Astăzi 22-04-2024 sunt: 24106 persoane private de libertate

Protocoale anul 2024

← Către pagina principală

Protocoale anul 2023

← Către pagina principală

Protocoale anul 2022

 

 

← Către pagina principală

Anul – 2021

Înapoi
← Către pagina principală

Colaborări 2018

← Către pagina principală

Asociația Pensionarilor din Administrația Națională a Penitenciarelor

13.12.2017Mesajul Comitetului de conducere al Asociației Pensionarilor din Administrația Națională a Penitenciarelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă

 

„Dragi pensionari,

Cu ocazia sfintelor sărbători de Paști, Comitetul de Conducere al Asociației Pensionarilor din Administrația Națională a Penitenciarelor urează tuturor colegilor, viață lungă, fericire și sănătate.

Hristos a înviat!                                                                                                  

Comitetul asociației”

 

← Către pagina principală

Mişcarea sindicală

 

← Către pagina principală

Protocolul de Cooperare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române-2005

Între Ministerul Administraţiei şi 
Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor

          În scopul aplicării recomandărilor organismelor europene pe linia asigurării drepturilor persoanelor aflate în stare privativă de libertate, în mod diferenţiat, raportat la situaţia juridică a fiecăruia şi prevenirii infracţiunilor de natură judiciară sau de crimă organizată, având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române, precum şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 1849/28.10.2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, între cele două instituţii a intervenit următorul protocol:

A. Cu privire la încarcerarea persoanelor pentru care au fost emise mandate de executare a pedepsei închisorii

          Art. 1 – Ministerul Administraţiei şi Internelor- Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Ministerul Justiţiei- Administraţia Naţională a Penitenciarelor vor coopera pentru aplicarea recomandărilor organismelor europene privitoare la asigurarea drepturilor persoanelor aflate în stare privativă de libertate, în mod diferenţiat, raportat la situaţia juridică a fiecăreia.

          Art. 2 – Penitenciarele vor primi, direct, pentru încarcerare, de la organele de poliţie, persoanele arestate în baza mandatelor de executare a pedepsei închisorii.
Depunerea în penitenciar se va realiza zilnic, atât în timpul orelor de program cât şi în afara acestora.
Persoanele private de libertate, arestate în baza mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea, care prezintă afecţiuni medicale ce necesită internare, vor fi depuse direct în spitalele penitenciar.

          Art. 3 – La depunere , persoanele private de libertate în baza mandatelor de executare a pedepsei închisorii, vor fi însoţite de:
– actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport);
– mandatul de executare a pedepsei închisorii, în original sau xerocopie, urmând ca în termen de cinci zile organul de poliţie să depună originalul la penitenciar;
– procesul verbal de identificare;
– procesul verbal de verificare în bazele de date privind
urmăriţii local şi general;
– fişa tip de cunoaştere, în care se vor face menţiuni exprese cu privire la: modalităţile utilizate pentru a se sustrage de la urmărire sau arestare, comportarea cu ocazia arestării, apartenenţa la clanuri ale lumii interlope sau grupări ori structuri ale criminalităţii organizate, alte informaţii ce pot fi avute în vedere la diferenţierea şi individualizarea regimului penitenciar (consumator de droguri, intenţii de evadare, atac cadre, corupere a personalului etc);

          Art. 4 – Cu ocazia depunerii se va întocmi un proces- verbal, în care se vor face menţiuni cu privire la identitatea persoanei private de libertate, actul legal de deţinere (număr, data emiterii, instanţa de judecată), durata pedepsei, infracţiunea comisă, sumele de bani şi obiectele de valoare pe care le posedă, starea sănătăţii ( eventuale urme de agresiuni), precum şi la alte date care se apreciază că trebuiesc reţinute.

          Art.5 – Dosarele individuale de deţinere, ale persoanelor arestate în baza mandatelor de executare a pedepsei închisorii, vor fi întocmite de lucrătorii de penitenciar. Inspectoratul General al Poliţiei Române şi inspectoratele judeţene de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti) prin structurile specializate, vor pune la dispoziţia penitenciarelor, în termen de 72 de ore de la solicitare, fişa de cazier judiciar pentru persoanele private de libertate, precum şi un nomenclator de semnalmente, general utilizat şi de către personalul de poliţie.

          Art.6 – Situaţia persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, aflate în custodia unităţilor de poliţie, la împlinirea fracţiunilor prevăzute de lege pentru aplicarea instituţiei liberării condiţionate, va fi analizată în comisia de liberare condiţionată care funcţionează în penitenciarul la care este arondată unitatea de poliţie.
În acest sens, personalul de poliţie va remite penitenciarului, cu cinci zile înainte de data la care va avea loc şedinţa comisiei de liberare condiţionată, dosarul de deţinere al persoanei ce face obiectul analizei, însoţit de fişa de evidenţă a zilelor muncite (completată la zi, autentificată prin semnătura conducătorului unităţii de poliţie şi ştampilă) şi de un referat din care să rezulte comportarea pe perioada deţinerii (recompense, sancţiuni etc.).
Persoana condamnată va fi prezentată, de către organul de poliţie în custodia căruia se află, în faţa comisiei în ziua în care se desfăşoară lucrările acesteia.

B. Cu privire la prevenirea şi combaterea infracţiunilor de natură judiciară sau de crimă organizată

          Art. 7 – Ministerul Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor vor colabora pentru asigurarea unui schimb de date de interes operativ privind persoanele care urmează a fi puse în libertate, în scopul actualizării băncii informatizate a sistemului de recunoaştere facială IMAGETRAK, din dotarea Poliţiei Române.

          Art.8 – Penitenciarele, aflate pe raza unităţilor administrativ teritoriale judeţene (municipiul Bucureşti), vor comunica inspectoratelor judeţene de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti) situaţia persoanelor prevăzute la art.7, cu cel puţin zece zile înainte de data punerii în libertate, ca urmare a executării în termen a pedepsei cu închisoarea aplicată.
În celelalte situaţii comunicarea se va face telefonic, înainte de punerea efectivă în libertate. În acest sens între penitenciare şi organele de poliţie se vor stabili persoanele de contact, care vor informa despre iminenţa punerii în libertate, respectiv vor confirma primirea informaţiilor.

          Art.9 – Pentru cunoaşterea persoanelor condamnate faţă de care instanţele au stabilit obligarea la tratament medical conform art.113 Cod Penal, la data punerii în libertate se vor comunica, în scris, la unităţile de poliţie de la locul de domiciliu şi la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (Bucureşti), datele de identificare ale acestora.

          Art.10 – Situaţia persoanelor ce fac obiectul comunicării şi care urmează a fi puse în libertate va cuprinde următoarele menţiuni: numele şi prenumele persoanei, CNP, data şi locul naşterii, domiciliul sau reşedinţa, fapta pentru care a fost condamnat şi temeiul condamnării, temeiul şi modalitatea punerii în libertate, precum şi data liberării.

          Art.11 – Conducerea penitenciarelor va asigura accesul în unităţi şi va nominaliza cadrele care vor sprijini poliţiştii anume desemnaţi, prin dispoziţia şefilor inspectoratelor judeţene de poliţie ( Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti) să desfăşoare activităţi de amprentare dactiloscopică digitală şi palmară (pentru persoanele care nu figurează în „AFIS”), fotografiere facială şi înscriere a semnalmentelor particulare şi completare a fişelor IMAGETRAK referitoare la persoanele ce urmează a fi puse în libertate şi au fost condamnate pentru infracţiuni de natură judiciară sau de crimă organizată.
Pentru prelevarea amprentelor şi efectuarea fotografiilor digitale, în incinta penitenciarelor, vor fi asigurate condiţii tehnice corespunzătoare.

          Art.12 – În vederea creşterii operativităţii în audierea şi cercetarea, de către poliţiştii din structurile Inspectoratului General al Poliţiei Române, a deţinuţilor, fiecare penitenciar va fi anunţat cu 24 ore înainte de efectuarea acestei activităţi, în vederea identificării persoanelor care urmează a fi audiate şi a luării măsurilor ce se impun.

          Art.13 – Şefii inspectoratelor judeţene de poliţie (Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti), vor stabili, împreună cu directorii penitenciarelor modalităţile concrete de lucru şi punere în aplicare a prevederilor prezentului protocol de cooperare.

          Art.14 – Prezentul protocol de cooperare s-a întocmit în două exemplare, care se vor păstra unul la Ministerul Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unul la Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi intră în vigoare la data de 15.08.2005. Cu aceeaşi dată, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

← Către pagina principală

Protocolul de Cooperare cu Institutul Naţional al Magistraturii

Încheiat între Institutul Naţional al Magistraturii şi Administraţia
Naţională a Penitenciarelor

I. PĂRŢILE

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII, instituţie cu personalitate juridică şi sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, reprezentat prin MIHAI SELEGEAN, în calitate de director,

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR, instituţie cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, reprezentată prin procuror MARIUS IACOB, director general,

Pornind de la dezideratul conform căruia profilul magistratului trebuie să rezulte din identificarea principalelor probleme cu care se confruntă sistemul juridic din România,

Având în vedere că programul de formare iniţială al auditorilor de justiţie are ca temă centrală creşterea eficienţei sistemului judiciar şi a calităţii actului de justiţie faţă de comunitate în statul de drept,

Ţinând cont de faptul că atingerea obiectivelor amintite mai sus nu este de conceput în absenţa unei familiarizări a viitorilor judecători şi procurori cu instituţiile din sistemul justiţiei,

Subliniind că prin semnarea acestui protocol se creează premisele unei colaborări eficiente, care se poate materializa în studii şi cercetări interdisciplinare ce pot fundamenta alternative de politică penală atât în procesul de elaborare a legislaţiei, cât şi în cel al aplicării acesteia,

Reamintind că în conformitate cu programul de stagiu al auditorilor de justiţie din anul II, alături de practica la instanţe şi parchete, programul de formare iniţială prevede stagii la alte instituţii care desfăşoară activităţi jurisdicţionale sau sunt implicate în funcţionarea sistemului judiciar, categorie din care fac parte şi unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

au convenit să încheie următorul protocol de colaborare:

II. OBIECTIVE

– Educaţia juridică şi formarea profesională a auditorilor de justiţie.
– Realizarea în comun a unor studii şi cercetări / proiecte extracurriculare care să vizeze domenii comune de interes.
– Asigurarea accesului reciproc la lucrări de specialitate, materiale documentare şi date statistice.
– Organizarea în parteneriat a unor activităţi de instruire şi perfecţionare precum şi a unor manifestări ştiinţifice – seminarii, simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde.
– Informarea instituţiilor interesate cu privire la rezultatele aplicării prezentului Protocol, avându-se în vedere extinderea domeniilor de colaborare şi eficientizarea acestora.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

1. INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII

– Prezintă Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor lista auditorilor de justiţie şi membrilor personalului de reprezentare ce vor desfăşura activităţi de documentare în aşezămintele penitenciare.
– Instruieşte personalul de reprezentare şi auditorii cu privire la specificul activităţilor desfăşurate în interiorul spaţiilor de deţinere (cadru normativ, etic şi deontologic).
– Informează în timp util Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu privire la perioada, programul activităţilor şi unităţile de detenţie în care specialiştii institutului urmează să desfăşoare activităţi specifice.
– Sprijină realizarea unor proiecte extracurriculare de către auditorii de justiţie, în cadrul unităţilor aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
– Asigură în manieră reciproc avantajoasă materialele necesare derulării activităţilor specifice.

2. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

– Permite accesul auditorilor de justiţie şi al personalului de reprezentare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii în locurile de detenţie, pe baza listei înaintate de directorul acestei instituţii, aprobată de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a actului de identitate prezentat la intrarea în aşezământ.
– Întreprinde măsurile necesare pentru efectuarea de către auditorii de justiţie a unor stagii de pregătire în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, asigurând spaţiile necesare, condiţiile materiale adecvate activităţilor specifice precum şi sprijin prin specialiştii proprii.
– Informează reprezentantul Institutului Naţional al Magistraturii cu privire la specificul activităţilor desfăşurate în interiorul spaţiilor de deţinere, prevederile regulamentului de ordine interioară şi la necesitatea respectării acestuia pe toată durata derulării activităţilor specifice în locurile de deţinere (cadru normativ, etic şi deontologic).
– Asigură în vederea completării stagiilor de documentare accesul la modele ale dosarelor de penitenciar, ale fişelor medicale sau la alte materiale metodologice existente la nivelul unităţilor de penitenciar.

IV. CLAUZE SPECIALE

Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi rezervă dreptul de a nu permite accesul în locurile de detenţie a persoanelor care încalcă în mod repetat regulamentul de ordine interioară.

Toate litigiile care pot apărea din aplicarea sau interpretarea prezentului protocol se vor rezolva pe cale amiabilă.

Părţile desemnează câte un reprezentant care să fie direct responsabil cu derularea protocolului, în situaţii speciale modificarea acestuia va fi comunicată celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data schimbării.

V. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul protocol s-a încheiat pentru o perioadă de 1 an, intrând în vigoare la data semnării.

Părţile semnatare evaluează anual activitatea şi rezultatele colaborării, propunând după caz, modificarea duratei, a conţinutului sau încetarea protocolului.

← Către pagina principală

Colaborări 2010

← Către pagina principală

Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii