Drepturile si obligatiile pacientilor

 

Drepturile şi obligaţiile pacienţilor conform Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Definiţii:
1. Pacient - persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate.
2. Discriminare – distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei,sexului,vârstei,apartenenţă etnică, origine naţională sau socială, religie,opţiune politică sau antipatie personală.
3. Îngrijiri de sănătate - servicii medicale ,servicii comunitare şi servicii conexe actului medical.
4. Intervenţie medicală - orice examinare ,tratament sau alt act medical în scop de diagnostic
preventiv,terapeutic sau reabilitare.
5. Îngrijiri terminale – îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile ,atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţire prognozei fatale a stării de boală , precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.
 Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 şi Normele de aplicare prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.386/2004:
Drepturile pacientului la informarea medicală
· are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;
· are dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune în conformitate cu resursele umane,financiare şi materiale ale unităţii;
· are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile precum şi la modul de a le utiliza;
· are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
· pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
· pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării de sănătate , a intervenţiilor medicale propuse,a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, precum şi cu privire la diagnostic şi pronostic;
· pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă;
· informaţiile se aduc pacientului într-un limbaj respectuos, clar,cu minimalizarea terminologiei de specialitate ( în cazul în care nu cunoaşte limba română informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba pe care o cunoaşte sau după caz se va căuta altă formă de comunicare);
· pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
· rudele,prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor ,diagnostic şi tratament cu acordul bolnavului;
· pacientul are dreptul de acere şi de a obţine şi altă opinie medicală;
· pacientul are dreptul să solicite şi să primească la externare un rezumat scris al investigaţiilor,diagnosticului,tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală
· pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa ( consecinţele refuzului sau ale opririi medicale trebuie explicate bolnavului);
· când pacientul nu-şi poate exprima voinţa dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă , personalul medical are dreptul să dedică acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia;
· în cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă ,consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
· în cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere,
· în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului ,iar reprezentantul legal refuză să-şi dea consimţământul ,decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi 2 medici pentru pacienţii din ambulatoriu.
· consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea,păstrarea,folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului şi a tratamentului cu care acesta e de acord;
· consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale la învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică, nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu-s capabile să-şi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului,
· pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în car imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

mai mult...

Penitenciarul-Spital Colibaşi
Astăzi (24/05/2017) sunt: 115 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online