Anunt serviciu de verificare proiect tehnic

Penitenciarul Bacau solicită o ofertă fermă de preţ (preţul lei/mp/domeniu, oferta cu şi fără TVA), in vederea achiziţionării unui serviciu de verificare proiect tehnic.

Serviciul va corespunde criteriilor minime stabilite în fişa tehnică ataşată.

Suprafaţa desfăşurată a construcţiei este de 2.434,0 mp.

Verificatorul trebuie sa deţină atestat pentru următoarele domenii: A1, Af, B1, C, D,F,Ie şi Is.  

Evaluarea se va face în baza criteriului preţul cel mai scăzut cu respectarea integrală a criteriilor minime anexate.

Valoarea estimata este de 14.955 lei fara TVA

Prestarea serviciului se va efectua, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor.

Plata se va efectua cu O.P. în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, în contul de trezorerie al furnizorului.

Oferta, semnata si stampilata, va fi transmisa la Penitenciar Bacau, str, General Stefan GUSE, nr.3, până la data de 31.07.2015, ora 11:00. la sau la email : achizitii.pbacau@anp.gov.ro

      Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei desemnăm ca persoană de contact pe dna. Anghel Luminita, telefon 0234520852, fax 0234/520456, e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro

ANUNT PENTRU INCHIRIEREA SPATIULUI COMERCIAL

Penitenciarul Bacău organizează la sediul din str. G-ral Ştefan Guşe nr.3, licitaţie publică cu strigare, în data de 28.07.2015, ora 12.00, pentru închirierea unui spaţiu de 17,10 mp, destinat comercializarii produselor alimentare şi nealimentare. Preţul minim de pornire este 400 lei/mp, pasul de licitare este 10  lei iar garanţia de participare este 1642 lei. Pentru informaţii suplimentare la sediul unităţii, e-mail: achizitii.pbacau@anp.gov.ro sau tel.0234/520852 int.115.

Anunt inchiriere spatiu comercial

Data limita de depunere a ofertelor 20.07.2015 ora 10:00

Penitenciarul Bacău organizează la sediul din str. G-ral Ştefan Guşe nr.3, licitaţie publică cu strigare, în data de 20.07.2015, ora 12.00, pentru închirierea unui spaţiu de 17,10 mp, destinat comercializarii produselor alimentare şi nealimentare. Preţul minim de pornire este 500 lei/mp, pasul de licitare este 10  lei iar garanţia de participare este 2050 lei. Pentru informaţii suplimentare la sediul unităţii, e-mail: achizitii.pbacau@anp.gov.ro sau tel.0234/520852 int.115.

Raspuns clarificari

INTREBAREA 1

"Verificarea proiectelor tehnice aferente lucrarilor de investitii din cadrul proiectului in conformitatea cu prevederile legale

Specialistii verificatori de proiect vor lucra in stransa colaborare cu Proiectantul sau dupa caz, cu reprezentantii acestuia, cu responsabilul de proiect si cu ceilalti membrii ai echipei. Verificatorului de proiect i se vor pune la dispozitie toate proiectele tehnice elaborate de catre proiectant pe masura elaborarii acestora. Verificatorii de proiect nu au dreptul de a utiliza proiectele, parti din acestea sau informatiile de care iau cunostinta in timpul verificarilor efectuate in alte scopuri decat in acela strict de realizare a sarcinilor contractate prin acest contract.

Activităţi:

 • verificare conformitate PT,
 • rezolvare probleme punctuale de natură tehnică privind implementarea proiectelor,
 • analiza tuturor propunerilor de proiecte din punct de vedere tehnic pentru a evalua corectitudinea şi coerenţa documentelor;
 • furnizarea de comentarii şi observaţii pentru modificarea sau completarea documentatiei tehnico-economice;
 • verificarea memoriilor tehnice, a caietelor de sarcini şi a listelor de cantităţi pe specialităţi, si corelarea acestora cu partea desenata;
 • verificarea centralizatoarelor de cheltuieli pe obiectiv de investiţie şi pe categorii de lucrări;
 • verificarea planşelor de arhitectură, de structură, pentru instalaţii, utilaje tehnologice şi dotări si corelarea acestora cu listele de cantitati pe specialitati;
 • verificarea corespondenţei între obiectele de investiţie din cadrul PT cu cele din DALI, precum şi a condiţiei ca solutiile indicate sa nu depaseasca valoarea totală a investiţiei din DALI;
 • verificarea instrucţiunilor de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor şi a prescripţiilor tehnice ce trebuie respectate;
 • verificarea corelării planşelor pe specialităţi cu memoriile tehnice;
 • evaluarea şi justificarea necesităţii, oportunităţii şi realităţii avizelor prevăzute de documentele emise de institutiile abilitate.

Sunt supuse verificării tehnice:

- documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire (DTAC),(DTOE);"

Va rog sa mentionati care din obligatii se vor respecta: cele din caietul de sarcini sau din legislatie.

 

RASPUNS 1

Pct. 4 din Caietul de sarcini se modifica dupa cum urmeaza:

Specialistii verificatori de proiect vor lucra in stransa colaborare cu Proiectantul sau dupa caz, cu reprezentantii acestuia, cu responsabilul de proiect si cu ceilalti membrii ai echipei. Verificatorului de proiect i se vor pune la dispozitie toate proiectele tehnice elaborate de catre proiectant pe masura elaborarii acestora. Verificatorii de proiect nu au dreptul de a utiliza proiectele, parti din acestea sau informatiile de care iau cunostinta in timpul verificarilor efectuate in alte scopuri decat in acela strict de realizare a sarcinilor contractate prin acest contract.

Activităţi:

 • verificare conformitate PT,
 • rezolvare probleme punctuale de natură tehnică privind implementarea proiectelor,
 • analiza tuturor propunerilor de proiecte din punct de vedere tehnic pentru a evalua corectitudinea şi coerenţa documentelor;
 • furnizarea de comentarii şi observaţii pentru modificarea sau completarea documentatiei tehnico-economice;
 • verificarea memoriilor tehnice, a caietelor de sarcini si corelarea acestora cu partea desenata;
 • verificarea centralizatoarelor de cheltuieli pe obiectiv de investiţie şi pe categorii de lucrări;
 • verificarea planşelor de arhitectură, de structură, pentru instalaţii,;
 • verificarea corelării planşelor pe specialităţi cu memoriile tehnice;

Sunt supuse verificării tehnice:

- documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire (DTAC);"

 

INTREBAREA 2

CERINŢE PRIVIND MODUL DE ÎNTOCMIRE A PROPUNERII FINANCIARE

„Se va evidentia distinct pretul serviciului de asistenta pe perioada executarii lucrarilor realizate in baza proiectelor executate, conform legislatie specifice in vigoare."

 Va rog sa mentionati despre ce asistenta pe perioada executarii lucrarilor se face referire. Asistenta tehnica pe perioada executiei nu intra in sarcina verificatorului.   Verificarea proiectului se face inainte de executie iar eventualele dispozitii de santier pe perioada executiei intra in tarifarea initiala.

 

RASPUNS 2

Prin asistenta pe perioada executarii lucrarilor se înţelege orice dispoziţie de şantier pe perioada executiei .

Solicitare oferta pret servicii verificator proiect

Penitenciarul Bacau solicită o ofertă fermă de preţ (preţul lei/mp/domeniu, oferta cu şi fără TVA), in vederea achiziţionării unui serviciu de verificare proiect tehnic.

Serviciul va corespunde criteriilor minime stabilite în fişa tehnică ataşată.

Suprafaţa desfăşurată a construcţiei este de 2.434,0 mp.

Verificatorul trebuie sa deţină atestat pentru următoarele domenii: A1, Af, B1, C, D,F,Ie şi Is.  

Evaluarea se va face în baza criteriului preţul cel mai scăzut cu respectarea integrală a criteriilor minime anexate.

Valoarea estimata este de 14.955 lei fara TVA

Prestarea serviciului se va efectua, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor.

Plata se va efectua cu O.P. în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, în contul de trezorerie al furnizorului.

Oferta, semnata si stampilata, va fi transmisa la Penitenciar Bacau, str, General Stefan GUSE, nr.3, până la data de 30.06.2015, ora 11:00. la sau la email : achizitii.pbacau@anp.gov.ro

Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei desemnăm ca persoană de contact pe dna. Margasoiu Mihaela, telefon 0234520852, fax 0234/520456, e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro

Cu stima,

Solicitare oferta servicii dirigintie de santier

Penitenciarul Bacau solicita o oferta ferma de preţ (preţul total/oferta cu şi fără TVA), in vederea achiziţionării unui serviciu dirigenţie de şantier.

Serviciul va corespunde criteriilor minime stabilite în fişa tehnică ataşată.

Evaluarea se va face în baza criteriului preţul cel mai scăzut, cu respectarea integrală a criteriilor minime anexate.

Prestarea serviciului se va efectua de la începerea execuţiei lucrărilor, respectiv de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, până la finalizarea lucrărilor, inclusiv la recepţia la terminarea lucrărilor.

Valoarea estimata este de 30.000 lei fara TVA.

Locatia unde se vor executa lucrarile este in Bacau, str, General Stefan GUSE, nr.3, Jud. Bacau

 Începerea prestării serviciului este estimat a fi in a doua jumatate a luni iunie 2015 şi se va derula pe o perioadă de aproximativ 6 luni.

Plata se va efectua cu O.P. în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, în contul de trezorerie al furnizorului.

Oferta, semnata si stampilata, va fi transmisa la Penitenciar Bacau, str, General Stefan GUSE, nr.3, până la data de 24.06.2015, ora 11:00. la sau la email : achizitii.pbacau@anp.gov.ro

Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei desemnăm ca persoană de contact pe dna. Margasoiu Mihaela, telefon 0234520852, fax 0234/520456, e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro

Cheltuieli fonduri publice aprilie 2015

Cheltuieli fonduri publice aprilie 2015

Cheltuieli fonduri publice martie 2015

Cheltuieli fonduri publice martie 2015

Licitatie spatiu comercial

Penitenciarul Bacău organizează la sediul din str. G-ral Ştefan Guşe nr.3, licitaţie publică cu strigare, în data de 15.04.2015, ora 12.00, pentru închirierea unui spaţiu de 17,10 mp, destinat comercializarii produselor alimentare şi nealimentare. Preţul minim de pornire este 640 lei/mp, pasul de licitare este 10  lei iar garanţia de participare este 2600 lei. Pentru informaţii suplimentare la sediul unităţii, e-mail: achizitii.pbacau@anp.gov.ro sau tel.0234/520852 int.115.

Solicitare oferta pentru incheierea unui contract de medicina muncii

Vă comunicăm intenţia Penitenciarului Bacău de a încheia un contract de prestări servicii, pentru examenul de medicina muncii (încheierea fişei de aptitudini), necesar tuturor persoanelor private de libertate ce vor executa lucrări ca muncitor necalificat.           

Avem rugămintea de a ne transmite o ofertă de preţ până la data de 23.03.2015 ora 12.00. Pentru informaţii suplimentare desemnăm persoană de contact pe dl. Marian Herciu, tel. 0743389548 sau e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro  

Cheltuieli fonduri publice februarie 2015

Cheltuieli fonduri publice februarie 2015

Cheltuieli fonduri publice ianuarie 2015

Cheltuieli fonduri publice ianuarie 2015

Cheltuieli fonduri publice decembrie 2014

Cheltuieli fonduri publice noiembrie 2014

Penitenciarul Bacău
Astăzi (31/08/2015) sunt: 426 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online