Despre noi

PREZENTAREA GENERALĂ A CENTRULUI EDUCATIV BUZIAŞ

Beneficiarii Centrului Educativ Buziaş

Centrul Educativ Buziaș este destinat resocializării minorilor și tinerilor , care au săvârşit fapte penale şi cărora li s-a aplicat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare.

Misiunea Centrului Educativ Buziaş

Aplicarea unei strategii de protecţie pe două coordonate: pe de o parte, apărarea societăţii faţă de pericolul proliferării unor fapte antisociale iar, pe de altă parte, protecţia minorilor și tinerilor internaţi faţă de factorii care ar periclita evoluţia adecvată a personalităţii lor.

Schimbarea ponderii activităţilor desfăşurate cu persoanele internate din domeniul custodial în cel educativ şi psihosocial.

Implicarea familiei în activităţile educative şi terapeutice în scopul restructurării relaţiei părinte-copil printr-o mai bună inter-relaţionare.

Identificarea organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale partenere specializate în asistenţa post-penală a infractorilor juvenili, în vederea reintegrării sociale a persoanelor internate liberate din centru.

Realizarea unui proces educaţional continuu, format din activităţi de şcolarizare, profesionalizare, educaţie şi asistenţă psihosocială care garantează formarea echilibrată a persoanei.

Asigurarea unui standard de viaţă care să permită dezvoltarea armonioasă a personalităţii fiecărei persoane internate.

Respectarea şi promovarea drepturilor fiecărei persoane internate şi asigurarea protecţiei împotriva oricărei forme de abuz (fizic, psihic, sexual, neglijare).

Individualizarea tratamentului în funcţie de caracteristicile fiecărei persoane internate pentru dezvoltare fizică şi psihosocială echilibrată.

Păstrarea şi dezvoltarea legăturilor persoanelor internate cu familia şi comunitatea.

Scopul Centrului Educativ Buziaş

Scopul centrului este de a asigura educaţia şi asistenţa persoanelor internate în vederea reintegrării sociale. Având în vedere faptul că privarea de libertate duce la izolare socială, marcare negativă în dezvoltarea personalităţii, ideea pe care o promovăm, acea a unei intervenţii educative care să introducă noi modele şi reţele de relaţionare face să emeargă la persoanele internate sentimentul utilităţii sociale, cu efecte pozitive asupra structurării imaginii de sine.

Obiectivele generale ale Centrului Educativ Buziaş

· Şcolarizarea persoanelor internate în concordanţă cu sistemul de învăţământ public pentru ca, după punerea în libertate aceştia să îşi poată continua pregătirea şcolară fără dificultăţi.

· Pregătirea profesională a persoanelor internate în vederea formării unor competenţe care să le faciliteze accesul şi reuşita pe piaţa forţei de muncă.

· Intervenţia educativă în perspectiva dobândirii unor atitudini pro-sociale.

· Intervenţia terapeutică cu scopul reorganizării şi echilibrării personalităţii.

· Includerea persoanelor internate în activităţi valorizatoare, evidenţiindu-se resursele acestora, cu scopul de a obţine modificări pozitive ale imaginii de sine.

· Pregătirea pentru liberare a persoanelor internate astfel încât reintegrarea socială a acestora să fie una facilă.

 

Principiile de funcţionare ale Centrului Educativ Buziaş

 Activitatea din centru are la bază următoarele principii:

· Asigurarea unui standard de viaţă care să permită dezvoltarea armonioasă a fiecărei persoane internate;

· Protecţie împotriva oricărei forme de abuz fizic sau psihic;

· Respectarea şi promovarea drepturilor fiecărei persoane internate;

· Individualizarea tratamentului în funcţie de caracteristicile fiecărei persoane internate;

· Dezvoltare fizică şi psihosocială echilibrată;

· Păstrarea şi dezvoltarea legăturilor cu familia şi comunitatea;

· Realizarea unui proces educaţional continuu, format din activităţi de şcolarizare, calificare şi resocializare, care să garanteze formarea echilibrată a persoanei;

· Crearea unor echipe interdisciplinare care să realizeze traseul educaţional şi psihoterapeutic la capătul căruia fiecare persoană internată să fie capabilă să nu mai comită infracţiuni.

INTERVENŢIA RECUPERATIVĂ

Activitatea de recuperare a persoanelor internate este una individualizată, plecând de la evaluarea nevoilor de dezvoltare ale fiecărei persoane (ţinând cont de vârsta, starea de sănătate, familia de provenienţă, caracteristicile de personalitate şi comportamentale, capacităţile individuale, nivelul educaţional, cauzele şi motivaţia care au determinat săvârşirea infracţiunii), consemnată într-un dosar de evaluare şi dezvoltare personală.

Intervenţia recuperativă se desfăşoară pe două coordonate.

I. Intervenţia EDUCATIVĂ, care vizează şcolarizarea, calificarea, acumularea de cunoştinţe despre ei înşişi şi ceilalţi, dezvoltarea de deprinderi sociale, experimentarea unor modalităţi neconflictuale de rezolvare a problemelor de viaţă.

Activitatea de şcolarizare a persoanelor internate se desfăşoară în conformitate cu Legea Învăţământului şi este asimilată celei de învăţământ special integrat din sistemul naţional de învăţământ.

Pentru o reală adaptare a procesului instructiv la caracteristicile persoanelor internate din centru, acesta a fost reglemetat prin Protocol 99144 / 03.09.2007 încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Justiţiei şi prin planul cadru de învăţământ pentru şcolile şi clasele aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Cadrele didactice care desfăşoară activităţile de şcolarizare provin din învăţământul public, iar planurile şi programele pe care se fundamentează procesul instructiv-educativ sunt conforme cu exigenţele sistemului naţional de învăţământ.

Activitatea de calificare

Activitatea de calificare a persoanelor internate în Centrul Educativ Buziaş, care au depăşit vârsta de 16 ani, se poate realiza atât prin cursurile şcolii de arte şi meserii, cât şi prin cursuri de iniţiere şi calificare, pe baza Protocolului încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.(227147/13.07.2007 şi 198/09.07.2007)

La cursurile de iniţiere sunt cuprinse persoanele internate care au absolvit învăţământul primar (minim 4 clase), iar la cele de calificare, persoanele internate care au absolvit studiile gimnaziale sau sunt în curs de absolvire a  acestora.

Durata cursurilor este în funcţie de complexitatea meseriei şi este cuprinsă între 3 şi 6 luni. După absolvire, persoanele internate obţin diplome care le atestă pregătirea profesională, recunoscute pe piaţa forţei de muncă şi care dau posibilitatea încadrării după punerea în libertate.

Programe educative au ca şi obiective:

· înţelegerea de către persoanele internate a gravităţii faptei comise;

· interiorizarea acestor valori, principii şi deprinderi care să le permită să facă alegeri corecte şi cinstite în viaţă;

· dobândirea sentimentului de valoare personală;

· învăţarea unor modalităţi paşnice de exprimare şi rezolvare a conflictelor

Activităţile şi programele se desfăşoară pe etape, pe tot parcursul şederii persoanei internate în centru, fiecare etapă având obiective şi activităţi specifice.

A. Etapa de adaptare are o perioadă de 21 de zile şi cuprinde următoarele activităţi:

Primirea persoanei internate şi informarea cu privire la specificul instituţiei şi la regulamentul acestei, vizitarea centrului, efectuarea investigaţiilor medicale;

Observarea – culegerea de informaţii semnificative pentru istoricul persoanei internate, identificarea profilului psiho-comportamental, a intereselor şi motivaţiilor acesteia;

Evaluarea personalităţii persoanei internate şi completarea dosarului de evaluare şi dezvoltare personală pe baza căruia se va concepe planul de intervenţie personalizată.

B. Etapa intervenţiei propriu-zise în care persoana internată participă la programele şi activităţile planificate, iar echipa interdisciplinară monitorizează evoluţia sa, prin evaluări intermediare privind calitatea acumulărilor şi progresului realizat.

Echipa multidisciplinară se întâlneşte săptămânal pentru a discuta evoluţia fiecărei persoane internate, a analiza dacă planul de intervenţie personalizată este adecvat şi a-l ajusta în funcţie de nevoile şi posibilităţile de dezvoltare ale acesteia.

C. Etapa premergătoare reîntoarcerii în comunitate începe cu două luni înainte de punerea în libertate, timp în care persoana internată va participa şi la programe specifice pentru pregătirea în vederea reintegrării familiale, profesionale, şcolare şi comunitare, i se facilitează contactele cu serviciile de reintegrare socială şi supraveghere, agenţiile de ocupare a forţei de muncă, reprezentanţi ai comunităţii.

Intervenţia recuperativă se referă la ansamblul structurat de programe şi activităţi care oferă minorilor și tinerilor diferite ocazii de învăţare, prin intermediul cărora aceştia să dobândească acele competenţe de viaţă care să le determine un comportament constructiv, autonom şi responsabil în cadrul comunităţii.

COLABORĂRI INSTITUŢIONALE

Înainte de părăsirea centrului, fiecărei persoane internate i se întocmeşte un referat de evaluare care să fie un instrument util în perspectiva asistării post penale. Acesta cuprinde informaţii cu privire la aşteptările persoanei internate înainte de liberare, proiecte de viitor, identificarea factorilor de sprijin pentru reintegrarea în societate, situaţii de risc social şi propuneri pentru serviciul de probaţiune de la domiciliul persoanei internate.

Pe baza Protocolului de colaborare nr. 251500 / 14.12.2006 încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Direcţia de Probaţiune, Centrul Educativ Buziaş colaborează permanent cu serviciile de probaţiune, derulând în parteneriat activităţi care facilitează reinserţia socială a persoanelor internate.

· planificarea executării măsurii educative a internării;

· întreprinderea unor acţiuni de mediere între minori/tineri şi familiile lor, acolo unde aceste legături au fost rupte sau comunicarea este foarte slabă;

· pregătirea pentru liberare:

cu trei luni înainte ca persoanele internate să părăsească centrul se vor desfăşura activităţi de asistenţă şi consiliere în funcţie de particularităţile socio-psiho-comportamentale identificate;

educatorii şi consilierii de reintegrare socială vor informa persoanele internate cu privire la posibilitatea de a contacta serviciul de protecţia victimelor şi reintegrare socială a infractorilor şi supraveghere şi de a fi incluşi, după punerea în libertate, în programe de consiliere vocaţională, în vederea ocupării unui loc de muncă sau continuării studiilor.

Pentru o reală integrare a fiecărei persoane internate în comunitate, înainte de punerea sa în libertate, specialiştii din centrul educativ au contactat următoarele instituţii, cu atribuţii în zona în care se află domiciliul persoanei internate:

Serviciul de Probaţiune

Departamentul pentru Protecţia copilului

Serviciul de Protecţie Socială de pe lângă Consiliul Local

Organizaţii non-guvernamentale, care desfăşoară activităţi în acest domeniu.

← Către lista de page
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.