Astăzi 18-11-2019 sunt: 657 persoane private de libertate

Cereri/Formulare tipizate

 

         Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

      În situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate,conform art.21 din Legea 544/2001, art. 31 şi art. 33  din H.G. 123/2002, în cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit  al angajaţilor din cadrul instituţiei publice .

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, conform art. 36 din H.G. 123/200, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.544/2001. Hotărârea tribunalului este supusă recursului.  Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

Atât plângerea cât şi apelul se judecă de instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru. Această scutire de taxa de timbru nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

← Către pagina principală

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.