Ghidul vizitatorului

GHIDUL VIZITATORULUI

(extrase din H.G. Nr. 157 din 10 Martie 2016)

             ...........................

             ART. 138
    Organizarea acordării dreptului la vizită
      (1) Pentru menţinerea legăturii cu familia şi pentru realizarea contactului cu diverse persoane şi organizaţii, administraţia penitenciarului asigură posibilitatea vizitării deţinuţilor.
       (2) Deţinuţii au dreptul să primească vizite în spaţii amenajate, potrivit regulamentului prevăzut de art. 15 alin. (3) din Lege, sub supravegherea vizuală a personalului penitenciarului, directă sau prin intermediul sistemelor electronice.
       (3) Deţinuţii pot fi vizitaţi de membrii de familie sau aparţinători.
   (4) Cu consimţământul deţinutului, acesta poate fi vizitat şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere.
       (5) Administraţia locului de deţinere este obligată să asigure un program zilnic de 12 ore pentru exercitarea dreptului la vizită de către deţinuţi.
   (6) Acordarea dreptului la vizită pentru deţinuţi se efectuează pe baza unei programări prealabile. Programarea se face înainte de data prezentării în vederea acordării vizitei.
    (7) Solicitarea programării se face telefonic, prin e-mail sau direct la sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.
    (8) Procedura de lucru în ceea ce priveşte programarea prealabilă a vizitei se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 139
    Modalitatea de acordare a vizitei
     (1) În funcţie de regimul de executare a pedepsei privative de libertate şi de conduita adoptată pe timpul detenţiei, deţinuţii pot primi vizite, astfel:
         a) cu dispozitive de separare, tip cabină;
         b) fără dispozitive de separare.
    (2) Vizita cu dispozitive de separare se acordă deţinuţilor cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă sau regimul închis şi deţinuţilor condamnaţi cărora nu li s-a stabilit regimul de executare.
    (3) Vizita fără dispozitive de separare se acordă deţinuţilor cărora li se aplică regimul semideschis şi deschis.
    (4) În mod excepţional, vizita fără dispozitive de separare se poate acorda şi deţinuţilor pentru care nu s-a stabilit regimul de executare a pedepsei, celor cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă ori regimul închis, cu aprobarea directorului penitenciarului, în următoarele condiţii:
          a) pentru stimularea celor care au o conduită corespunzătoare, participă activ la activităţile lucrative, educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială şi îndeplinesc obiectivele stabilite în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică şi pentru stimularea deţinuţilor care au contribuit la prevenirea unor situaţii de risc confirmate;
         b) cu ocazia unor evenimente deosebite, zi de naştere, căsătorie, naşterea unui copil, decesul unui membru de familie;
        c) la solicitarea membrilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, respectiv Subcomitetului pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor ori Tratamentelor Inumane sau Degradante din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu ocazia vizitelor întreprinse de aceştia în penitenciare.
     (5) Directorul penitenciarului poate dispune ca vizitele deţinuţilor cărora li se aplică regimul semideschis sau regimul deschis să aibă loc în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, în situaţia în care:
         a) există informaţii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ;
         b) vizitatorul sau deţinutul solicită acest lucru;
         c) împotriva deţinuţilor s-a declanşat procedura disciplinară sau au fost sancţionaţi disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deţinere de droguri, medicamente fără prescripţie medicală sau obiecte interzise, pentru exercitarea de violenţe ori pentru abateri disciplinare comise în cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.
     (6) Directorul penitenciarului poate aproba, în condiţiile alin. (4) lit. a) şi b), vizite între deţinuţi, indiferent de regimul de executare, în sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită din cadrul penitenciarului, după cum urmează:
          a) cu dispozitive de separare, în situaţia în care unul dintre deţinuţi este în situaţia prevăzută la alin. (2);            b) fără dispozitiv de separare, în situaţia în care toţi deţinuţii se află în situaţia prevăzută la alin. (3).
     (7) Directorul penitenciarului cu rol de coordonare zonală facilitează desfăşurarea vizitelor între deţinuţii din locuri de deţinere diferite aflate în aceeaşi zonă geografică, prevederile alin. (6) aplicându-se în mod corespunzător.
    (8) Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente.
    (9) Deţinuţii pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.
    (10) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai mulţi deţinuţi. Prin excepţie, doi sau mai mulţi deţinuţi, soţ sau soţie ori rude până la gradul al II-lea, pot fi vizitaţi simultan de soţ sau soţie ori rude până la gradul al II-lea, prevederile alin. (6) aplicându-se în mod corespunzător.
    (11) Numărul de persoane care pot vizita simultan unul sau mai mulţi deţinuţi poate fi limitat prin decizia motivată a directorului penitenciarului, în cazul în care nu sunt condiţii pentru desfăşurarea normală a vizitei. Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita deţinuţii numai însoţiţi de o persoană majoră.
    (12) Deţinuţii cetăţeni străini sau apatrizi pot fi vizitaţi în aceleaşi condiţii ca şi persoanele cu cetăţenie română.
    (13) Deţinuţii pot comunica în limba maternă atât între ei, cât şi cu persoanele care le vizitează.
    (14) Despre efectuarea vizitei se fac menţiuni în documentele de evidenţă ale deţinutului şi în aplicaţia informatizată de gestiune a datelor despre deţinuţi.

    ART. 140
    Vizitarea persoanelor internate în spitale sau infirmerii
    (1) Deţinuţii internaţi în penitenciarele-spital, care sunt netransportabili, pot fi vizitaţi de membrii de familie, aparţinători sau alte persoane, inclusiv în camerele de deţinere, cu avizul medicului curant şi cu aprobarea directorului locului de deţinere.
    (2) Deţinuţii internaţi în unităţi spitaliceşti din afara locului de deţinere pot fi vizitaţi, în prezenţa unui lucrător al sectorului vizită, cu avizul medicului curant şi cu aprobarea directorului penitenciarului.

    ART. 141
    Refuzul acordării vizitei şi întreruperea vizitei
    (1) Directorul penitenciarului poate refuza, prin decizie motivată, efectuarea vizitei solicitate, în următoarele situaţii:
        a) au fost descoperite armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori alte obiecte interzise asupra vizitatorilor, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului;
        b) vizitatorii pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului deţinuţilor;
        c) vizitatorii se află în stare de ebrietate;
        d) există date şi informaţii potrivit cărora vizitatorii ar putea periclita siguranţa, ordinea şi disciplina în locul de deţinere;
        e) vizitatorii nu se supun controlului de specialitate.
    (2) În caz de refuz de efectuare a vizitei, prin decizia prevăzută la alin. (1) se stabileşte perioada în care vizitatorilor nu li se permite accesul la vizită, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Decizia se comunică în scris persoanei în cauză, cu precizarea motivului şi a perioadei stabilite.
    (3) În cazul în care asupra vizitatorilor se descoperă bunuri a căror deţinere este interzisă de lege oricărui cetăţean, sunt informate organele competente sau, după caz, se face aplicarea art. 186 din Lege. Dispoziţiile art. 19 şi 20 se aplică în mod corespunzător.
    (4) Nerespectarea regulilor privind desfăşurarea vizitei atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului penitenciarului. Motivele încetării vizitei se consemnează într-un registru în care se menţionează data şi ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia şi persoanele implicate.
    (5) În condiţiile alin. (4), vizita se înregistrează ca fiind efectuată.

    ART. 142
    Numărul şi periodicitatea vizitelor
    (1) Numărul de vizite la care au dreptul deţinuţii este:
         a) deţinuţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază lunar de 6 vizite;
         b) deţinuţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază lunar de 5 vizite;
         c) deţinuţii pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază lunar de 5 vizite;
         d) deţinuţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază lunar de 5 vizite;
         e) deţinuţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază lunar de 3 vizite;
         f) femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază lunar de 8 vizite.
    (2) În situaţia naşterii copilului deţinutului ori a decesului unui membru de familie, directorul penitenciarului poate aproba ca deţinuţii, în baza unei solicitări scrise, să beneficieze de o vizită, în afara celor prevăzute de alin. (1).
    (3) Vizita prevăzută la alin. (2) se poate acorda fără dispozitiv de separare, cu respectarea prevederilor art. 139.

            HOTĂRÂRE  Nr. 157/2016 din 10 martie 2016
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal        

                Citeste mai mult...

 

REGULI PENTRU VIZITATORI


    Reguli privind acordarea dreptului la vizită pentru persoanele sosite în sala de aşteptare.

      Persoanele care solicita acordarea dreptului la pachet/vizită, vor avea acces la sectorul Vizite numai dupa prezentarea unui act de identitate valabil (B.I., C.I., pasaport, permis de conducere).

     Nu vor fi admise la vizită persoane care nu deţin acte de identitate, sub influienţa băuturilor alcoolice, cele care nu se supun controlului antitetorist, cât şi cele care la vizitele anterioare au încercat să introduca obiecte interzise, au tulburat grav activitatea de acordare a drepturilor sau asupra cărora sunt indicii că ar pereclita siguranţa locului de deţinere.

     Accesul la vizită se va face în limita a 2(două) persoane majore şi a 2(doi) minori.

     Persoanele private de libertate pot fi vizitate de către membrii de familie: parinţi, fraţi,soţie, copii, bunici) cât şi de alte persoane pentru care există aprobarea directorului unitaţii şi cu acordul persoanei private de libertate.

            Persoanele sosite în vizită sunt obligate:

                - să păstreze curaţenia în sală de aşteptare;
                - să nu fumeze în sala de aşteptare;
                - să solicite informaţiile numai de la personalul de serviciu şi să respecte indicaţiile acestora;
                - să ofere informaţiile cerute de personalul de serviciu;
                - să asiste la controlul şi predarea pachetelor cu alimente, efecte, etc.;
                - să respecte regulile stabilite pe timpul acordării drepturilor la pachet şi vizită;
                - să nu introducă în unitate băuturi alcoolice sau să consume  în incinta unităţii băuturi alcoolice.

           Pe timpul acordării dreptului la vizită este interzis:

                - contactul fizic între persoanele private de libertate şi vizitatori;
                - înmânarea sau primirea de obiecte în sala de vizită;
                - trecerea copiilor peste masa de vizită;
                - tulburarea liniştii şi ordinii în sala de vizită;

     Discuţiile vor fi purtate pe un ton civilizat pentru a nu deranja pe ceilalţi vizitatori.

           Nerespectarea acestor reguli va duce la întreruperea vizitei sau anularea acesteia.

 

Penitenciarul Mărgineni
Astăzi (30/05/2017) sunt: 689 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online