Astăzi 18-11-2019 sunt: 657 persoane private de libertate

Lista cuprinzând documentele de interes public

 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice și proiecte de acte normative elaborate și supuse dezbaterii publice;
 2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al instituției publice;
 3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale instituției publice: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 6. Programele și strategiile proprii, planuri, rapoarte de activitate;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 9. Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
 10. Date statistice referitoare la persoanele custodiate privind: capacitatea de cazare, dinamica și structura efectivelor persoanelor custodiate, analiza modului în care a fost pusă în aplicare instituția liberării condiționate, infracțiunile, transferurile, incidentele și permisiunile de ieșire din penitenciar;
 11. Informații despre proiectele cu finanțare din fonduri europene;
 12. Fișe post cadru;
 13. Sinteze și rapoarte neclasificate rezultate în urma participării la conferințe, simpozioane, seminarii;
 14. Date statistice privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 15. Ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale directorului general al ANP, instrucţiuni, dispoziţii, regulamente, publicate în Monitorul Oficial al României;
 16. Studii şi cercetări privind activitatea de intervenţie psihosocială;
 17. Materiale de suport utilizate în cadrul proiectelor/ campaniilor de prevenire a criminalităţii, derulate în parteneriat (spoturi audio/video, prezentări PowerPoint, broşuri, afişe, pliante);
 18. Informări, broșuri, pliante din cadrul programelor de creștere a gradului de conștientizare a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului;
 19. Studii neclasificate în domeniul prevenirii criminalității, criminalității organizate, corupției și terorismului;
 20. Activităţi punctuale/ campanii/ proiecte care pot constitui „Bune practici” pentru alte structuri/ instituţii;
 21. Comunicate de presă, informări, precizări, broșuri, materiale de prezentare a sistemului penitenciar și de promovare a polițistului de penitenciare;
 22. Situații statistice privind proiectele finalizate/aflate în implementare sau în contractare la nivelul ANP și unităților subordonate;
 23. Protocoale de colaborare neclasificate, cu avizul instituțiilor semnatare;
 24. Situații statistice privind orele lucrate de personalul sistemului penitenciar;
 25. Declarații de avere și de interese;
 26. Sinteze ale datelor și informațiilor înscrise în rapoartele de audit public intern, fără a favoriza sau ascunde încălcarea legii;
 27. Norme tehnice cu privire la măsurile curativo-profilactice ce trebuie aplicate, în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare şi instrucţiunile elaborate de Ministerul Sănătăţii;
 28. Statistici privind Programele de sănătate desfășurate în unitățile penitenciare și analize privind asistența medicală acordată persoanelor custodiate;
 29. Statistica deceselor persoanelor custodiate, survenite în sistemul penitenciar;
 30. Statistici privind activitatea igienico-sanitară şi a autorizațiilor sanitare de funcționare din unități;
 31. Planuri de acțiune în caz de pericol grav și iminent;
 32. Sinteze privind supravegherea sănătății lucrătorilor și acordarea sporurilor pentru condiții de muncă;
 33. Statistici și situații generice privind activitatea de resurse umane desfășurată la nivelul sistemului penitenciar;
 34. Date statistice privind recrutarea şi selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare;
 35. Statistici specifice activității economico-administrative;
 36. Valorile financiare ale normelor de hrană pentru persoanele private de libertate;
 37. Analize comparative privind consumurile;
 38. Contracte de achiziții publice, cu excepția celor clasificate;
 39. Informații privind organizarea procedurilor de achiziţii publice, conform legislaţiei în vigoare, cu excepția celor referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate;
 40. Date statistice privind dotarea unităților penitenciare cu anumite categorii de mijloace tehnice, cu excepția produselor de resortul armamentului, muniții și materiale periculoase;
 41. Lista cu drepturi salariale, precum și alte drepturi în bani și/ sau în natură pentru toate funcțiile publice din cadrul instituției;
 42. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului;
 43. Situația lunară a plăților efectuate;
 44. Situații privind parcul de tehnică de calcul din sistemul penitenciar;
 45. Situații privind aplicațiile aflate în administrare.
← Către pagina principală

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.