Raport Evaluare 2016

 

                                               Nr. Inreg. X/ 47008 /PIIS/27.12.2016

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Penitenciarul Iaşi

                                                            Elaborat

                   Insp.pr. de penitenciare Gabriela TOPOLICEANU

                                                                      

Responsabil

                                            informații de interes public

 

RAPORT DE EVALUARE

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016

 

    Subsemnatul, inspector principal de penitenciare Gabriela TOPOLICEANU,                                                        responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:

     _

    |X| Foarte bună

     _

    |_| Bună

     _

    |_| Satisfăcătoare

     _

    |_| Nesatisfăcătoare

 

    Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2016:

 

    I. Resurse şi proces

    1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?

     _

    |X| Suficiente

     _

    |_| Insuficiente

 

    2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt:

     _

    |X| Suficiente

     _

    |_| Insuficiente

 

    3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:

     _

    |X| Foarte bună

     _

    |_| Bună

     _

    |_| Satisfăcătoare

     _

    |_| Nesatisfăcătoare

 

    II. Rezultate

    A. Informaţii publicate din oficiu

    1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?

     _

    |X| Pe pagina de internet

     _

    |X| La sediul instituţiei

     _

    |_| În presă

     _

    |_| În Monitorul Oficial al României

     _

    |X| În altă modalitate: Au fost întocmite comunicate de presă cu privire la activităţile desfăşurate de personalul de specialitate şi transmise spre publicare în mass-media locală şi naţională.

 

    2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?

     _

    |X| Da

     _

    |_| Nu

 

    3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au aplicat?

    a) Actualizarea secțiunii de informații de interes public a paginii de internet a instituției

    b) Actualizarea punctului de informare – documentare pentru aparţinători.

 

    4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?

     _

    |_| Da, acestea fiind: .....................................................

     _

    |x| Nu

 

    5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?

     _

    |x| Da

     _

    |_| Nu

 

    6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?

    Instruirea personalului implicat în elaborarea de documente referitoare la informațiile de interes public în vederea creării acestora în format deschis.

 

    B. Informaţii furnizate la cerere

 

1. Numărul total de solicitări de informații de interes public

În funcție de solicitant

După modalitatea de adresare

de la persoane fizice

de la persoane juridice

pe suport hârtie

pe suport electronic

verbal

32

4

28

6

26

0

 

 

 

Departajare pe domenii de interes                                           

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii,     cheltuieli etc.)

3

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

11

c) Acte normative, reglementări

1

d) Activitatea liderilor instituţiei                      

0

e) Informaţii privind modul de aplicare a                   Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare                                                

0

f) Altele, cu menţionarea acestora:

17

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Soluţionate favorabil în termen de 10 zile

    B - Soluţionate favorabil în termen de 30 zile

    C - Solicitări pentru care termenul a fost depăşit

    D - Comunicare electronică

    E - Comunicare în format hârtie

    F - Comunicare verbală

    G - Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

    H - Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

    I - Acte normative, reglementări

    J - Activitatea liderilor instituţiei

    K - Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

    L - Altele (se precizează care)

 

2. Numărul total de solicitări soluționate favorabil

Termen de răspuns

Modul de comunicare

Departajate pe domenii de interes

Redirecţionate către alte instituții în 5 zile

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

 

32

0

30

2

0

25

6

1

3

11

1

0

0

17

 

 

    3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

    3.1. Nu a fost cazul

      

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

    4.1. Nu a fost cazul

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

    B - Acte normative, reglementări

    C - Activitatea liderilor instituţiei

    D - Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

 

5. Număr  total de solicitări respinse

Motivul respingerii

Departajate pe domenii de    interes

Exceptate, conform legii

Informații inexistente

Alte motive (cu precizarea acestora)

Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)

A

B

C

D

Altele (se precizează care)

4

1

1

2

0

0

0

0

0

2

 

    5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):

- au fost solicitate date confidenţiale, din dosarul individual al unui deţinut aflat în custodoa unităţii noastre, referitor la starea acestuia de sănătate (cf. Art. 105 din 254/2013, art. 166, art. 227 din HG. 157/2016);

 

    6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

 

 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

6.2. Numărul de plângeri în instanţă  la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi  completările ulterioare

Soluţionate favorabil

Respinse

În curs de soluţionare

Total

Soluţionate favorabil

Respinse

În curs de soluţionare

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

    7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public

 

7.1. Costuri

Costuri totale    de funcţionare ale compartimentului 

Sume încasate  din serviciul de copiere        

Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină)       

Care este documentul care stă la baza stabilirii  contravalorii serviciului de copiere?                            

0

0

0,60

Decizia directorului general ANP nr. 532/22.07.2016

 

 

    7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public

    a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

     _

    |x| Da

     _

    |_| Nu

 

    b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

 

Nu este cazul

 

    c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

 

Actualizarea secțiunii de informații de interes public a paginii de internet a instituției.