Accesul în penitenciar

Ghidul vizitatorului

Persoanele aflate în executarea măsurilor privative de libertate, denumite în continuare persoane private de libertate, au dreptul să primească vizite în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului locului de deţinere, directă sau prin intermediul unor sisteme electronice.

Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv.

Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere. Refuzul directorului locului de deţinere de a aproba vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane trebuie motivat în scris.

Împotriva actului prin care directorul locului de deţinere a refuzat vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane aceasta poate face plângere la judecătorul delegat pentru executarea măsurilor privative de libertate, în conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, denumit în continuare regulament.

În funcţie de regimul de executare a pedepsei şi de conduita adoptată pe timpul detenţiei, persoanele private de libertate pot primi vizite astfel:

 • cu dispozitive de separare, tip cabină;
 • fără dispozitive de separare.

Vizita cu dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă şi regimul închis, persoanelor arestate preventiv şi persoanelor condamnate până la stabilirea regimului de executare a pedepsei. Vizita fără dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul semideschis şi deschis.

În mod excepţional, vizita fără dispozitive de separare se poate acorda şi persoanelor condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei, persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă ori regimul închis, precum şi arestaţilor preventiv, cu aprobarea directorului locului de deţinere, în condiţiile art. 38 alin. (4) din regulament.

Directorul locului de deţinere poate dispune ca vizitele persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul semideschis şi regimul deschis să aibă loc în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, atunci când:

 • există informaţii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ;
 • vizitatorul sau persoana privată de libertate solicită acest lucru;
 • împotriva persoanelor private de libertate s-a declanşat procedura disciplinară sau au fost sancţionate disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deţinere de droguri, medicamente fără prescripţie medicală sau obiecte interzise ori pentru exercitarea de violenţe.

Minorii sancţionaţi cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare beneficiază numai de vizită fără dispozitiv de separare.

Directorul locului de deţinere poate aproba vizite între persoanele private de libertate, indiferent de regimul de executare, în sectorul vizită din cadrul penitenciarului, în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, în condiţiile prevăzute de art. 40 din regulament.

Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.

Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 39 alin. (2) din regulament.

Pentru minori, durata vizitei este de la o oră la 3 ore.

Persoanele private de libertate cetăţeni străini sau apatrizi pot fi vizitate în aceleaşi condiţii ca şi persoanele cu cetăţenie română.

Numărul de vizite la care au dreptul persoanele private de libertate este:

 • condamnaţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază de 5 vizite/lună;
 • condamnaţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază de 4 vizite/lună;
 • arestaţii preventiv şi persoanele condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază de 4 vizite/lună;
 • condamnaţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază de 3 vizite/lună;
 • condamnaţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază de două vizite/lună;
 • minorii şi femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază de 8 vizite/lună;
 • minorii sancţionaţi cu internarea într-un centru de reeducare beneficiază de un număr nelimitat de vizite.

Persoanele private de libertate pot fi vizitate oricând de apărătorii lor, în baza împuternicirii avocaţiale înregistrate la barou şi a carnetului de avocat vizat la zi.

Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului vizită din cadrul penitenciarului.

Persoanele private de libertate de altă cetăţenie decât cea română pot fi vizitate, cu informarea directorului locului de deţinere, de diplomaţi şi funcţionari consulari din cadrul misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare străine care reprezintă interesele statului ai cărui cetăţeni sunt cei vizitaţi.

Întrevederile cu persoanele menţionate mai sus, sunt confidenţiale şi se desfăşoară sub supraveghere în spaţii special amenajate, prevăzute cu dispozitive de separare care să limiteze contactul fizic, dar care să permită transmiterea de înscrisuri. Supravegherea poate fi numai vizuală, nefiind permisă ascultarea conversaţiei purtate de persoana privată de libertate cu oricare dintre persoanele enumerate mai sus.

Vizitele efectuate în condiţiile descrise în aliniatele precedente, se acordă în afara drepturilor de vizită, dar se consemnează în documentele de evidenţă de la sectorul vizită din cadrul penitenciarului şi în modulul corespunzător din aplicaţia informatizată de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate.

Persoanele private de libertate internate în spitale din afara sistemului penitenciar pot fi vizitate cu aprobarea directorului locului de deţinere şi cu avizul medicului în a căror supraveghere se află, în prezenţa unui lucrător al sectorului vizită din cadrul penitenciarului.

Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îşi dovedească identitatea cu cartea sau buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt.

În cazul în care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuată o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.

Persoanele sosite în vizită sunt supuse controlului de specialitate şi celui antiterorist, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 din regulament.

Accesul vizitatorilor implică măsuri de control care constau în observare, palpare, control corporal sau în utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, muniţiei sau substanţelor stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise.

Vizitatorii asupra cărora s-au descoperit armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori obiecte interzise, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului, cei care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor private de libertate, cei în stare de ebrietate, precum şi cei despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere nu sunt admişi la vizită, pentru o perioadă stabilită prin decizia directorului locului de deţinere, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni, fiind informate, totodată, şi organele competente, în situaţia în care deţinerea acestor bunuri este interzisă de lege.

Decizia prin care s-a interzis accesul la vizită, cu precizarea motivului şi a perioadei stabilite, se comunică în scris persoanei în cauză.

Prevederile de mai sus, se aplică în mod corespunzător şi în cazul descoperirii de bunuri şi obiecte interzise în bagajele sau pachetele pe care vizitatorii le au asupra lor.

Accesul persoanelor private de libertate la vizită presupune obligativitatea efectuării percheziţiei corporale sumare pentru vizita cu dispozitiv de separare, respectiv a percheziţiei corporale amănunţite pentru vizita fără dispozitiv de separare şi obligativitatea acceptării celorlalte măsuri de control necesare pentru asigurarea securităţii în penitenciare.

Refuzul acceptării măsurilor de control din partea vizitatorilor sau a percheziţiei din partea persoanelor private de libertate conduce la anularea vizitei.

Nerespectarea regulilor privind acordarea şi desfăşurarea vizitei atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului locului de deţinere, iar motivele se consemnează într-un registru special destinat, în care se menţionează data şi ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia, precum şi persoanele implicate. În aceste situaţii, vizita se înregistrează ca fiind efectuată.

În situaţia naşterii copilului persoanei private de libertate ori a decesului unui membru de familie, directorul locului de deţinere poate aproba ca persoanele private de libertate, în baza unei solicitări scrise, să beneficieze de o vizită în afara celor de drept.

Vizita prevăzută mai sus, se poate acorda fără dispozitiv de separare, cu respectarea dispoziţiilor art. 38 din regulament.

Vizita intimă se poate acorda persoanelor private de libertate în condiţiile prevăzute de art. 43 - 45 din regulament.

Penitenciarul Colibaşi

Newsletter

Chestionare

Petitii online