ţine evidenţa şi monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă (centrale termice, instalaţii şi echipamente tehnice etc.);

Ø  verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă (stingătoare, hidranţi, sisteme de alarmare, detectoare de fum);

Ø  efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea în scris a directorului unităţii în legătură cu deficienţele constatate şi măsurile propuse pentru remedierea acestora;

Ø  întocmeşte documentele necesare pentru efectuarea măsurătorilor/determinărilor noxelor profesionale la locurile de muncă;

Ø  întocmeşte documentele necesare pentru acordarea sporurilor conform actelor normative în vigoare;

Ø  identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

Ø  urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

Ø  participă la cercetarea evenimentelor, conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Ø  întocmeşte evidenţele (dosar eveniment, registre evenimente), conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a [prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Ø  elaborează rapoarte anuale privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie din unitate;

Ø  urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către structura de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

Ø  colaborează cu lucrătorii desemnaţi de beneficiarii cu care unităţile penitenciare au contracte de prestări servicii, cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (inspectoratul teritorial de muncă), cu serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

Ø  colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;

Ø  propune sancţiuni sau prime pentru lucrători pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø  propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv cu angajatori străini;

Ø  întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizarea din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a unităţii;

Ø  întocmeşte un necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă;

Ø  propune resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru formarea profesională a personalului în acest domeniu;

Ø  întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă (CSSM);

Ø  elaborează procedurile specifice activităţii de securitate şi sănătate în muncă;

Ø  participă la convocări/simpozioane/cursuri de specialitate;

  1. în domeniul protecţiei mediului are următoarele atribuţii:

Ø  întocmeşte documentele de organizare, control şi evaluare a activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie;

Ø  controlează şi notifică directorului unităţii, aspectele sesizate privind încălcarea de către personalul unităţii a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate unde acesta desfăşoară activităţi specifice;

Ø  propune măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu;

Ø  informează directorul unităţii despre modul de realizare a activităţilor de protecţie a mediului;

Ø  stabileşte măsurile adecvate, în funcţie de specificul activităţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale;

Ø  întocmeşte programul de instruire a personalului privind cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;

Ø  elaborează temele de instruire a personalului în funcţie de natura activităţilor;

Ø  elaborează raportul privind desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi îl înaintează structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administraţiei penitenciare pe linia protecţiei mediului până la data de 5 ianuarie, pentru anul precedent;

Ø  urmăreşte resursele financiare necesare desfăşurării activităţilor de protecţie a mediului specifice fiecărui domeniu de activitate în planurile anuale de asigurare tehnico-materială;

Ø  colaborează cu autorităţile locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu;

Ø  urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în unitatea proprie;

Ø  participă la convocări/simpozioane/cursuri de specialitate;

Ø  întocmeşte dosarul de mediu;

Ø  întocmeşte şi înaintează structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administraţiei penitenciare dosarul de cercetare a accidentului ecologic;

Ø  elaborează proceduri specifice activităţii de protecţia mediului;

Ø  asigură arhivarea documentelor specifice activităţii de protecţia mediului.

 

Structura secretariat are următoarele atribuţii:

  1. asigură circuitul documentelor stabilit prin proceduri specifice de lucru aprobate prin decizie a directorului general, prin organizarea eficientă a primirii, înregistrării, repartizării spre soluţionare şi expedierii acestora;
  2. asigură gestionarea petiţiilor adresate penitenciarului:

Ø  primeşte, înregistrează, se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor, prin repartizarea acestora spre soluţionare structurilor din unitate, în funcţie de obiectul acestora/rezoluţia conducerii unităţii, şi expediază răspunsurile către petiţionari, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Ø  soluţionează petiţiile adresate conducerii unităţii care intră în competenţa sa;

Ø  asigură activitatea de relaţii cu publicul la nivelul unităţii;

  1. asigură arhivarea şi păstrarea documentelor în arhiva neoperativă a unităţii:

Ø  face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul penitenciarului;

Ø  primeşte şi verifică dosarele pregătite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţii şi cu alte prevederi legale;

Ø  pregăteşte pentru arhivare dosarele cu documentele create în structura secretariat, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţii;

Ø  conlucrează cu toate structurile din cadrul unităţii, în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, păstrare, selecţionare şi transfer al dosarelor de arhivă;

  1. alte activităţi:

Ø  ţine şi păstrează evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de conducerea Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, separat pe cele două categorii, în ordinea primirii lor, în registrul de evidenţă a documentelor şi în fişa de evidenţă, în strictă concordanţă cu dispoziţiile în vigoare, şi ia măsuri de distribuire a documentelor care reglementează activitatea sistemului penitenciar către structurile unităţii;

Ø  respectă dispoziţiile privind confecţionarea, modul de folosire, evidenţa, păstrarea şi verificarea existenţei sigiliilor, precum şi inventarierea acestora;

Ø  ţine evidenţa la zi a personalului aflat în concediu de odihnă şi, suplimentar, a celui aflat în concediu de studii, concediu fără plată, concediu medical, învoiri sau misiuni şi întocmeşte documentaţia subsecventă;

Ø  până la data de 1 (întâi) a fiecărei luni întocmeşte şi predă serviciului/biroului financiar-contabil situaţia prezenţei personalului în luna anterioară;

Ø  redactează decizia zilnică pe unitate în format electronic în baza proiectelor transmise de structurile penitenciarului şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Ø  organizează şi participă la şedinţele consiliului de conducere al unităţii şi întocmeşte documentele aferente;

Ø  organizează şi participă la audienţele acordate de către directorul unităţii sau de către persoana desemnată de acesta, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, şi ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor;

Ø  întocmeşte note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice şi alte materiale în baza rezoluţiei directorului unităţii.

 

Consilierul juridic are următoarele atribuţii:

 

Ø  reprezintă instituţia, pe baza delegaţiei date de către director, şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice;

Ø  elaborează şi promovează acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de către personalul instituţiei;

Ø  elaborează şi prezintă conducerii unităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;

Ø  elaborează şi prezintă conducerii unităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind inoportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile unităţii;

Ø  propune directorului sesizarea parchetului în cazul săvârşirii unor infracţiuni în legătură cu serviciul de către personalul din unitate;

Ø  redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care unitatea este parte;

Ø  urmăreşte, în condiţiile legii, obţinerea titlurilor executorii şi ia măsurile necesare de punere în executare a acestora;

Ø  avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a penitenciarului în calitate de ordonator terţiar de credite;

Ø  avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor penitenciarului;

Ø  avizează sub aspectul legalităţii clauzele contractelor încheiate de penitenciar;

Ø  previne încălcarea dispoziţiilor legale prin acordarea vizei de specialitate pe contracte sau convenţii, ordine, decizii de personal privind încadrarea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, decizii de imputare, hotărâri etc.;

Ø  întocmeşte şi trimite instanţelor de judecată sau organelor de urmărire penală procesele-verbale de îndeplinire a procedurilor de citare a unităţii; solicită organelor judiciare soluţiile dispuse în cauzele cercetate, pe care le comunică structurii resurse umane şi formare profesională în vederea stabilirii situaţiei raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici, respectiv punerea la dispoziţie (pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii) sau suspendarea din funcţie (pe perioada arestării preventive), conform Legii nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare;

Ø  colaborează cu celelalte compartimente ale unităţii pentru rezolvarea solicitărilor primite din sfera de competenţă a acestora, formulând puncte de vedere referitoare la modul de interpretare juridică a unor prevederi legale;

Ø  semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;

Ø  întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unităţii.

 

 

 

 

Structura informaţii clasificate are următoarele atribuţii:

 

  1. în domeniul elaborării, multiplicării şi evidenţei datelor şi informaţiilor clasificate:

Ø  face propuneri şi supune aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate;

Ø  asigură multiplicarea şi evidenţa tuturor informaţiilor clasificate emise sau deţinute de unitate;

Ø  asigură evidenţa documentelor clasificate emise, primite sau expediate de unitate;

Ø  avizează procesele-verbale de distrugere a informaţiilor clasificate emise sau deţinute de unitate;

Ø  verifică modul de întocmire şi redactare a documentelor clasificate emise de unitate;

Ø  face propuneri în vederea elaborării Nomenclatorului arhivistic;

Ø  întocmeşte Programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate deţinute, iar, după avizarea acestuia de către autoritatea desemnată de securitate (Serviciul Român de Informaţii), îl pune în aplicare;

  1. în domeniul coordonării şi controlului măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul unităţii:

Ø  coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate structurile acesteia;

Ø  îndeplineşte atribuţiile funcţionarului/structurii de securitate prevăzut/prevăzute la art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;

Ø  coordonează şi participă la procesul de inventariere a documentelor secrete de stat şi de serviciu existente în unitate.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.