Despre noi

 PREZENTAREA GENERALĂ A CENTRULUI DE REEDUCARE BUZIAŞ

 

Beneficiarii Centrului de Reeducare Buziaş

Centrul este destinat resocializării minorilor cu vârste cuprinse între 14-18 ani, care au săvârşit fapte penale şi cărora li s-a aplicat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare.

Dacă la împlinirea vârstei de 18 ani minorul internat nu şi-a finalizat pregătirea şcolară şi profesională sau schimbarea  atitudinală şi comportamentală nu este pozitivă, Consiliul Profesoral din cadrul Centrului de Reeducare poate propune instanţei de judecată prelungirea măsurii educative  până la împlinirea vârstei de 20 de ani.

  

 

Misiunea Centrului de Reeducare Buziaş

         · Aplicarea unei strategii de protecţie pe două coordonate: pe de o parte, apărarea societăţii faţă de pericolul proliferării unor fapte antisociale iar, pe de altă parte, protecţia minorilor internaţi faţă de factorii care ar periclita evoluţia adecvată a personalităţii lor.

        · Schimbarea ponderii activităţilor desfăşurate cu minorii din domeniul custodial în cel educativ şi psihosocial.

        · Implicarea familiei în activităţile educative şi terapeutice în scopul restructurării relaţiei părinte-copil printr-o mai bună inter-relaţionare.

        · Identificarea organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale partenere specializate în asistenţa post-penală a infractorilor juvenili, în vederea reintegrării sociale a minorilor liberaţi din centru.

        · Realizarea unui proces educaţional continuu, format din activităţi de şcolarizare, profesionalizare, educaţie şi asistenţă psihosocială care garantează formarea echilibrată a persoanei.

       · Asigurarea unui standard de viaţă care să permită dezvoltarea armonioasă a personalităţii fiecărui minor.

       · Respectarea şi promovarea drepturilor fiecărui minor şi asigurarea protecţiei împotriva oricărei forme de abuz (fizic, psihic, sexual, neglijare).

       · Individualizarea tratamentului în funcţie de caracteristicile fiecărui minor pentru dezvoltare fizică şi psihosocială echilibrată.

       · Păstrarea şi dezvoltarea legăturilor minorilor internaţi cu familia şi comunitatea.

 

Scopul Centrului de Reeducare Buziaş

        Scopul centrului este de a asigura educaţia şi asistenţa minorilor în vederea reintegrării sociale. Având în vedere faptul că privarea de libertate duce la izolare socială, marcare negativă în dezvoltarea personalităţii, ideea pe care o promovăm, acea a unei intervenţii educative care să introducă noi modele şi reţele de relaţionare face să emeargă la minorii internaţi sentimentul utilităţii sociale, cu efecte pozitive asupra structurării imaginii de sine.

 

Obiectivele generale ale Centrului de Reeducare Buziaş

        · Şcolarizarea minorilor în concordanţă cu sistemul de învăţământ public pentru ca, după punerea în libertate aceştia să îşi poată continua pregătirea şcolară fără dificultăţi.

        · Pregătirea profesională a minorilor în vederea formării unor competenţe care să le faciliteze accesul şi reuşita pe piaţa forţei de muncă.

       · Intervenţia educativă în perspectiva dobândirii unor atitudini pro-sociale.

       · Intervenţia terapeutică cu scopul reorganizării şi echilibrării personalităţii.

       · Includerea minorilor în activităţi valorizatoare, evidenţiindu-se resursele acestora, cu scopul de a obţine modificări pozitive ale imaginii de sine.

      · Pregătirea pentru liberare a minorilor astfel încât reintegrarea socială a acestora să fie una facilă.

 

Principiile de funcţionare ale Centrului de Reeducare Buziaş

 

 Activitatea din centru are la bază următoarele principii:

· Asigurarea unui standard de viaţă care să permită dezvoltarea armonioasă a fiecărui minor;

· Protecţie împotriva oricărei forme de abuz fizic sau psihic;

· Respectarea şi promovarea drepturilor fiecărui minor;

· Individualizarea tratamentului în funcţie de caracteristicile fiecărui minor;

· Dezvoltare fizică şi psihosocială echilibrată;

· Păstrarea şi dezvoltarea legăturilor cu familia şi comunitatea;

· Realizarea unui proces educaţional continuu, format din activităţi de şcolarizare, calificare şi resocializare, care să garanteze formarea echilibrată a persoanei;

· Crearea unor echipe interdisciplinare care să realizeze traseul educaţional şi psihoterapeutic la capătul căruia fiecare minor să fie capabil să nu mai comită infracţiuni.

 

INTERVENŢIA RECUPERATIVĂ

 

      Activitatea de recuperare a minorilor este una individualizată, plecând de la evaluarea nevoilor de dezvoltare ale fiecărei persoane (ţinând cont de vârsta, starea de sănătate, familia de provenienţă, caracteristicile de personalitate şi comportamentale, capacităţile individuale, nivelul educaţional, cauzele şi motivaţia care au determinat săvârşirea infracţiunii), consemnată într-un dosar de evaluare şi dezvoltare personală.

 

     Intervenţia recuperativă se desfăşoară pe două coordonate.

 

        I. Intervenţia EDUCATIVĂ, care vizează şcolarizarea, calificarea, acumularea de cunoştinţe despre ei înşişi şi ceilalţi, dezvoltarea de deprinderi sociale, experimentarea unor modalităţi neconflictuale de rezolvare a problemelor de viaţă.

       Activitatea de şcolarizare a minorilor se desfăşoară în conformitate cu Legea Învăţământului şi este asimilată celei de   învăţământ special integrat din sistemul naţional de învăţământ.

       Pentru o reală adaptare a procesului instructiv la caracteristicile minorilor din centru, acesta a fost reglemetat prin Protocol 99144 / 03.09.2007 încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Justiţiei şi prin planul cadru de învăţământ pentru şcolile şi clasele aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

       Cadrele didactice care desfăşoară activităţile de şcolarizare provin din învăţământul public, iar planurile şi programele pe care se fundamentează procesul instructiv-educativ sunt conforme cu exigenţele sistemului naţional de învăţământ.

   

Activitatea de calificare

      Activitatea de calificare a minorilor internaţi în Centrul de Reducare Buziaş, care au depăşit vârsta de 16 ani, se poate realiza atât prin cursurile şcolii de arte şi meserii, cât şi prin cursuri de iniţiere şi calificare, pe baza Protocolului încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.(227147/13.07.2007 şi 198/09.07.2007)

       La cursurile de iniţiere sunt cuprinşi minorii care au absolvit învăţământul primar (minim 4 clase), iar la cele de calificare, minorii care au absolvit studiile gimnaziale sau sunt în curs de absolvire a  acestora.

      Durata cursurilor este în funcţie de complexitatea meseriei şi este cuprinsă între 3 şi 6 luni. După absolvire, minorii obţin diplome care le atestă pregătirea profesională, recunoscute pe piaţa forţei de muncă şi care dau posibilitatea încadrării după punerea în libertate.

     Programe educative  au ca şi obiective:

· înţelegerea de către minori a gravităţii faptei comise;

· interiorizarea acestor valori, principii şi deprinderi care să le permită să facă alegeri corecte şi cinstite în viaţă;

· dobândirea sentimentului de valoare personală;

· învăţarea unor modalităţi paşnice de exprimare şi rezolvare a conflictelor

  

 

           Activităţile şi programele se desfăşoară pe etape, pe tot parcursul şederii minorului în centru, fiecare etapă având obiective şi activităţi specifice.

A. Etapa de adaptare are o perioadă de 21 de zile şi cuprinde următoarele activităţi:

         Primirea minorului şi informarea cu privire la specificul instituţiei şi la regulamentul acestei, vizitarea centrului, efectuarea investigaţiilor medicale;

        Observarea – culegerea de informaţii semnificative pentru istoricul minorului, identificarea profilului psiho-comportamental, a intereselor şi motivaţiilor acestuia;

         Evaluarea personalităţii minorului şi completarea dosarului de evaluare şi dezvoltare personală pe baza căruia se va concepe planul de intervenţie personalizată.

B. Etapa intervenţiei propriu-zise în care minorul participă la programele şi activităţile planificate, iar echipa interdisciplinară monitorizează evoluţia sa, prin evaluări intermediare privind calitatea acumulărilor şi progresului realizat.

      Echipa multidisciplinară se întâlneşte săptămânal pentru a discuta evoluţia fiecărui minor, a analiza dacă planul de intervenţie personalizată este adecvat şi a-l ajusta în funcţie de nevoile şi posibilităţile de dezvoltare ale acestuia.

C. Etapa premergătoare reîntoarcerii în comunitate începe cu două luni înainte de punerea în libertate, timp în care minorul va participa şi la programe specifice pentru pregătirea în vederea reintegrării familiale, profesionale, şcolare şi comunitare, i se facilitează contactele cu serviciile de reintegrare socială şi supraveghere, agenţiile de ocupare a forţei de muncă, reprezentanţi ai comunităţii.

      Intervenţia recuperativ se referă la ansamblul structurat de programe şi activităţi care oferă minorilor diferite ocazii de învăţare, prin intermediul cărora aceştia dobândească acele competenţe de viaţă care să le determine un comportament constructiv, autonom şi responsabil în cadrul comunităţii.

COLABORĂRI INSTITUŢIONALE

          Înainte de părăsirea centrului, fiecărui minor i se întocmeşte un referat de evaluare care să fie un instrument util în perspectiva asistării post penale. Acesta cuprinde informaţii cu privire la aşteptările minorului înainte liberare, proiecte de viitor, identificarea factorilor de sprijin pentru reintegrarea în societate, situaţii de risc social şi propuneri pentru serviciul de probaţiune de la domiciliul minorului.

   

        Pe baza Protocolului de colaborare nr. 251500 / 14.12.2006 încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Direcţia de Probaţiune, Centrul de Reeducare Buziaş colaborează permanent cu serviciile de probaţiune, derulând în parteneriat activităţi care facilitează reinserţia socială a minorilor.

· planificarea executării măsurii educative a internării;

· întreprinderea unor acţiuni de mediere între minori şi familiilor lor, acolo unde aceste legături au fost rupte sau comunicarea este foarte slabă;

· pregătirea pentru liberare:

cu trei luni înainte ca minorii să părăsească centrul se vor desfăşura activităţi de asistenţă şi consiliere în funcţie de particularităţile socio-psiho-comportamentale identificate;

educatorii şi consilierii de reintegrare socială vor informa minorii cu privire la posibilitatea de a contacta serviciul de protecţia victimelor şi reintegrare socială a infractorilor şi supraveghere şi de a fi incluşi, după punerea în libertate, în programe de consiliere vocaţională, în vederea ocupării unui loc de muncă sau continuării studiilor.

       Pentru o reală integrare a fiecărui minor în comunitate, înainte de punerea sa în libertate, specialiştii din centru de reeducare a contactat următoarele instituţii, cu atribuţii în zona în care se află domiciliul minorului:

Serviciul de Probaţiune

Departamentul pentru Protecţia copilului

Serviciul de Protecţie Socială de pe lângă Consiliul Local

Organizaţii non-guvernamentale, care desfăşoară activităţi în acest domeniu.

  

 

 

   

Centrul de Reeducare Buziaş
Astăzi (30/05/2017) sunt: 178 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online