Astăzi 21-05-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

Informații publice conform Legii 544/2001

 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Normele de aplicare a Legii nr. 544/2001 HG 123/2002

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

Responsabil  Legea nr. 544/2001

Model cerere tip

Model reclamație administrativă (1)

Model reclamație administrativă (2)

Lista documentelor de interes public

 1. Acte normative care reglementează activitatea, organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

 1. a)    Legea nr. 145 din 02 august 2019 privind Statutul polițiștilor de penitenciaredin Legea nr. 145 din 02 august 2019 privind Statutul polițiștilor de penitenciare
 2. b)    Hotărârea Guvernului nr. 1849 din 2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 3. d)    Hotărârea Guvernului nr. 1848 din 2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare
 4. e)    Hotărârea Guvernului nr. 1946 din 2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
 5. f)     Hotărârea Guvernului nr.1997 din 2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 6. g)    Hotărârea Guvernului nr. 1996 din 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 7. h)    Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2854/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificare şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
 8. i)     Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2790/C din 2004 privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate
 9. j)      Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2793/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemului administraţiei penitenciare
 10. k)     Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2855/C din 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizare şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
 11. l)      Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2792/C din 2004 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a magistraţilor detaşaţi în sistemul penitencia
 12. m)  Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2856/C  din 2004 pentru aprobare Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate
 13. n)    Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2794/C  din  2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare
 14. o)    Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2791/C  din 2004  privind stabilirea condiţiilor pentru dobândirea calităţii de funcţionar public în sistemul administraţiei penitenciare de către salariaţii civili preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor

 

 1. Structura organizatorică -ORGANIGRAMA
 2. Atribuţiile serviciilor/birourilor/compartimentelor
 3. Programul de funcţionare al instituţiei
 4. Programul de audienţe
 5. Contact
 6. Conducerea Penitenciarului
 7. Sursele de finanţare / Bugete
 8. Bilanţuri contabile
 9. Programe şi strategii în derulare
 10. Protocoale în derulare
 11. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 12. Raport de activitate

Raportare Legea 544/2001, anul 2019

Raportare Legea 544/2001, anul 2020

Raportare Legea 544/2001, anul 2021

Raportare Legea 544/ 2001, anul 2022

Raportare Legea 544/2001, anul 2023

PROGRAM DE AUDIENŢE

Director al Penitenciarului Bistriţa

Comisar şef de poliție penitenciară Ovidiu GAVRILAŞ

Marţi:  orele: 13 – 15

Joi: orele: 13 – 15

Director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

Subcomisar de poliție penitenciară Marius GERMAN

Miercuri: orele: 13 – 15

Director adjunct economico-administrativ

Comisar șef de poliție penitenciară Cristina GOGANCSE

Joi: orele: 13 – 15

Director educaţie şi asistenţă psihosocială

Comisar șef de poliție penitenciară Mihaela NEGRU

Miercuri: orele: 13 – 15

 

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Pentru solicitare de informatii de interes public – model cerere

În situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate,conform art. 21 din Legea 544/2001, art. 31 şi art. 33  din H.G. 123/2002, în cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit  al angajaţilor din cadrul instituţiei publice .

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, conform art. 36 din H.G. 123/200, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.544/2001. Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

Atât plângerea cât şi apelul se judecă de instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru. Această scutire de taxa de timbru nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.