"Conform HG 157/2016 privind Regulamentul de aplicare al Legii 254/2013"

    ART. 145

    Dreptul la vizită intimă

    (1) Pot beneficia de vizită intimă persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

    a) sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privative de libertate, respectiv sunt arestate preventiv în cursul judecăţii;

    b) există o relaţie de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau, după caz, o relaţie de parteneriat similară relaţiilor stabilite între soţi;

    c) nu au beneficiat de permisiunea de ieşire din penitenciar în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, în cazul persoanelor condamnate;

    d) nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime, sau sancţiunea a fost ridicată în cazul persoanelor condamnate, iar în cazul persoanelor arestate preventiv în cursul judecăţii în ultimele 30 de zile anterioare solicitării;

    e) participă activ la activităţi şi programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă.

    (2) Deţinuţii au dreptul la vizită intimă cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (2) - (5) din Lege.

    (3) În cazul în care între momentul aprobării cererii şi cel al acordării dreptului deţinutul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de alin. (1), vizita intimă nu se acordă.

    (4) Evaluarea participării active la activităţile şi programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă se face ţinându-se seama de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

    a) includerea într-un program de reintegrare socială sau participarea la activităţi lucrative;

    b) realizarea obiectivelor stabilite prin programe sau a sarcinilor de lucru.

    (5) În cazul în care persoana, din motive neimputabile acesteia, nu mai participă la activităţile şi programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă, verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. f) din Lege se realizează prin analiza perioadelor de activitate cu cele de inactivitate, în cuprinsul celor 3 luni, respectiv 30 de zile de dinaintea formulării cererii.

    ART. 146

    Periodicitatea şi durata acordării vizitei intime

    (1) Persoanele condamnate definitiv, respectiv arestate preventiv aflate în cursul judecăţii au dreptul la o vizită intimă o dată la 3 luni, cu durata de trei ore, cu respectarea condiţiilor legale.

    (2) În situaţia în care vizita intimă este determinată de încheierea căsătoriei potrivit dispoziţiilor art. 75 din Lege, durata acesteia este de 48 de ore. Vizita se desfăşoară cu acordul directorului penitenciarului, care stabileşte data la care va avea loc vizita, informând în timp util persoana.

    (3) În mod excepţional, vizita prevăzută la alin. (2) poate fi întreruptă o singură dată, din motive ce ţin de administraţia locului de deţinere pentru o perioadă de maximum 24 de ore, fără ca perioada de timp pentru care a avut loc întreruperea să se calculeze la durata totală a vizitei.

    (4) Pentru vizita prevăzută la alin. (2) nu este necesar să fie îndeplinite condiţiile menţionate la art. 69 din Lege.

   ART. 147

    Procedura acordării vizitei intime

    (1) Vizita intimă se aprobă de directorul penitenciarului, la solicitarea scrisă a persoanei condamnate definitiv, respectiv arestată preventiv aflată în cursul judecăţii.

    (2) Persoana condamnată definitiv, respectiv arestată preventiv aflată în cursul judecăţii, soţul sau soţia ori, după caz, partenerul sau partenera au obligaţia, sub sancţiunea prevederilor art. 353 şi 354 din Codul penal, să se informeze reciproc, printr-o declaraţie pe propria răspundere, cu privire la existenţa unei boli cu transmitere sexuală sau a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA. Declaraţiile se depun la dosarul individual.

    (3) Menţiuni despre acordarea vizitei intime se fac în documentele de evidenţă de la sectorul vizită şi în modulul corespunzător al aplicaţiei informatizate de gestiune a datelor.

    (4) Dispoziţiile art. 141 şi 143 se aplică în mod corespunzător.

    (5) Administraţia penitenciarului pune la dispoziţie mijloace de protecţie şi materiale de informare pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.

    (6) Modul de desfăşurare, măsurile de siguranţă, amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate acordării vizitei intime se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3) din Lege.

 

Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava
Astăzi (28/04/2017) sunt: 416 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online