Anexa nr. 1

___________________________________                                       Nr.__________________din______________

        (numele instituţiei de presă)

___________________________________

               (adresa)

Către,

Directorul Penitenciarului de Minori si Tineri

TICHILESTI


     Vă rugăm să acreditaţi următorii corespondenţi de presă ai instituţiei noastre, în relaţia cu unitatea pe care o conduceţi:

Nr. crt.
Numele şi prenumele
Seria şi numărul legitimaţiei de serviciu
Documentul de identitate, seria şi numărul
CNP
Funcţia
Telefon
E-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________

(Numele, prenumele şi funcţia)

_______________________________

(Semnătura şi ştampila instituţiei)
Anexa nr. 2

Declaraţie angajament

      Subsemnatul______________________________, domiciliat în localitatea_______________, str.______________________, nr. ____, ap. ___, posesor al documentului de identitate____________ seria_______ nr. _______________, eliberat de _____________________________, la data de_______________, având funcţia de___________________ în cadrul ________________________ am luat la cunoştinţă obligaţiile care îi revin operatorului de presă pe timpul desfăşurării activităţii în instituţia penitenciară:
 • să se prezinte la penitenciar echipat cu o ţinută decentă, iar la intrarea în unitate să se legitimeze şi să se supună controlului antiterorist;
 • să predea la intrarea în penitenciar aparatura de telefonie mobilă, aparatura electronică pentru care nu îi este autorizat accesul în locul de deţinere, precum şi alte obiecte şi substanţe interzise;
 • să poarte la vedere ecusonul specific primit la intrarea în penitenciar şi să se deplaseze în interiorul instituţiei numai însoţit de personalul desemnat în acest sens;
 • să nu filmeze/fotografieze alte persoane private de libertate decât cele indicate de personalul însoţitor, persoane condamnate definitiv care şi-au manifestat acordul în scris;
 • să respecte legislaţia în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal şi a identităţii minorilor;
 • să nu filmeze/fotografieze în timpul deplasării până la locul de desfăşurare a interviului sau a evenimentului, precum şi în alte locuri din interiorul locului de deţinere, fără acordul expres a personalului însoţitor;
 • să nu intre în contact cu alte persoane private de libertate decât cu cele stabilite în prealabil împreună cu responsabilul pentru relaţia cu presa;
 • să nu ofere sau să promită persoanelor private de libertate avantaje materiale în schimbul acordării de interviuri;
 • să nu incite persoanele private de libertate la acte de nesupunere, violenţă, răzvrătire sau alte asemenea acţiuni care pun în pericol siguranţa locului de deţinere;
De asemenea, cunosc faptul că introducerea în mod ilicit a bunurilor şi obiectelor interzise a se afla în posesia persoanelor private de libertate, în scopul utilizării de către acestea, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii.

          Locul şi data                              

Semnătura,

          

 

Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti

Newsletter

Chestionare

Petitii online