PROGRAMARE VIZITĂ

Art. 138, alin. 6 din H.G. 157/2016                                                                                

Acordarea dreptului la vizită pentru deţinuţi se efectuează pe baza unei programări prealabile. Programarea se face înainte de data prezentării în vederea acordării vizitei.

MODALITĂŢI PRIN CARE O PERSOANĂ POATE FORMULA SOLICITARE DE PROGRAMARE LA VIZITĂ ŞI PROGRAMUL DE PRIMIRE A SOLICITĂRILOR

    - prin telefon,la numarul 0257 277300- zilnic, în timpul programului de functionare a sectorului „Vizite", 07.00-18.30;

    - prin e-mail: vizite.parad@anp.gov.ro, permanent;

    - direct,la sediul penitenciarului-zilnic, în timpul programului de funcţionare a sectorului „Vizite", 07.00-18.30.

INTERVALUL ORAR AL SERIILOR ŞI ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL UNEI SERII

          Programul de lucru al sectorului este 07.00-19.00.

          Persoanele vizitatoare trebuie să se prezinte cu minim 15 minute înainte de începerea seriei, la postul de control acces , să anunţe ce persoane private de libertate vor să viziteze şi să predea documentele de identitate.

          În cursul unei zile, seriile de acordare a vizitelor au durata de  2 ore si 30 de minute,în următoarele intervale orare:

                  08.00-10.30      10.30-13.00     13.00-15.30      15.30-18.00

           Fiecare serie cuprinde următoarele activităţi:

-         10 min: instruirea vizitatorilor,efectuare control bagaje si persoane la aparatul   cu raze x, însoţirea acestora la sectorul „Vizite", introducerea persoanelor private de libertate în sala de aşteptare;

-         primirea pachetelor cu bunuri si alimente de la vizitatori,verificarea acestora şi predarea către persoanele private de libertate, primirea banilor de la vizitatori, destinati persoanelor private de libertate;

-         până la 120 min: desfăşurarea vizitei;

-         10 min: scoaterea vizitatorilor si a persoanelor private de libertate din sălile de vizită,conducerea persoanelor vizitatoare în PC1, predarea actelor de identitate.

        NOTĂ:

       În cazul în care persoanele vizitatoare întârzie faţă de ora la care au fost programate, acestea pot fi primite la vizită după  începerea seriei, cu acordul lor şi al persoanelor private de libertate vizitate, cu diminuarea timpului de acordare a vizitei până la finalizarea seriei respective.

PERIODICITATEA ACORDĂRII VIZITELOR

                              H.G. 157/2016 prevede la :

  ART. 142

    Numărul şi periodicitatea vizitelor

   (1)     Numărul de vizite la care au dreptul deţinuţii este:

    a) deţinuţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază lunar de 6 vizite;

    b) deţinuţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază lunar de 5 vizite;

    c) deţinuţii pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază lunar de 5 vizite;

    d) deţinuţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază lunar de 5 vizite;

    e) deţinuţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază lunar de 3 vizite;

    f) femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază lunar de 8 vizite.

    (2) În situaţia naşterii copilului deţinutului ori a decesului unui membru de familie, directorul penitenciarului poate aproba ca deţinuţii, în baza unei solicitări scrise, să beneficieze de o vizită suplimentară, care se poate acorda fără dispozitiv de separare(dacă sunt îndeplinite condiţiile legale).

 

DECIZIE  Nr. 470/2016 din 13 iunie 2016

privind procedura de lucru pentru programarea prealabilă a vizitei

 

EMITENT:      MINISTERUL JUSTIŢIEI

              ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 487 din 30 iunie 2016

 

    Observând dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 138 alin. (8) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

 

    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

 

    ART. 1

    Exercitarea dreptului la vizită se realizează pe baza unei programări prealabile, potrivit procedurii prevăzute în cuprinsul prezentei decizii.

    ART. 2

    (1) Persoanele solicitante îşi anunţă intenţia de a efectua vizita cu cel puţin 24 de ore înainte de data estimată pentru acordarea efectivă a vizitei.

    (2) În scopul unei planificări riguroase, înregistrarea programărilor se va efectua începând cu prima serie din ziua pentru care se solicită programarea până la completarea în totalitate a seriei.

    (3) Solicitarea programării se face telefonic, prin e-mail sau direct la sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită. În cazul programării prin e-mail, aceasta se poate realiza oricând, solicitarea urmând a fi procesată în timpul programului de lucru.

    (4) La fixarea datei de efectuare a vizitei, solicitantul comunică persoanei anume desemnate informaţiile prevăzute în Registrul pentru programarea vizitei, cuprinse în Registrul pentru programarea prealabilă a vizitei, prevăzut în anexă.

    ART. 3

    (1) Solicitarea de acordare a vizitei va fi preluată de către lucrătorul desemnat din cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizite, care va comunica solicitantului data şi intervalul orar în care există posibilitatea efectuării vizitei, după realizarea următoarelor activităţi:

    a) verificarea fişei de acordare a sancţiunilor, recompenselor şi drepturilor, pentru a se stabili dacă: au fost acordate sau programate toate vizitele la care are dreptul în luna pentru care se solicită programarea; persoana privată de libertate execută sancţiunea disciplinară a suspendării dreptului de a primi vizite ori a izolării în perioada pentru care se solicită programarea; este programată pentru a fi vizitată de un alt aparţinător la data pentru care se solicită programarea; persoana privată de libertate a fost recompensată cu propunerea de ieşire din penitenciar pentru perioada în care se solicită programarea;

    b) verificarea existenţei aprobării pentru persoanele care au nevoie de aceasta şi de consimţământul persoanei private de libertate;

    c) verificarea dacă persoana solicitantă se află pe lista celor care au interdicţie de a vizita persoane private de libertate de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

    d) consultarea registrului de programări;

    e) asigurarea că persoana privată de libertate nu este citată de organele judiciare;

    f) asigurarea că persoana privată de libertate nu este folosită la activităţi productive în afara locului de deţinere;

    g) asigurarea că persoana privată de libertate nu este cuprinsă la activităţi de şcolarizare-calificare;

    h) asigurarea că persoana privată de libertate nu este planificată la consultaţii medicale în exteriorul unităţii;

    i) asigurarea că persoana privată de libertate nu este programată pentru audierea prin videoconferinţă;

    j) asigurarea că persoana privată de libertate nu este programată pentru acordarea dreptului la convorbiri on-line;

    k) asigurarea că nu există alte situaţii care împiedică desfăşurarea acestei activităţi.

    (2) Pentru programare persoana desemnată cu preluarea solicitărilor vizitelor are în vedere ca intervalul de timp dintre momentul solicitării unei programări şi momentul acordării efective a vizitei să nu fie mai mare de 5 zile calendaristice.

    (3) Persoana desemnată cu preluarea solicitărilor completează rubricile Registrului pentru programarea prealabilă a vizitei, prevăzut în anexă, după realizarea acordului verbal, telefonic sau prin e-mail, cu solicitantul în ceea ce priveşte ziua, seria şi intervalul orar.

    (4) Înscrierea solicitărilor în registrul de programări se va efectua în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în cadrul seriei solicitate, în limita numărului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate într-un interval orar stabilit şi ţinând cont de regimul de executare ale acestora şi măsurile de siguranţă specifice.

    (5) În situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilităţile de acordare a dreptului la vizită conform opţiunii exprimate de solicitant, se comunică acestuia data şi intervalele orare disponibile în care se poate programa.

    (6) În cursul unei săptămâni, în funcţie de solicitările înregistrate, una sau mai multe serii pot fi destinate programării vizitelor între persoanele private de libertate, conform solicitării acestora.

    (7) Intervalele orare de acordare a vizitelor se stabilesc având în vedere durata efectivă a vizitei, tipul acesteia şi timpul necesar acordării pachetului cu bunuri, încasării sumelor de bani, preluării efectelor şi întocmirii bonurilor de primire în păstrare, a efectuării controlului antiterorist pentru vizitatori, a efectuării percheziţiei persoanelor private de libertate şi a însoţirii acestora.

    (8) Directorul locului de deţinere stabileşte, prin decizie, numărul persoanelor care pot vizita simultan persoanele private de libertate, precum şi categoria acestora (majori sau minori), în funcţie de configuraţia spaţiilor amenajate pentru acordarea dreptului la vizită.

    (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), directorul locului de deţinere, pe baza unei cereri scrise formulată de către persoana privată de libertate, poate aproba desfăşurarea vizitei cu mai multe persoane.

    (10) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai mulţi deţinuţi.

    (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), directorul locului de deţinere, pe baza unei cereri scrise formulată de către persoana privată de libertate, poate aproba desfăşurarea vizitei, în mod simultan, a doi sau mai mulţi deţinuţi, soţ sau soţie ori rude până la gradul al II-lea cu soţul, soţia sau rudele până la gradul al II-lea, prevederile art. 139 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, aplicându-se în mod corespunzător.

    (12) În cazul persoanelor vizitatoare cu vârstă de până la 14 ani, acestea trebuie să fie însoţite obligatoriu de o persoană majoră.

    (13) Persoanele private de libertate pot beneficia, de regulă, pe parcursul unei săptămâni, de o singură vizită, excepţie făcând acelea care beneficiază de mai mult de 4 vizite pe lună.

    ART. 4

  1. În cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită se instalează un telefon destinat preluării solicitărilor privind programarea.( 0257-277300)

    (2) Adresa de e-mail pentru corespondenţă este de forma vizite.parad@anp.gov.ro

    (3) Comunicarea răspunsului prin e-mail către solicitant se realizează în cel mult 24 de ore de la primire.

    (4) Numărul de telefon şi adresa de e-mail sunt aduse la cunoştinţa persoanelor private de libertate şi a persoanelor vizitatoare prin afişare în locuri accesibile acestora şi pe pagina web a unităţii.

    ART. 5

    Persoanele solicitante sunt anunţate, telefonic sau prin e-mail, atunci când intervin modificări în situaţia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificată.

    ART. 6

    (1) Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face înainte de ora programată, conducerea fiecărui penitenciar stabilind prin regulamentul de ordine interioară intervalul de timp necesar pentru verificarea identităţii şi efectuarea controlului de specialitate şi antiterorist.

    (2) Pentru acordarea drepturilor la pachet şi vizită pentru persoanele private de libertate, în cazul în care persoanele vizitatoare întârzie faţă de ora la care au fost programate, vizita nu va mai avea loc, urmând să se solicite o altă programare la o dată ulterioară.

    (3) În cazuri justificate, directorul unităţii poate aproba efectuarea vizitei, timpul de acordare al acesteia fiind diminuat în consecinţă, dar nu mai mult de durata minimă prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare.

    ART. 7

    (1) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti, mediatori ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului vizită din cadrul penitenciarului, în condiţiile prevăzute la art. 128 alin. (1) - (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016.

    (2) În fiecare unitate subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se instalează o linie telefonică distinctă şi un cont de e-mail separat de cele utilizate pentru programarea vizitelor cu aparţinătorii pentru efectuarea programării la vizită a notarilor publici, executorilor judecătoreşti, mediatorilor autorizaţi ori a altor persoane cu atribuţii oficiale.

    (3) Adresa de e-mail şi numărul de telefon vor fi afişate pe site-ul fiecărui penitenciar.

    (4) Notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii autorizaţi ori alte persoane cu atribuţii oficiale îşi anunţă intenţia de a efectua vizita cu cel puţin 24 de ore înainte de data prezentării.

    (5) Solicitarea programării se face telefonic sau prin e-mail, la numărul de telefon, respectiv la adresa de e-mail special destinată ori direct la sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.

    (6) Dispoziţiile art. 4 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 8

    Prevederile prezentei decizii se aduc la cunoştinţa persoanelor private de libertate de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 9

    Directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aduc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

    ART. 10

    Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 11

    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

    ART. 12

    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   PROGRAM DE ACORDARE

  VIZITĂ-PACHET

 SECŢIA EXTERIOARĂ.

 

        A. Persoanele private de libertate  - FEMEI -  pot fi vizitate in  zilele de:                 

        

Regimul de executare

ziua

Intervalul orar

 

 

- REGIM MAXIMĂ SIGURANŢĂ;

Luni

08,00-10,30

Miercuri

 

13,00-15,30

 

 

- REGIM ÎNCHIS;

 

Luni

10,30-13,00

Marţi

10,30-13,00

Joi

15,30-18,00

Vineri

08,00-10,30

Sâmbătă

10,30-13,00

Duminica

13,00-15,30

 

-  AREST PREVENTIV;

-  MINORI;

 - REGIM DESCHIS;

       (TRANZIT)

Luni

13,00-15,30

Marţi

13,00-15,30

Miercuri

15,30-18,00

Joi

08,00-10,30

Vineri

10,30-13,00

13,00-15,30

Sâmbătă

15,30-18,00

Duminica

13,00-15,30

 

 

 

-REGIM SEMIDESCHIS;

Luni

13,00-15,30

Marţi

15,30-18,00

Joi

13,00-15,30

Vineri

08,00-10,30

Sâmbătă

08,00-10,30

Duminica

15,30-18,00

 

 

B. Persoanele private de libertate – BĂRBAŢI, pot fi vizitate in zilele de :

 

 

 

 

 

- REGIM DESCHIS;

Luni

15,30-18,00

Marţi

08,00-10,30

Miercuri

08,00-10,30

10,30-13,00

Joi

10,30-13,00

Vineri

15,30-18,00

Sâmbătă

13,00-15,30

Duminică

             10.30-13.00

 

 

     PROGRAM DE ACORDARE

  VIZITĂ-PACHET

 PENITENCIARUL ARAD - R 104

 

Regimul de executare

ziua

Intervalul orar

 

 

- REGIM MAXIMĂ SIGURANŢĂ;

Luni

08,00-10,30

 

Marţi

              08,00-10,30

 

Miercuri

13,00-15,30

 

Joi

             15,45-18,15

Vineri

10,30-13,00

 

 

 

- REGIM ÎNCHIS;

- MINORI;

Luni

10,30-13,00

13,00-15,30

15,45-18,15

Marţi

13,00-15,30

15,45-18,15

Miercuri

08,00-10,30

10,30-13,00

Joi

08,00-10,30

10,30-13,00

Vineri

08,00-10,30

13,00-15,30

Sâmbătă

08,00-10,30

10,30-13,00

13,00-15,30

 

- AREST PREVENTIV;

- NEINCLUȘI;

- MINORI;

- REGIM SEMIDESCHIS;

         (TRANZIT)

Marţi

10,30-13,00

Miercuri

15,45-18,15

Joi

13,00-15,30

Vineri

15,45-18,15

Sâmbătă

15,45-18,15

Duminică

13,00-15,30

15,45-18,15

 

 IN  ATENŢIA  PERSOANELOR VIZITATOARE:

 

-       - ultima serie de vizită se desfăşoară între orele 15.30 – 18,00

     - duminica între orele:   - 08,00-12,00 - Penitenciarul Arad.str.6 Vânători F.N. R 104,

                                                - 08,00-10,30- Secția exterioară.str.E.Murgu nr. 57,

se desfăşoară vizita între persoane private de libertate.

Penitenciarul Arad

Newsletter

Chestionare

Petitii online