Instituţii de învăţământ

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

 

Facultatea de Poliţie, specializarea "Ordine şi siguranţă publică" – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani.

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

Candidaţii pentru locurile repartizate sistemului penitenciar la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

1. Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

2. Să cunoască limba română;

3. Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

4. Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

5. Să aibă vârsta de până la 28 de ani împliniţi în anul înscrierii;

6. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

7. Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

8. Să fie declaraţi „apt" din punct de vedere medical şi psihologic;

9. Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

10. Să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

11. Să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei, amendă penală sau sancţiune administrativă), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

12. Să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis", interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

13. Să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

14. Să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis".

 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti

Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani:

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

Candidatul pentru locurile repartizate sistemului penitenciar la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

1. au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);

2. au vârsta de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului;

3. sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

4. au avut, pe durata studiilor liceale, mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;

5. cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

6. nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;

7. sunt apţi medical, conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii;

8. sunt apţi psihologic;

9. au o conduită civică şi morală corespunzătoare;

10. nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

11. în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;

12. candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale, să declare sub semnătură, odată cu admiterea, că vor renunţa la aceste calităţi;

13. acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi admis, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi sau libertăţi cetăţeneşti, prevăzute de legislaţia în vigoare;

14. acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

15. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să se angajeze că vor achita taxele de şcolarizare în cuantumul stabilit de Senatul Academiei, dacă vor fi declaraţi „Admis".

Nu se pot înscrie la concursul de admitere:

1. tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;

2. adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar/funcţionar public cu statut special;

3. cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii;

 

Institutul Medico – Militar Bucureşti

 

o Facultatea de medicină, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani;

o Facultatea de medicină dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

Candidatul pentru locurile repartizate sistemului penitenciar la Institutul Medico-Militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) Generale:

1. să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin şase luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;

2. să cunoască limba română;

3. să fie "apt medical" şi să aibă o dezvoltare fizică armonioasă;

4. să aibă un comportament moral în societate;

5. să nu fi fost condamnat penal şi să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni;

6. să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să fie apt, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru îndeplinirea funcţiei în sistemul penitenciar;

7. să nu fi fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

8. să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă face parte să declare că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;

9. să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

10. să nu aparţină unor culte sau secte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare;

11. să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;

12. să nu fi fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;

13. pentru candidatul care este soldat voluntar în Ministerul Apărării şi care optează pentru profesia de ofiţer, maistru militar sau subofiţer – să fi parcurs modulul instruirii individuale, potrivit specificului fiecărei arme/serviciu/ specialităţi militare, până la data concursului de admitere în instituţia militară de învăţământ;

14. pentru candidatul femeie – să declare că îşi asumă toate riscurile privind starea sa de graviditate/maternitate, care pot interveni în procesul de selecţie.

b) Specifice:

1. să fie absolvent cel puţin al învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

2. să aibă vârsta de cel mult 24 de ani, împlinită în anul organizării concursului de admitere.

 

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

 

Facultatea de Management Militar, pentru domeniile de licenţă:

o Ştiinţe Militare şi Informaţii – specializarea Management economico-financiar (Finanţe-contabilitate), cursuri de zi, durata studiilor 3 ani;

o Ştiinţe administrative – specializarea Administraţie publică (Intendenţă), cursuri de zi, durata studiilor 3 ani.

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

Candidatul pentru locurile repartizate sistemului penitenciar la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) Generale:

1. să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin şase luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;

2. să cunoască limba română;

3. să fie "apt medical" şi să aibă o dezvoltare fizică armonioasă;

4. să aibă un comportament moral în societate;

5. să nu fi fost condamnat penal şi să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni;

6. să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să fie apt, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru îndeplinirea funcţiei în sistemul penitenciar;

7. să nu fi fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

8. să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă face parte să declare că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;

9. să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

10. să nu aparţină unor culte sau secte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare;

11. să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;

12. să nu fi fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;

13. pentru candidatul care este soldat voluntar în Ministerul Apărării şi care optează pentru profesia de ofiţer, maistru militar sau subofiţer – să fi parcurs modulul instruirii individuale, potrivit specificului fiecărei arme/serviciu/ specialităţi militare, până la data concursului de admitere în instituţia militară de învăţământ;

14. pentru candidatul femeie – să declare că îşi asumă toate riscurile privind starea sa de graviditate/maternitate, care pot interveni în procesul de selecţie.

b) Specifice:

1. să fie absolvent cel puţin al învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

2. să aibă vârsta de cel mult 24 de ani, împlinită în anul organizării concursului de admitere.

 

Academia Tehnică Militară Bucureşti

 

1. Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă – specializarea Construcţii şi fortificaţii (Inginer de construcţii şi fortificaţii), cursuri de zi, durata studiilor 4 ani;

2. Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii – specializările:

 Transmisiuni (Inginer de comunicaţii), cursuri de zi, durata studiilor 4 ani;

 Calculatoare şi tehnologia informaţiei (Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională), cursuri de zi, durata studiilor 4 ani.

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

Candidatul pentru locurile repartizate sistemului penitenciar la Academia Tehnică Militară trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) Generale:

1. să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin şase luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;

2. să cunoască limba română;

3. să fie "apt medical" şi să aibă o dezvoltare fizică armonioasă;

4. să aibă un comportament moral în societate;

5. să nu fi fost condamnat penal şi să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni;

6. să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să fie apt, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru îndeplinirea funcţiei în sistemul penitenciar;

7. să nu fi fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

8. să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă face parte să declare că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;

9. să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

10. să nu aparţină unor culte sau secte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare;

11. să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;

12. să nu fi fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;

13. pentru candidatul care este soldat voluntar în Ministerul Apărării şi care optează pentru profesia de ofiţer, maistru militar sau subofiţer – să fi parcurs modulul instruirii individuale, potrivit specificului fiecărei arme/serviciu/ specialităţi militare, până la data concursului de admitere în instituţia militară de învăţământ;

14. pentru candidatul femeie – să declare că îşi asumă toate riscurile privind starea sa de graviditate/maternitate, care pot interveni în procesul de selecţie.

b) Specifice:

1. să fie absolvent cel puţin al învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

2. să aibă vârsta de cel mult 24 de ani, împlinită în anul organizării concursului de admitere.

 

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti

Cursuri de zi, durata studiilor 2 ani

Arma:

o Auto – specializarea Auto

o Comunicaţii şi informatică – specializările:

 Tehnică de comunicaţii;

 Operare şi mentenanţă echipamente informatice;

o Construcţii – specializarea Construcţii;

o Intendenţă – specializarea Bucătar.

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

Candidatul pentru locurile repartizate sistemului penitenciar la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) Generale:

1. să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin şase luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;

2. să cunoască limba română;

3. să fie "apt medical" şi să aibă o dezvoltare fizică armonioasă;

4. să aibă un comportament moral în societate;

5. să nu fi fost condamnat penal şi să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni;

6. să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să fie apt, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru îndeplinirea funcţiei în sistemul penitenciar;

7. să nu fi fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

8. să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă face parte să declare că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;

9. să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

10. să nu aparţină unor culte sau secte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare;

11. să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;

12. să nu fi fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;

13. pentru candidatul femeie – să declare că îşi asumă toate riscurile privind starea sa de graviditate/maternitate, care pot interveni în procesul de selecţie.

b) Specifice:

- să fie absolvent de învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat;

- să aibă vârsta de cel mult 24 de ani, împlinită în anul organizării concursului.

 

 

 

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

Cursuri de zi, durata studiilor 1 an,

Informaţiile privind admiterea la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna pot suporta modificări după aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi criteriilor de selecţionare a candidaţilor de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie declaraţi "APT" din punct de vedere medical şi psihologic;

f) să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

g) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media pe fiecare an de studiu minimum 8,00;

h) să aibă vârsta de maximum 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere; candidaţii îşi asumă, prin angajament, riscul de a nu putea beneficia de pensie la încetarea raporturilor de serviciu pentru limită de vârstă, dacă nu vor îndeplini, în totalitate, condiţiile pentru obţinerea pensiei;

i) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

j) să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

k) să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi "ADMIS", interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare;

l) să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis"

  

Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova

Newsletter

Chestionare

Petitii online