Astăzi 16-06-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Completare anunț pentru participarea la examenul de admitere al Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” – Sibiu, sesiunea 2020

Înapoi

IMPORTANT!!! – Informaţiile de mai jos sunt aprobate de Directorul General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

În conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării admiterii în Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, pentru anul universitar 2020-2021, examenul de admitere la Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” – Sibiu, domeniul de studii Contabilitate, se va organiza într-o singură sesiune și constă în concurs pe bază de dosare, prin ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediei generale a examenului de bacalaureat și a opțiunilor acestora.

1. Depunerea documentelor de înscriere – la sediul unităţii penitenciare, în perioada 24.06 – 30.06.2020 (până la ora 1500).

Depunerea dosarului de candidat, complet, până la data de 10.07.2020, ora 1300.

2. Susţinerea selecţiei în cadrul Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare unde este arondat judeţul în care îşi are domiciliul candidatul, constând în următoarele probe cu caracter eliminatoriu:
– probe psihologice;
– probe fizice;
– interviu de evaluare finală.

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu imediat. Rezultatul după fiecare probă este “Admis” sau “Respins”.
Candidaţii vor ţine permanent legătura cu lucrătorii structurilor de resurse umane din cadrul unităţii penitenciare, în vederea planificării la această etapă.

3. Completarea conţinutul dosarului de candidat
Pe lângă documentele depuse la unitatea penitenciară, pentru a putea participa la concursului de admitere la studii universitare de licență (ciclul I de studii) pentru anul universitar 2020/2021, candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la etapa de selecţie, trebuie să transmită on-line, în perioada 15.07-17.07.2020 (până la ora 1500), pe adresa de email: conta@armyacademy.ro următoarele documente:
1) Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, față-verso (Anexa nr. 3). Declarația va fi descărcată de pe pagina www.armyacademy.ro, secțiunea Admitere/licență, completată și semnată, ulterior transmisă electronic. În situația în care candidatul nu poate tipări declarația, aceasta va fi scrisă olograf;
2) Declarație pe propria răspundere (Anexa nr. 4) Aceasta se va completa pentru un singur beneficiar (structură din cadrul sistemului național de apărare și ordine publică), pentru care a fost selecționat. Declarația va fi descărcată de pe pagina www.armyacademy.ro, secțiunea Admitere/licență, completată și semnată, ulterior transmisă electronic. În situația în care candidatul nu poate tipări declarația, aceasta va fi scrisă olograf;
3) Diploma de bacalaureat, față-verso/adeverință eliberată de liceu/colegiu, în cazul în care nu i s-a eliberat diploma de bacalaureat, în care se menționează media generală obținută la examenul de bacalaureat și notele obținute la probele examenului de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, față-verso/adeverință eliberată de liceu/colegiu din care să reiasă media generală de absolvire a liceului/colegiului, media generală la Matematică și media generală la Limba română, aferente anilor de liceu/colegiu;
4) Declarație privind autenticitatea documentelor de studii transmise. Declarația va fi descărcată de pe pagina www.armyacademy.ro, secțiunea Admitere/licență, completată și semnată. În situația în care candidatul nu poate tipări declarația, aceasta va fi scrisă olograf;
5) Documentele eliberate de structurile de specialitate ale Ministerului Educației și Cercetării privind recunoașterea și echivalarea studiilor absolvite, precum și a notelor/mediei obținute în instituțiile civile de învățământ din străinătate raportate la sistemul de educație din România – pentru candidații care au absolvit studii în străinătate;
6) În situația în care un candidat este înmatriculat pe locuri finanțate de la bugetul de stat și are actele de studii, în original, în custodie la o altă instituție de învățământ superior, acesta va completa dosarul de candidatprin transmiterea on-line a unei adeverințe eliberate de instituția respectivă, în care se va menționa seria și numărul fiecărui act de studii, însoțite de copii ale actelor de studii.

Candidații care nu transmit Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă/adeverința eliberată de liceu din care să reiasă media generală de absolvire a anilor de liceu/colegiu, media generală la Matematică și media generală la Limba Română, aferente anilor de liceu/colegiu, nu pot beneficia de criteriile de departajare, aceștia fiind clasați ultimii, în cazul egalității de medie la bacalaureat.
Candidații care nu au transmis toate documentele specificate, până la data de 17.07.2020, ora 1500, pe adresa de e-mail conta@armyacademy.ro, vor fi declarați “RESPINS” la concursul de admitere.

II. Taxe de admitere

Precizări suplimentare referitoare la modalitatea de desfăşurare a admiterii on-line se regăsesc în Metodologia organizării și desfășurării admiterii în Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, pentru anul universitar 2020-2021, postată pe site-ul Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” (https://www.armyacademy.ro/admitere/licenta/2020/Metodologie_admitere_AFT_2020.pdf)

Admiterea se organizează într-o singură sesiune și constă în concurs pe bază de dosare, prin ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediei generale a examenului de bacalaureat și a opțiunilor acestora. Media minimă de admitere este 6,00.
Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut pe timpul studiilor liceale distincții (premiile I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare și/sau concursurile internaționale recu noscute de MEC, pot adresa cel mai târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de începerea concursului de admitere, o cerere scrisă către comandantul (rectorul) academiei, la care pot anexa documentele doveditoare (originale) referitoare la disciplina/disciplinele la care au fost distinși, prin care solicită dreptul de a fi declarați “ADMIS” fără concurs de admitere în cadrul numărului de locuri aprobate pentru un domeniu de studii corespunzător disciplinei la care a obținut distincția, respective pentru un beneficiar la care a fost declarat “ADMIS” în urma parcurgerii etapei de selecție.
Disciplinele luate în considerare pentru admiterea pe locurile alocate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt: Matematică, Informatică, Economie și Tehnologia informației.

OBSERVAŢII IMPORTANTE

– depunerea documentelor la sediile unităților penitenciare, de către persoanele interesate să participe la examenul de admitere la Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” – Sibiu, sesiunea 2020, se realizează până la data de 30.06.2020, ora 15.00, cu respectarea măsurilor de distanțare socială;
– depunerea dosarului complet, la sediile unităților penitenciare, se realizează până la data de 10.07.2020, ora 1300.
Candidații se vor îngriji să respecte termenele mai sus menționate.
Documentele depuse după termenele stabilite mai sus, nu vor fi luate în considerare.

Înapoi
← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii