Astăzi 21-05-2024 sunt: 488 persoane private de libertate

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR VIZITATOARE

 

PROGRAM  VIZITE

Seriile de vizită sunt în număr de 4, zilnic,între orele: 800-1000; 1030-1230; 1330-1530; 1630-1830.

 

Exercitarea dreptului la vizită se realizează pe baza unei programări prealabile, potrivit procedurii prevăzute în cuprinsul Deciziei Directorului General al Administrației Naționale a Penitenciarelor  nr. 470/2016 din 13 iunie 2016 privind procedura de lucru pentru programarea prealabilă a vizitei.

Programarea vizitelor se va face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate într-o serie.

Solicitarea programării se face telefonic la numărul de telefon 0263/238082, prin e-mail la adresa vizitepbistrita@gov.ro sau direct la sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită, 730-1930.

În cazul programãrii prin e-mail, aceasta se poate realiza oricând, solicitarea urmând a fi procesatã în timpul programului de lucru.

Efectuarea programării la vizită a notarilor publici, executorilor judecătoreşti, mediatorilor autorizaţi ori a altor persoane cu atribuţii oficiale se face telefonic la numărul de telefon 0374/205599 sau prin e-maill a adresa: notar.pbistrita@anp.gov.ro.

 Modalitatea de acordare a vizitei

(1) În funcţie de regimul de executare a pedepsei privative de libertate şi de conduita adoptată pe timpul detenţiei, deţinuţii pot primi vizite, astfel:

 1. a) cu dispozitive de separare, tip cabină;
 2. b) fără dispozitive de separare.

(2) Vizita cu dispozitive de separare se acordă deţinuţilor cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă sau regimul închis şi deţinuţilor condamnaţi cărora nu li s-a stabilit regimul de executare.

(3) Vizita fără dispozitive de separare se acordă deţinuţilor cărora li se aplică regimul semideschis şi deschis.

(4) În mod excepţional, vizita fără dispozitive de separare se poate acorda şi deţinuţilor pentru care nu s-a stabilit regimul de executare a pedepsei, celor cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă ori regimul închis, cu aprobarea directorului penitenciarului, în următoarele condiţii:

 1. a) pentru stimularea celor care au o conduită corespunzătoare, participă activ la activităţile lucrative, educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială şi îndeplinesc obiectivele stabilite în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică şi pentru stimularea deţinuţilor care au contribuit la prevenirea unor situaţii de risc confirmate;
 2. b) cu ocazia unor evenimente deosebite, zi de naştere, căsătorie, naşterea unui copil, decesul unui membru de familie;
 3. c) la solicitarea membrilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, respectiv Subcomitetului pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor ori Tratamentelor Inumane sau Degradante din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu ocazia vizitelor întreprinse de aceştia în penitenciare.

(5) Directorul penitenciarului poate dispune ca vizitele deţinuţilor cărora li se aplică regimul semideschis sau regimul deschis să aibă loc în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, în situaţia în care:

 1. a) există informaţii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ;
 2. b) vizitatorul sau deţinutul solicită acest lucru;
 3. c) împotriva deţinuţilor s-a declanşat procedura disciplinară sau au fost sancţionaţi disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deţinere de droguri, medicamente fără prescripţie medicală sau obiecte interzise, pentru exercitarea de violenţe ori pentru abateri disciplinare comise în cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.

(6) Directorul penitenciarului poate aproba, în condiţiile alin. (4) lit. a) şi b), vizite între deţinuţi, indiferent de regimul de executare, în sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită din cadrul penitenciarului, după cum urmează:

 1. a) cu dispozitive de separare, în situaţia în care unul dintre deţinuţi este în situaţia prevăzută la alin. (2);
 2. b) fără dispozitiv de separare, în situaţia în care toţi deţinuţii se află în situaţia prevăzută la alin. (3).

(7) Directorul penitenciarului cu rol de coordonare zonală facilitează desfăşurarea vizitelor între deţinuţii din locuri de deţinere diferite aflate în aceeaşi zonă geografică, prevederile alin. (6) aplicându-se în mod corespunzător.

(8) Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente.

(9) Deţinuţii pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.

(10) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai mulţi deţinuţi. Prin excepţie, doi sau mai mulţi deţinuţi, soţ sau soţie ori rude până la gradul al II-lea, pot fi vizitaţi simultan de soţ sau soţie ori rude până la gradul al II-lea, prevederile alin. (6) aplicându-se în mod corespunzător.

(11) Numărul de persoane care pot vizita simultan unul sau mai mulţi deţinuţi poate fi limitat prin decizia motivată a directorului penitenciarului, în cazul în care nu sunt condiţii pentru desfăşurarea normală a vizitei. Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita deţinuţii numai însoţiţi de o persoană majoră.

(12) Deţinuţii cetăţeni străini sau apatrizi pot fi vizitaţi în aceleaşi condiţii ca şi persoanele cu cetăţenie română.

(13) Deţinuţii pot comunica în limba maternă atât între ei, cât şi cu persoanele care le vizitează.

(14) Despre efectuarea vizitei se fac menţiuni în documentele de evidenţă ale deţinutului şi în aplicaţia informatizată de gestiune a datelor despre deţinuţi.

Refuzul acordării vizitei şi întreruperea vizitei

(1) Directorul penitenciarului poate refuza, prin decizie motivată, efectuarea vizitei solicitate, în următoarele situaţii:

 1. a) au fost descoperite armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori alte obiecte interzise asupra vizitatorilor, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului;
 2. b) vizitatorii pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului deţinuţilor;
 3. c) vizitatorii se află în stare de ebrietate;
 4. d) există date şi informaţii potrivit cărora vizitatorii ar putea periclita siguranţa, ordinea şi disciplina în locul de deţinere;
 5. e) vizitatorii nu se supun controlului de specialitate.

(2) În caz de refuz de efectuare a vizitei, prin decizia prevăzută la alin. (1) se stabileşte perioada în care vizitatorilor nu li se permite accesul la vizită, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Decizia se comunică în scris persoanei în cauză, cu precizarea motivului şi a perioadei stabilite.

(3) În cazul în care asupra vizitatorilor se descoperă bunuri a căror deţinere este interzisă de lege oricărui cetăţean, sunt informate organele competente sau, după caz, se face aplicarea art. 186 din Lege. Dispoziţiile art. 19 şi 20 se aplică în mod corespunzător.

(4) Nerespectarea regulilor privind desfăşurarea vizitei atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului penitenciarului. Motivele încetării vizitei se consemnează într-un registru în care se menţionează data şi ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia şi persoanele implicate.

(5) În condiţiile alin. (4), vizita se înregistrează ca fiind efectuată.

          Dreptul la vizită intimă

       Seriile de acordare  a vizitelor intime sunt următoarele:

Seria I Interval orar 08:00-11:00
Seria II Interval orar 12:00-15:00
Seria III Interval orar 16:00-19:00

 

Programarea vizitelor intime aprobate se va face numai pentru zilele stabilite mai sus, în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de vizite intime ce se pot acorda pe zi( maxim 3 vizite intime).

 

(1) Pot beneficia de vizită intimă persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privative de libertate, respectiv sunt arestate preventiv în cursul judecăţii;
 2. b) există o relaţie de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau, după caz, o relaţie de parteneriat similară relaţiilor stabilite între soţi;
 3. c) nu au beneficiat de permisiunea de ieşire din penitenciar în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, în cazul persoanelor condamnate;
 4. d) nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime, sau sancţiunea a fost ridicată în cazul persoanelor condamnate, iar în cazul persoanelor arestate preventiv în cursul judecăţii în ultimele 30 de zile anterioare solicitării;
 5. e) participă activ la activităţi şi programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă.

(2) Deţinuţii au dreptul la vizită intimă cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (2) – (5) din Lege.

(3) În cazul în care între momentul aprobării cererii şi cel al acordării dreptului deţinutul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de alin. (1), vizita intimă nu se acordă.

(4) Evaluarea participării active la activităţile şi programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă se face ţinându-se seama de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1. a) includerea într-un program de reintegrare socială sau participarea la activităţi lucrative;
 2. b) realizarea obiectivelor stabilite prin programe sau a sarcinilor de lucru.

(5) În cazul în care persoana, din motive neimputabile acesteia, nu mai participă la activităţile şi programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă, verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. f) din Lege se realizează prin analiza perioadelor de activitate cu cele de inactivitate, în cuprinsul celor 3 luni, respectiv 30 de zile de dinaintea formulării cererii.

Periodicitatea şi durata acordării vizitei intime

(1) Persoanele condamnate definitiv, respectiv arestate preventiv aflate în cursul judecăţii au dreptul la o vizită intimă o dată la 3 luni, cu durata de trei ore, cu respectarea condiţiilor legale.

(2) În situaţia în care vizita intimă este determinată de încheierea căsătoriei potrivit dispoziţiilor art. 75 din Lege, durata acesteia este de 48 de ore. Vizita se desfăşoară cu acordul directorului penitenciarului, care stabileşte data la care va avea loc vizita, informând în timp util persoana.

(3) În mod excepţional, vizita prevăzută la alin. (2) poate fi întreruptă o singură dată, din motive ce ţin de administraţia locului de deţinere pentru o perioadă de maximum 24 de ore, fără ca perioada de timp pentru care a avut loc întreruperea să se calculeze la durata totală a vizitei.

(4) Pentru vizita prevăzută la alin. (2) nu este necesar să fie îndeplinite condiţiile menţionate la art. 69 din Lege.

Procedura acordării vizitei intime

(1) Vizita intimă se aprobă de directorul penitenciarului, la solicitarea scrisă a persoanei condamnate definitiv, respectiv arestată preventiv aflată în cursul judecăţii.

(2) Persoana condamnată definitiv, respectiv arestată preventiv aflată în cursul judecăţii, soţul sau soţia ori, după caz, partenerul sau partenera au obligaţia, sub sancţiunea prevederilor art. 353 şi 354 din Codul penal, să se informeze reciproc, printr-o declaraţie pe propria răspundere, cu privire la existenţa unei boli cu transmitere sexuală sau a sindromului imunodeficitar dobândit – SIDA. Declaraţiile se depun la dosarul individual.

(3) Menţiuni despre acordarea vizitei intime se fac în documentele de evidenţă de la sectorul vizită şi în modulul corespunzător al aplicaţiei informatizate de gestiune a datelor.

(4) Dispoziţiile art. 141 şi 143 se aplică în mod corespunzător.

(5) Administraţia penitenciarului pune la dispoziţie mijloace de protecţie şi materiale de informare pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.

(6) Modul de desfăşurare, măsurile de siguranţă, amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate acordării vizitei intime se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3) din Lege.

 

PROGRAM  COMUNICĂRI ON-LINE

Comunicările on-line se acordă,  zilnic, în următoarele serii:

0800– 0900, 0900– 1000, 1000– 11001100– 1200, 1300– 1400, 1400– 1500,1500– 1600, 1600– 1700, 1800– 1900.

Solicitarea programărilor comunicărilor on-line se face  prin e-mail la adresa comunicare.online.pbistrita@anp.gov.ro, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a dreptului la pachet si vizita, sau in afara acestuia, cu mențiunea ca email-urile vor fi preluate si prelucrate tot in timpul programului de lucru.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.